RådgivareeIDAS-förordningen

eIDAS-förordningen beskriver EU-förordningen nr 910/2014 om elektronisk identifiering och trust services för elektroniska transaktioner på den europeiska inhemska marknaden.

Alla som någon gång signerat dokument digitalt eller behövt identifiera sig på internet har säkert kommit i kontakt med EU-förordningen eIDAS. Det är en integrerad del när det kommer till rättssäkerhet på internet, eftersom det sätter standarderna för elektronisk identifiering och andra trust services. I den här guiden får du reda på vad eIDAS-förordningen är och vilken inverkan den har på elektroniska transaktioner.

Vad är eIDAS-förordningen?

Förkortningen eIDAS står för " e lectronic I dentification, A authentication and trust s ervices" – förordningen, som är i kraft sedan 1 juli 2016. Denna EU-förordning fastställer bindande regler om "elektronisk identifiering" och "elektronisk trust services" som alla länder inom Europeiska unionen måste ansluta sig till. Även förordningen fastställer enhetliga ramvillkor i det europeiska området.

Förordningens mål

eIDAS-förordningen är ytterligare ett steg för EU att omvandla till en digital inre marknad. Syftet med förordningen är att skapa en enhetlig standard för digitala signaturer inom EU och att etablera ytterligare "trust services" för att digitalisera processer som tidigare var analoga. Pålitliga elektroniska transaktioner kan därmed standardiseras och erbjuda användarna betydligt större rättssäkerhet. Detta kommer att göra det möjligt för fler medborgare, företag och offentliga myndigheter att använda dessa processer för sig själva och på så sätt utföra elektroniska transaktioner enkelt och säkert över nationella gränser.

Vad är elektroniska trust services enligt eIDAS?

eIDAS-förordningen implementeras i varje EU-medlemsstat genom en nationell lag utan att innehållet i förordningen ändras (t.ex. i Österrike Signature and Trust Services Act (SVG)). De nationella lagarna anger regler och skyldigheter som tillhandahållare av betrodda tjänster måste följa. De kan också ange innehåll som inte är exakt reglerat i eIDAS-förordningen. Detta inkluderar till exempel lagringstiderna för uppgifter som behandlas av förtroendetjänsten. trust services som tillhandahålls på detta sätt måste erkännas i alla andra EU-länder.

Följande trust services ingår huvudsakligen i eIDAS:

 

Elektronisk signatur

Med en kvalificerad elektronisk signatur kan du signera dokument digitalt på ett rättssäkert sätt.

Elektroniska tätningar

Juridiska personer som företag eller myndigheter använder elektroniska sigill som företagsstämplar eller officiella sigill.

Tidsstämplar

Tidsstämpeln används för att bevisa att ett dokument är tillgängligt i motsvarande form vid en vald tidpunkt.

Registrerad och leveransservice

Den rekommenderade posten och leveranstjänsten kan säkert överföra dokument samtidigt som bevis på avsändning och mottagande tillhandahålls.

Valideringstjänst

Du kan använda en valideringstjänst för att kontrollera elektroniska signaturer och sigill, samt tidsstämplar. Ett exempel på en sådan validator är signaturkontrollen av den österrikiska Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH eller validatorn av den schweiziska regeringen .

Kontroll- och arkiveringstjänst

Verifierings- och arkiveringstjänsten bevarar bevisvärdet på undertecknade eller förseglade dokument på ett elektroniskt sätt.

Fördelar med EU-förordningen

eIDAS-förordningen har flera fördelar för medborgare och företag i Europeiska unionen.

Å ena sidan är eIDAS en stor drivkraft för digitalisering. Det möjliggör användning av digitala fjärrsignaturer, vilket spelar en särskilt viktig roll i kontraktshanteringen. På så sätt kan ett stort antal byråkratiska processer, såsom identifiering och signering av dokument, ske enkelt, digitalt och utan mediastörningar.

Dessutom ökar eIDAS-förordningen rättssäkerheten för elektroniska signaturer och ger ökad säkerhet för transaktioner med reglerad identifiering via internet. Varje kvalificerad elektronisk signatur från en auktoriserad leverantör av betrodda tjänster måste erkännas i hela EU.

eIDAS-förordningen förtydligar och standardiserar också den rättsliga grunden för elektronisk identifiering och trust services så att riktlinjerna är tydliga och transparenta för alla.

Förutom fördelarna för EU:s medborgare och företag kommer införandet av eIDAS-förordningen också att ha en positiv inverkan på EU:s ekonomiska tillväxt och skapa nya jobb.

Definition av elektroniska signaturer enligt eIDAS-förordningen

Enkel elektronisk signatur

Enligt eIDAS är den enkla elektroniska signaturen en beteckning för "uppgifter i elektronisk form som är bifogade eller logiskt förknippade med andra elektroniska uppgifter och som undertecknaren använder för att underteckna". Den enkla signaturen har alltså endast en relativt låg komplexitet, vilket gör att den inte är särskilt säker och inte har ett högt bevisvärde. Ett typiskt exempel är en e-postavsändare eller en bildfil i ett Word-dokument.

Avancerad elektronisk signatur

Till skillnad från den enkla elektroniska signaturen är den avancerade elektroniska signaturen mer komplex och måste uppfylla högre krav. Till exempel föreskriver eIDAS tre kriterier. För det första ska signaturen tilldelas en specifik person och ska kunna visa om uppgifter senare har ändrats i dokumentet. Det tredje kriteriet är att den undertecknande ska bevisa att han eller hon satt signaturen. Även här är det mycket brett spektrum av vad som kan eller inte kan anses vara en "avancerad elektronisk signatur". Denna signatur är också föremål för den fria bevisbedömningen i domstol.

Kvalificerad elektronisk signatur

Enligt eIDAS-förordningen är den kvalificerade elektroniska signaturen likvärdig med en handskriven signatur och har därför en hög rättssäkerhet. Förordningen ger precisa specifikationer utifrån många standarder för hur en sådan kvalificerad elektronisk signatur ska vara uppbyggd och vilka registreringsmetoder som är tillåtna för denna signatur. Detta leder till en omkastning av bevis i många jurisdiktioner: När det gäller en kvalificerad elektronisk signatur utgår domstolarna initialt från att signaturen är korrekt tills motsatsen kan bevisas.

Betydelsen av eIDAS-signaturen för kontraktshantering

eIDAS-förordningen spelar en viktig roll för kontraktshanteringen, eftersom den möjliggör användning av fjärrsignaturer. Genom EU-förordningen erbjuder leverantörer av förtroendetjänster elektroniska signaturer, vilket gör det enkelt och snabbt att skapa signaturer på vilken enhet som helst.

Innan en person kan signera på distans måste han eller hon identifiera sig en gång och registrera ett autentiseringsmedel för det digitala uttrycket av vilje. För att signera ett dokument släpper personen signaturen genom autentiseringsenheten (t.ex. via en app med fingeravtryck).

Är du
intresserad?

Kontakt


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom