Authentication Methods

Att avge en avsiktsförklaring för elektronisk signatur

Förutom unik identifiering är en säker autentiseringsmetod för elektroniska fjärrsignaturer också nödvändig för den elektroniska signaturen. Tillsammans säkerställer detta att endast innehavaren kan skriva under med sin elektroniska signatur. I kombination med Signing Service behövs inga andra verktyg, bara din mobiltelefon.

 

Autentiseringsmetoder som stöds

Med Signing Service erbjuder vi dig standardautentiseringsmetoder som är godkända och certifierade för EU (i enlighet med eIDAS-förordningen) och Schweiz (i enlighet med den federala lagen ZertES) för avsiktsförklaringen för den elektroniska signaturen.

Det är också möjligt att använda andra autentiseringsmetoder för den elektroniska signaturen och viljeyttrande. Detta kräver dock godkännande för ZertES eller eIDAS från våra ansvariga godkännandemyndigheter. Om detta är ett alternativ för dig hjälper vi dig gärna i denna process.

Mobile ID

Använd den integrerade säkerheten med tvåfaktorsautentisering i kombination med Signing Service för elektronisk signering.

Läs mer

Lösenord – SMS-kod

Använd ditt personliga, säkra lösenord och få därefter en unik kod via SMS för att bekräfta den elektroniska signaturen.

Enskild

Du använder din egen autentiseringsmetod och gillar att använda och godkänna den för den elektroniska signaturen?

Kontakta oss

Dina fördelar

Val av autentiseringsmetoder

För avsiktsförklaringen för signaturen väljer du lämplig autentiseringsmetod för din process eller gör din egen autentisering tillgänglig. I det andra fallet hjälper vi dig att godkänna din autentiseringsmetod hos ansvariga myndigheter.

Framtidssäker med innovativa partners

Vi arbetar med partners som tillhandahåller den säkraste och mest innovativa tvåfaktorsautentiseringen på marknaden.

Laglig och certifierad

Certifierade revisorer kontrollerar kontinuerligt våra processer och system hos vårt ackrediterade certifieringsorgan i Schweiz (enligt federal lag ZertES) och vår förtroendetjänst i EU (enligt eIDAS-förordningen). Alla autentiseringsmetoder som erbjuds är godkända enligt signaturkvaliteten (kvalificerad eller avancerad) i dessa jurisdiktioner.

Användbarhet och flexibilitet

Du använder din befintliga autentiseringsmetod för den elektroniska signaturen och viljeyttrande, som fungerar på alla mobiltelefoner och även kan användas för annan affärsverksamhet.

Hur fungerar avsiktsförklaringen?

1. Skriv ett avtal elektroniskt

I en signeringsansökan visas kontraktet för undertecknaren och denne uppmanas att underteckna det elektroniskt.

2. Att göra en avsiktsförklaring

Nu får undertecknaren en begäran via Signing Service på sin mobiltelefon om att auktorisera signaturen med Mobile ID.

3. Ange Mobile ID PIN eller bekräftelse med Mobile ID App

Schweiz
Undertecknaren bekräftar den elektroniska avsiktsförklaringen för avtalet med Mobile ID och anger sin 6-siffriga Mobile ID PIN-kod på sin mobiltelefon. Autentisering med Mobile ID PIN är endast möjlig med ett schweiziskt SIM-kort och mobilnummer.

EU/EES
Undertecknaren bekräftar den elektroniska avsiktsförklaringen för avtalet med Mobile ID och ger sitt samtycke via Mobile ID-appen med hjälp av en biometrisk procedur (t.ex. fingeravtryck, ansiktsigenkänning) eller enhets-PIN.

4. Skapande av signaturen

Genom autentisering med Mobile ID signeras kontraktet elektroniskt i signeringsapplikationen och kan därefter laddas ner, vidarebearbetas eller arkiveras.

1. Elektroniskt underteckna kontrakt

I en signeringsansökan visas kontraktet för undertecknaren och denne uppmanas att underteckna det elektroniskt.

2. Att göra en avsiktsförklaring

Nu får undertecknaren en begäran via Signing Service om att ange sitt lösenord, som han själv har angett under registreringen.

3. Ange lösenord och SMS-kod

I ett andra steg bekräftar undertecknaren den elektroniska avsiktsförklaringen för kontraktet med koden som mottagits via SMS.

4. Skapande av signaturen

Genom autentisering med lösenord och SMS-kod signeras kontraktet elektroniskt i signeringsapplikationen och kan sedan laddas ner, vidarebearbetas eller arkiveras.

Är du
intresserad?

Kontakt


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom