Allmänna villkor för Swisscom Trust Services

Ladda ner PDF

I det följande vill vi presentera våra allmänna villkor. Dessa allmänna villkor (GTC) styr de allmänna aspekterna av affärsförhållandet för köp eller tillhandahållande av tjänster och relaterade leveranser från Swisscom Trust Services Ltd, Zürich, Schweiz (“STS”) till sina kunder (”kunder”).

1. Kontrakt

1.1. Avtalsstruktur

Dessa GTC utgör en integrerad del av avtalen mellan STS och kunden och definierar den rättsliga grunden för deras affärsförhållande.

Beställningar eller kontrakt styr i huvudsak de tjänster som ska tillhandahållas av STS och ersättningen som kunden är skyldig för dem, liksom produktspecifika funktioner.

Hänvisningar i dessa GTC till kontrakt avser hela avtalsarrangemanget mellan STS och kunden.

Uteslutningen av dessa GTC eller införandet av andra avtalsvillkor som kunden hänvisar till i deklarationer, särskilt order, erbjudanden eller inbjudningar att lämna erbjudanden, gäller endast om STS uttryckligen har accepterat detta i textform för de berörda tjänsterna. STS tillhandahållande av tjänsten utgör inte sådan (tyst) acceptans.

1.2. Avtalsenliga komponenter

Följande är en integrerad del av dessa GTC i fallande hierarkisk ordning:

 1. Tjänstebeskrivningen som anges i ordern eller i kontraktet som utgör grunden för beställningsobjektet i ordern;
 2. STS grunddokument av 01.04.2021.

Vid inkonsekvens i tillämpningen av dessa avtalsdokument ska bestämmelsernas prioritet bestämmas av den ordning i vilken dessa dokument listas.

Den nuvarande versionen av kundavtalet i 2.2 (1) a) och b) finns på webbplatsen https://trustservices.swisscom.com/sv/nedladdningar/ .

Ändringar av dessa dokument kommuniceras via systemstatussidan, som erbjuder prenumerationsmeddelanden :: https://trustservices.swisscom.com/sv/tjaenstestatus/

1.3. Avslutande av och ändringar av kontrakt

För att kunna använda tjänsten måste kunden lägga en beställning genom att fylla i ordningsformuläret som tillhandahålls av STS eller webbformuläret på webbplatsen och e -posta det till den kontaktadress som anges på beställningsformuläret. Beställningsbekräftelsen ska anses vara bindande avtalsinnehåll om inte kunden invänder inom fem dagar efter leverans och visar att ett annat avtal har ingåtts. STS har frihet att avvisa beställningar och ange sina skäl för att göra detta.

Dessutom kan serviceavtal eller andra kontrakt också ingås mellan STS och kunden om de har undertecknats för hand och skickats till STS med post eller signerats i elektroniskt avancerad eller elektroniskt kvalificerad form och överförts elektroniskt till STS.

Eventuella ytterligare dokument måste också fyllas i i enlighet med ordern, undertecknas på ett juridiskt giltigt sätt och bifogas, beroende på instruktionerna i dokumentet (t.ex. godkännandeförklaring, RA-byråavtal eller avtalet om delegering av registreringsmyndighetens aktivitet hos kunden).

Kunden förbinder sig att tillhandahålla sanningsenlig information vid beställning av tjänsten.

1.4. Service beskrivning

Detaljerna för de tjänster som tillhandahålls beskrivs i respektive tjänstbeskrivning och kan anges ytterligare i beställningens krav. Tjänstebeskrivningen finns antingen i beställningsformuläret, online-beställningsformuläret på https://trustservices.swisscom.com/en/ eller i avtalsdokumentet.

1.5. Avtalsändringar

STS kan anpassa tjänster och processer till förändringar i operativa, affärsmässiga och rättsliga omständigheter, om och i den mån justeringarna avser ett intresseskyddande skydd. Detta inkluderar till exempel justeringar för:

 1. nya tekniska standarder,
 2. ny teknik,
 3. nya lagar och regler,
 4. order från tillsynsmyndigheter,
 5. justeringar i samband med nya möjliga användningsområden
 6. ändringar av licensmodeller, där det är rimligt för kunden,
 7. inflation, där det är rimligt för

Tekniska ändringar av programmeringsgränssnittet (API) vid gränssnittspunkterna för tjänståtkomst i enlighet med relevanta tjänstebeskrivningar som inte utgör en förbättring av tjänsten ska meddelas Kunden sex månader i förväg via informationsportalen eller gratis parallellåtkomst ska göras tillgänglig för att konvertera det modifierade eller nya API: t oberoende av varandra under en period av sex månader. Förbättringar av gränssnittet med nya funktioner kan också meddelas med kort varsel. Rapporter i ovannämnda tjänstestatusportal kan prenumereras.

Om sådana anpassningar är mycket brådskande, t.ex. på grund av en hög IT-risk eller en direkt order från myndigheter eller tillsynsorgan, kan lämpliga anpassningar göras till gränssnittet när som helst. Om dessa anpassningar på kundens sida kommer att resultera i en anpassning av kundansökan, ska de meddelas minst 60 kalenderdagar i förväg.

Alla andra avtalsändringar ska meddelas Kunden av Swisscom senast sex veckor före ändringen via e -post eller skriftligt. I den mån anpassningarna är objektivt väsentliga ska kunden ha en extra rätt att säga upp de berörda avtalen från och med det planerade datumet för ändring av kontraktet, och kunden ska utöva denna rättighet inom 30 dagar från dagen för meddelandet om anpassningen . Justeringen av priserna till inflationen (se avsnitt 5.7) utgör ingen väsentlig anpassning.

1.6. Ikraftträdande, datum och uppsägningstid

Såvida inte parterna kommer överens om en obligatorisk underskrift eller ett individuellt kontrakt, ska ingåendet av ett kontrakt äga rum efter kontroll av all information i beställningen som slutförts av återförsäljaren via e -postbekräftelse från STS. En underskrift kan fästas elektroniskt i enkel, avancerad, kvalificerad eller handskriven form.

Kontrakt för återkommande tjänster ska ingås på obestämd tid med hänsyn till den fortlöpande skyldigheten som finns däri och kan sägas upp när som helst om inte annat föreskrivs i ordern, GTC -bilagorna eller kontraktet, med tre månaders skriftligt varsel att ta effekt i slutet av en kalendermånad. Om man har kommit överens om en minimikontraktstid är det möjligt att säga upp tidigast i slutet av denna period. Det är också möjligt att endast avsluta enskilda deltjänster, förutsatt att den gällande uppsägningstiden i varje fall följs.

Rätten att säga upp avtalet utan föregående meddelande av god anledning förbehålls hela tiden. God orsak ska finnas i situationer inklusive men inte begränsat till följande:

 1. händelse eller omständigheter som gör att det överenskomna samarbetet enligt de relevanta avtalen är orimligt för den avslutande parten, inklusive men inte begränsat till den andra partens ihållande allvarliga brott mot väsentliga avtalsenliga skyldigheter;
 2. den officiella offentliggörandet av en ansökan om konkurs för den andra parten eller ett moratorium som beviljats den.
 3. ofullständig betalning av en förskottsbetalning eller av andra avtalsenligt skyldiga säkerheter (se särskilt avsnitt 5.3, 5.4 och 5);
 4. underlåtenhet att följa rättelsefristerna samt underlåtenhet att rätta till en allvarlig avvikelse som identifierats i en tjänst som utförs av kunden i samband med förtroende- eller certifieringstjänsten (i enlighet med erkännandemyndighetens bedömningssystem i enlighet med till gällande signaturlagstiftning);
 5. varje misslyckande från kundens sida att uppfylla de skyldigheter som anges i tjänstebeskrivningen som kan utlösa ett ansvarsfall för förtroendet

Om ett avtalsbrott av STS kan åtgärdas måste kunden skriftligen varna STS och ge det en period på 60 kalenderdagar för att avhjälpa brottet innan kunden förklarar uppsägningen.

2. Tjänster inom STS

STS ska tillhandahålla sina tjänster i enlighet med bestämmelserna i dessa GTC och order eller kontrakt. STS ska tillhandahålla sina tjänster på ett professionellt och noggrant sätt.

Detaljerna för de tjänster som tillhandahålls beskrivs i respektive tjänstebeskrivning och anges i de ytterligare kraven i ordern eller kontraktet. Tjänstebeskrivningen finns antingen i beställningsformuläret online på https://trustservices.swisscom.com/en/ eller i avtalsdokumentet.

STS kan anlita hjälptjänster (i synnerhet underleverantörer) i Schweiz och utomlands. Swisscom ansvarar för uppförandet av sina hjälptjänstemän på samma sätt som för sitt eget uppförande om inte begränsat ansvar anges i det enskilda kontraktet eller kunden har begärt inblandning av en specifik hjälptjänst.

Om inte annat anges i beställningsformuläret ska tjänstebeskrivningen eller orderbekräftelsen eller kontraktet, signatur- och registreringstjänsterna eller en tjänst kopplad till teknisk åtkomst tillhandahållas inom 10 arbetsdagar, förutsatt att alla förutsättningar har uppfyllts av kunden eller på annat sätt uppfyllt.

3. Kundens samarbetsförpliktelser

Kunden måste stödja alla anställda i STS eller Swisscom (Schweiz) Ltd och Swisscom IT Services Finance SE som certifiering och trust services, samt dess hjälpagenter aktivt och i tid när det gäller tillhandahållandet av Swisscoms tjänster, vidta nödvändiga förberedelser och tillhandahålla åtgärder och ge nödvändig tillgång till sina lokaler, system och resurser, vid behov.

Kunden ansvarar för att skydda komponenterna och säkerhetsfunktionerna som STS tillhandahåller den för kundens användning (särskilt lösenord, symboler, systemåtkomstinformation, krypterings- och säkerhetsanordningar, autentiseringsmetoder etc.) och ska informera STS omedelbart om detta inte kan garanteras (t.ex. på grund av avslöjande av säkerhetsfunktioner eller obehörig manipulation).

Kunden är vidare skyldig att i tid tillhandahålla all data, information och dokument som kan vara relevanta för STS tjänster.

Kunden är skyldig att informera STS om sina gällande post- och e-postadresser för avtalsenlig korrespondens och fakturering. STS kan vederbörligen ge Kunden information som är relevant för kontraktet (t.ex. fakturor, påminnelser, produkt- eller GTC-ändringar, driftsinformation som underhållsarbete etc.) per post eller till den sista e-postadressen som Kunden tillhandahållit eller via andra elektroniska kommunikationskanaler.

Kunden ska omedelbart rapportera alla andra ändringar av de uppgifter som anges i beställningen eller kontraktet, särskilt organisationsdata, registeransvariga, tekniska och kommersiella kontaktpersoner, åtkomstbehörigheter, kommersiella auktorisationer etc. till kontaktadressen till STS som anges i beställningsformuläret eller kontraktet.

Dessutom ska de särskilda samarbetsförpliktelser som anges i de andra avtalsbestämmelserna gälla.

Även om kunden inte uppfyller sina samarbetsförpliktelser eller underlåter att göra det på rätt sätt, ska STS sträva efter att tillhandahålla sina tjänster men är inte längre skyldig att göra det. Kunden måste ersätta STS för den resulterande extrautgiften. De avtalade tim- eller dagspriserna ska gälla eller, i avsaknad av ett sådant avtal, ska vanliga tim- eller dagspriser (båda nedan kallade "tillämpliga tim- eller dagspriser") gälla. Om STS ansvarar gemensamt ska var och en av parterna bära sin proportionella andel av merkostnaden.

Om, genom utövandet av inspektions- och kontrollrätten av Swisscom (Schweiz) Ltd, Swisscom IT Services SE eller tredje parter på uppdrag av Swisscom på Kundens webbplats, motiverar resultatet av kontrollen att kunden bär ett pris eller en kostnad eller kostnad, eftersom Kunden inte har fullgjort sina samarbetstjänster, ska STS dessutom fakturera kostnaderna för inspektion och kontroll.

4. Avgifter och fakturering

Kunden måste betala de avgifter som anges i beställningarna för de tjänster som tillhandahålls av STS.

Om inte annat anges av STS, är alla priser exklusive skatter, tullar och avgifter. Om några skatter, tullar eller avgifter ingår i priserna kan STS justera priserna i enlighet med tidpunkten för ändring av sådana skatter, tullar eller avgifter, utan att kunden har en särskild uppsägningsrätt.

Om några skatter, tullar och/eller avgifter, inklusive men inte begränsat till källskatt och/eller avdrag, tas ut av eller på uppdrag av utländska myndigheter för transaktioner enligt avtalen, ska de bäras av kunden om inte kunden ger bevis på motsvarande undantag. Om någon sådan skatt eller tull måste hållas kvar eller dras av från någon betalning som görs enligt detta kontrakt av kunden, ska kunden höja betalningen med detta ytterligare belopp så att STS efter beloppet eller avdraget av detta belopp får det belopp som det skulle ha betalat frånvarande sådan källskatt eller avdrag. Om ytterligare skatter, tullar eller avgifter uppstår i samband med tillhandahållande av tjänster utomlands (t.ex. på grund av utplacering av anställda eller andra hjälpmedel för STS på kundplatser utanför Schweiz) måste dessa också betalas av kunden. STS ska informera kunden om detta i förväg och ska försöka undvika/minimera dessa skatter, avgifter eller avgifter i enlighet därmed. Kunden ska i förväg informera STS om relevanta skatteändringar med avseende på sina utländska platser som omfattas av tjänsterna. STS har rätt att justera sina priser och tjänster i enlighet därmed.

STS ska kräva betalningar via faktura. Fakturor betalas inom 30 kalenderdagar efter fakturering.

Fakturor ska anses ha godkänts av Kunden om inte Kunden skriftligen motsätter sig dem, med angivande av objektiva skäl för sina invändningar, inom 90 dagar efter fakturadatum. Eventuella felaktiga fakturaposter ska inte ge Kunden rätt att hålla tillbaka betalningen av korrekta fakturaposter.

Kunden kommer att vara i fallissemang vid betalningstidens utgång. Den lagstadgade dröjsmålsräntan ska gälla. Om kunden misslyckas med en betalning kan STS göra sin prestation av andra tjänster beroende av betalning i sin helhet med alla utestående fakturor och, efter eget gottfinnande, även på förskottsbetalningar eller andra typer av säkerheter.

Om inget särskilt avtal om priser har ingåtts för tjänster som begärs av kunden, debiteras kunden till verklig kostnad med tillämpliga tim- eller dagspriser.

STS har rätt att fakturera Kunden för påminnelseavgifter (plus dröjsmålsränta). STS kan också anlita tredje part när som helst för insamlingsändamål eller kan tilldela fordringar till sådana tredje parter.

Olika typer av tjänster visas separat i fakturan.

4.1. Avgifter på begäran

Vissa tjänster (t.ex. signaturer eller identifiering) erbjuds "på begäran". Förfrågningar ska sammanfattas månadsvis och faktureras i slutet av en månads tjänst. Tjänstedeklarationen ska innehålla antalet förfrågningar som gjorts under månaden.

4.2. Engångsavgifter

Engångsavgifter kan tas ut för konsult- och/eller engångstjänster eller installationsavgifter och/eller anslutningsavgifter vid tjänstens början för den kundspecifika förpackningen av produkterna och/eller projektspecifika kostnader. Kuponger som ger Kunden rätt att använda tjänster köps också på förhand. Dessa kan ses i beställningsformuläret, i kontraktet eller i online-beställningsformuläret för tjänsten.

4.3. Månatligt och årligt förbrukningspris

Utöver avgifterna på begäran kan fasta årsavgifter tas ut för tjänster eller kvoter på begäran i början av varje avtalsår eller i början av varje efterföljande månad. Dessa kan ses i beställningsformuläret, online -beställningsformuläret eller kontraktet. Vid tidig uppsägning av kontraktet återbetalas inga årsavgifter som redan har betalats.

4.4. Kategorirelaterade månatliga eller årliga användningspriser

Månads- och årliga förbrukningspriser kan också kopplas till en begärd årlig transaktionsvolym.

Kunden kan välja en kategori av årliga transaktionsvolymer baserat på sin beräknade transaktionsvolym vid kontraktets början. Om transaktionsnumren, det vill säga begäran om en tjänst, faller under det ovan nämnda transaktionsnumret i kategorin kan STS för följande avtalsår återställa kunden till motsvarande kategori som motsvarar föregående års förfrågningsvolym, i enlighet med med den volym som uppnåddes föregående år, om inte annat avtalats med STS (t.ex. på grund av en nystartad marknad som just har ägt rum).

4.5. Volymbundna årliga användningspriser

Produkter eller transaktioner relaterade till en tjänst kan erhållas för en kontraktstid på ett eller flera år och upp till en viss ordervolym av servicebegäranden i utbyte mot kundens förskottsbetalning. Ordervolymen anges i orderformuläret, kontraktet eller online -beställningsformuläret.

När ordervolymen är slut kan ordervolymen när som helst ökas med hjälp av en ombeställning. Ombeställningsvolymen läggs till den befintliga ordervolymen vid tidpunkten för ombeställningen. Den resulterande ordervolymen ska ligga till grund för det nya priset och ska faktureras omedelbart proportionellt fram till slutet av den årliga serviceperioden, dvs. motsvarande utgång av kontraktåret (se punkt 6 i detta avsnitt). Den kumulativa ordervolymen i slutet av kontraktsåret, om tillämpligt, ska automatiskt användas som underlag för fakturering av serviceperioden påföljande avtalsår, såvida inte kunden motsätter sig detta.

En befintlig ordervolym måste därför beaktas i varje ändringsorder.

Kunden kan minska ordervolymen från föregående år senast 30 dagar före det nya avtalsårets början. Det ska inte ske återbetalning av oanvända ordervolymer.

Minsta orderkvantitet anges i orderformuläret, kontraktet eller online -beställningsformuläret.

Vid ombeställning ska skillnaden mellan ombeställningen och den föregående årliga betalningen eller beräknat lagervärde faktureras under året för varje hel månad efter ombeställningen fram till början av det nya avtalsåret pro rata kl. 1/12 per månad av den berörda serviceperioden vid kontraktets utgång.

För tjänster finns det ingen teknisk begränsning av antalet förfrågningar. Kunden kunde därför när som helst övertra ordervolymen vid behov. STS ska regelbundet kontrollera efterlevnaden av ordervolymen för föregående kontraktsår. I händelse av att ordervolymen överskrids ska skillnaden mellan ordervolymen och den faktiska volymen vid slutet av det faktureringsår som har avslutats faktureras i efterhand för det avtalsår som har avslutats. Om ingen invändning görs av kunden ska den ordervolym som för närvarande existerar i slutet av kontraktsåret också faktureras automatiskt för det påföljande avtalsåret.

4.6. Ändra avgift

Kunden kan begära ändringar som en del av tjänsterna. Dessa kan bli föremål för ändringar i avgifter, som anges i ändringsformuläret, kontraktet eller online-ändringsformuläret när du beställer ändringen.

4.7. Upptrappningsklausul och priser i utländsk valuta

Om ingen enskild tjänst har köpts ska villkoren i det befintliga kontraktet gälla vid förlängning av kontrakt, förutsatt att STS justerar priserna till det schweiziska konsumentprisindexet eller återställer priserna, med hänsyn till marknadsläget och förutsätter ingen förändring ordern har lagts i enlighet med nya villkor.

Dessutom, om tjänster erbjuds i en annan valuta än schweiziska franc (CHF), kan STS föreskriva prisjusteringar om växelkursen för den erbjudna valutan till schweiziska franc har ändrats med mer än 10%.

4.8. Andra tjänster

Tjänster som begärs av kunden, vars priser inte har överenskommits specifikt, ska faktureras till verklig kostnad till de normala STS-priserna som anges i respektive beställningsformulär.

4.9. Utanför fickkostnader

Om inte annat överenskommits, om kunden begär tjänster på plats, ska resor, måltider och boendekostnader bäras av kunden och faktureras separat.

5. Mottagande och godkännande

Kunden ska ta emot alla STS-tjänster omedelbart vid leverans (mottagning).

Om ett gränssnitt tas i bruk för tekniskt återkommande tillhandahållande av tjänster (levereras), ska kunden få ett meddelande från STS så snart gränssnittet är klart för användning och acceptans. Kunden ska kontrollera anslutningen till gränssnittet under de följande 20 kalenderdagarna efter meddelandet och rapportera eventuella fel till STS.

Om så överenskommits, vid mottagande, ska kunden normalt utföra en acceptansinspektion för engångstjänster som tillhandahålls enligt ett kontrakt för arbete och tjänster. En acceptationsrapport ska upprättas angående acceptansinspektionen och dess resultat. STS har rätt till en skriftlig acceptansförklaring. Om ingen godkännandeinspektion har överenskommits eller kunden avstår från detsamma måste kunden skriftligen meddela STS om eventuella defekter inom 20 kalenderdagar efter tillhandahållandet.

Med ett kontrakt för arbete och tjänster kan STS begära godkännande av delvisa tjänster, förutsatt att detta är rimligt för kunden. I detta fall kan eventuella defekter hävdas vid den efterföljande slutgiltiga godkännandet endast i den mån de inte var och inte kunde upptäckas under en tidigare (delvis) accept.

Om godkännandeinspektionen identifierar minst ett väsentligt fel, ska godkännandet skjutas upp. STS ska korrigera de upptäckta materialfelarna inom en rimlig tidsperiod och återigen tillhandahålla den aktuella leveransen för godkännande av kunden.

Om minst ett väsentligt fel identifieras under ett ytterligare godkännandeprov, har kunden rätt att avbryta den berörda servicekomponenten eller, om detta inte är rimligt, de enskilda avtalen eller beställningsvarorna. Eventuella återkommande tjänster som STS tillhandahåller under kontraktstiden påverkas inte av återkallelsen och måste betalas av kunden.

Icke-materiella defekter ger inte Kunden rätt att hålla tillbaka accept, utan måste rättas av STS inom rimlig tid. Om detta inte är möjligt har Kunden rätt till en motsvarande prissänkning.

Om inte Kunden skriftligen anger att den håller tillbaka accept och identifierar väsentliga defekter inom 20 dagar efter tillhandahållandet av tjänsterna, ska tjänsterna automatiskt anses vara godkända. Tjänsterna anses också automatiskt accepterade så snart kunden använder leveranserna i sin verksamhet eller verksamhet eller får dem att användas i sådana.

6. Fakturering av tredje part

Kunden kan fakturera tredje part för de tjänster han har upphandlat. Vid upprättandet av kontraktet med dessa tredje parter ska Kunden tydligt ange att tredje parter måste göra gällande sina avtalsenliga krav enligt avtalet med Kunden uteslutande mot Kunden och inte mot STS, Swisscom (Schweiz) Ltd eller Swisscom IT Services Finance SE eller andra hjälptjänster som anlitas av STS.

7. Standard för STS

Om inte annat överenskommits skriftligen, kommer STS att vara i standard efter utgången av en rimlig frist som fastställts av kunden i en skriftlig påminnelse. Tidsfrister ska anses ha uppfyllts vid tillhandahållande av tjänsten av STS.

Om STS är standard måste kunden skriftligen ange en rimlig frist för efterföljande prestanda.

Om STS också underlåter att uppfylla sin prestationsskyldighet vid utgången av denna period har Kunden rätt att häva den berörda servicekomponenten eller, om detta inte är rimligt, de enskilda berörda kontrakten. Eventuella återkommande tjänster som STS tillhandahåller under kontraktstiden påverkas inte av återkallelsen och måste betalas av kunden.

Bristande efterlevnad av servicenivåer med tidsspecifikationer faller inte under bestämmelserna om standard. Resterande avtalsbestämmelser (särskilt garanti) gäller i detta avseende.

Vid långsiktiga åtaganden är uttag förbjudet. Det föregående ska inte påverka rätten till uppsägning av goda skäl.

8. Garanti

STS garanterar att dess tjänster överensstämmer med de specifikationer, representationer och egenskaper som krävs objektivt för den överenskomna användningen som anges i kontrakten. Tidsfrister och rättigheter för defekter som definieras nedan ska anses vara slutgiltiga, med förbehåll för obligatoriska lagstadgade bestämmelser.

8.1. Garanti för köpekontrakt

STS ger en garanti till kunden i enlighet med villkoren och villkoren för produkterna. I avsaknad av sådana bilagor gäller en garantitid på 12 månader för hårdvara och tre månader för programvara/licenser från och med leveransen.

8.2. Garanti för engångstjänster som tillhandahålls enligt kontrakt för arbete och tjänster

Garantiperioden ska vara sex (6) månader från och med den dag då den godkändes.

Om arbetet, efter framgångsrikt godkännande, drivs, underhålls eller stöds av STS, ska defekter korrigeras enbart i enlighet med de bestämmelser och processer som anges i respektive kontrakt för drift-, underhålls- eller supporttjänster.

8.3. Rättigheter beträffande brister i försäljningskontrakt och i engångstjänster som tillhandahålls enligt kontrakt för arbete och tjänster

I händelse av en defekt som täcks av garantin kan kunden inledningsvis endast begära avhjälpning av felen kostnadsfritt. Om felet inte kan åtgärdas inom rimlig tid med hänsyn till orsaken till felet, ska kunden fastställa en rimlig frist för att åtgärda felet kostnadsfritt. STS kan, efter eget gottfinnande, också tillhandahålla en ersättare i stället för reparation. Om rättelsen misslyckas igen kan kunden antingen:

 1. begära en lämplig sänkning av priset, eller
 2. i händelse av ett väsentligt fel, avbryt den berörda servicekomponenten eller, om detta inte är rimligt, de enskilda avtalen eller beställningsvarorna. Om avtal med återkommande tjänster indirekt påverkas av återkallelsen (t.ex. drift eller underhåll av produkten) kan dessa tjänster avslutas av exceptionella skäl om det finns en saklig förbindelse och ovannämnda motsvarande orimlighet gäller. En avgift ska då betalas pro rata temporis

8.4. Garanti och rättigheter för defekter för drift, underhåll och supporttjänster

STS garanterar att de kommer att följa de servicenivåer som avtalats i avtalen.

Tjänster för vilka ingen annan servicenivå har avtalats ska tillhandahållas på bästa sätt. ”Bästa ansträngning” innebär att STS ska sträva efter ett sätt som är lämpligt och ekonomiskt rimligt, med hjälp av de resurser som finns tillgängliga för att tillhandahålla tjänsterna och/eller felsökning, utan att dock garantera högre kvalitet eller att någon tidspecifikationer ska uppfyllas.

Om STS allvarligt bryter mot samma garanterade servicenivåer mer än två gånger inom sex månader, ska detta utgöra en god anledning att säga upp kunden.

8.5. Titelgaranti

STS garanterar att dess tjänster inte kränker några äganderätt som innehas av tredje part i Schweiz (nedan kallade ”äganderätt”).

Om en tredje part försöker hindra Kunden från att använda STS: s tjänster enligt de avtalsenliga användarvillkoren baserade på påstått överlägsna immateriella rättigheter, ska Kunden meddela STS detta skriftligen inom fem kalenderdagar. Med förbehåll för tidig underrättelse och rimligt stöd från kunden, ska STS efter eget gottfinnande och betala:

 1. ändra sina tjänster (inklusive programvara) så att de inte (vidare) kränker tredje parts immateriella rättigheter samtidigt som de uppfyller alla väsentliga avtalsmässiga krav; eller
 2. ge Kunden en licens från den tredje

Om båda alternativen är omöjliga eller oproportionerliga för STS, kan de säga upp de berörda servicekomponenterna eller avtalen på exceptionella skäl. Kunden ska ha en motsvarande uppsägningsrätt om det alternativ som STS valt är objektivt orimligt för det. I båda fallen ska kunden ha rätt till ersättning för skador, med förbehåll för den ansvarsbegränsning som anges i avsnitt 11.

Om tredje part lämnar in ett krav mot kunden, ska kunden överföra den exklusiva kontrollen till ärendet till STS och vidta alla nödvändiga åtgärder för detta ändamål, i den utsträckning som är tillåtet och möjligt enligt gällande arbetsordning. . Med förbehåll för föregående förutsättningar, kostnader för rättegångar (inklusive rimliga advokatkostnader) och skadeståndskrav från den berättigade tredje parten (inklusive domstol och rättegångskostnader) som kan hänföras till ett sådant krav och slutligen åläggas kunden i sådana förfaranden eller en förlikning godkänd av STS ska betraktas som direkt skada för kunden. I alla andra avseenden ska avsnitt 11 i dessa GTC tillämpas.

8.6. Undantag från garantin

Eventuell garanti ska uteslutas i händelse av defekter som STS eller eventuella hjälporganisationer inte är ansvariga för (t.ex. ingrepp från andra tredje parter eller kunden, force majeure). Avtalsgarantierna gäller inte heller för resurser som tillhandahålls av kunden (i synnerhet programvarulicenser från en tredjepartstillverkare), även om dessa har anskaffats av STS för kundens räkning.

STS ger ingen garanti för att arbete som utvecklats eller levererats av det (särskilt anpassad programvara) och IT-system som drivs av det kan användas oavbrutet och felfritt i alla kombinationer som kunden önskar, med data, hårdvara eller programvara.

Om Kunden eller några av dess anställda har auktorisationer som gör det möjligt för honom att ingripa i STS: s operativa ansvar (särskilt administratörs-/root-rättigheter), ska de servicenivåer som påverkas av möjligheten till ingrepp avbrytas. STS förbehåller sig rätten att fastställa tekniska och organisatoriska parametrar för sådana tillstånd.

Om STS tillhandahåller tjänster i samband med analys eller åtgärd av påstådda eller faktiska defekter som inte omfattas av garantin, måste kunden betala för sådana tjänster till kostnad och till gällande tim- eller dagspriser.

9. Ägande, äganderätt och användningsrättigheter, programförbättringar

9.1. Äganderätt

Om inte annat uttryckligen skriftligen överenskommits föreskriver avtalen ingen överföring av äganderätt. Inget negativt innehav ska äga rum under kontraktstiden.

9.2. Äganderätt och användningsrättigheter

STS ger Kunden, för användning av Kunden själv, en icke-överförbar, icke-exklusiv rätt att använda de tjänster av STS som anges i avtalen. Innehållet och omfattningen av denna rättighet anges i tjänstebeskrivningarna. När det gäller tjänster som ska tillhandahållas enligt kontraktet under eller endast under en viss tidsperiod, ska denna rättighet begränsas till det relevanta kontraktets giltighetstid.

Om Kunden erkänner tredjepartsprodukter som en del av STS tjänster, erkänner Kunden också användarvillkoren och licensvillkoren och andra krav från dessa tredje parter som är associerade med dessa produkter och ger tredje parter rätten att verkställa dessa villkor direkt mot kunden.

Alla rättigheter till immateriella rättigheter som existerar eller uppstår vid tidpunkten för kontraktets genomförande (upphovsrätt, patenträttigheter, know-how etc.) avseende STS-tjänster ska behållas av STS eller tredje parts rättighetsinnehavare. Ingen av parterna är begränsade till att på annat sätt utnyttja eller använda denna immateriella egendom, och ingen av dem har någon skyldighet gentemot Kunden med avseende på detta. Om parterna har skapat immateriella rättigheter gemensamt, bemyndigar de varandra permanent att använda och utnyttja dessa rättigheter oberoende av varandra efter eget gottfinnande och utan begränsningar när det gäller plats, underlagt tystnadsplikt. När det gäller programvara har kunden, om inte annat avtalats skriftligt, rätt till källkoden och får inte använda eller skaffa samma. Kunden erkänner den rättsliga giltigheten av STS och tredje parts immateriella rättigheter beträffande tjänsterna som tillhandahålls av STS och får inte vidta några åtgärder som kan försämra dess värde. Den ska vidta alla åtgärder för att förhindra obehörig användning.

Detta stycke ska överleva avtalens upphörande.

9.3. Särskilda villkor för programförbättringar av kunden

I den mån kunden tar emot programvarutjänster i form av binär kod från STS och utökar dem med sina egna förbättringar till en mjukvaruprodukt, garanterar den

 1. att denna programförbättring inte kränker tredje parts äganderätt,
 2. att alla tillämpliga licenser avseende den fria och öppen källkod ("FOSS") som används i programförbättringen är kompatibla med varandra och att det inte finns några licenskonflikter,
 3. att alla licensförpliktelser för tillämpliga licenser, i synnerhet FOSS som används, följs (t.ex. kodjusteringar kommenteras, licensexter, upphovsrättsutlåtanden, meddelandefiler tillhandahålls,),
 4. att användningen av FOSS eller annan programvara som ingår i programvaruförbättringen inte leder till att den binära koden som tillhandahålls av STS omfattas av villkoren i en FOSS eller annan

Kunden ska också se till att den binära koden som tillhandahålls av STS inte ändras. Om den slutliga programvaruprodukten avbryts på en nedladdningsplattform (t.ex. app store) måste villkoren för dessa plattformsoperatörer följas.

Om en tredje part, STS, Swisscom (Schweiz) Ltd eller Swisscom IT Services Finance

SE försöker förhindra utförandet av sina tjänster baserat på påstått högre immateriella rättigheter i förhållande till programvaruprodukten, STS ska meddela kunden detta skriftligen inom fem kalenderdagar. Med förbehåll för tidig underrättelse och rimligt stöd från STS ska kunden

 1. efter eget gottfinnande antingen ändra programvaruförbättringen så att den följer villkoren i detta och inte kränker immateriella rättigheter,
 2. på egen bekostnad skaffa en licens från tredje part för Swisscom, eller
 3. tävla tredje part

Om tredje part lämnar in ett krav mot STS, ska STS, i den mån det är möjligt enligt processrätten, överlåta till kunden exklusiv kontroll över ärendets genomförande och vidta alla nödvändiga åtgärder för detta ändamål. Med förbehåll för detta kommer kunden att stå för kostnaderna för att genomföra ärendet (inklusive rimliga advokatkostnader) och kompensera STS för eventuella direkta skador till följd av ett slutligt domstolsavgörande mot STS. STS förlorar sina anspråk enligt denna garanti om den drar tillbaka kontrollen över ärendets uppförande från kunden eller inte överför sådan kontroll till samma, särskilt om STS, utan kundens uttryckliga samtycke, behandlar krav från tredje part. genom uppgörelse eller antagning, helt eller delvis. Kunden ska inte undanhålla sådant samtycke utan goda skäl.

Detta stycke ska överleva avtalens upphörande.

10. Ansvar

I händelse av avtalsbrott är parterna ansvariga för bevisad skada, såvida de inte kan visa att de inte är skyldiga. Inget fel ska anses föreligga från STS i fall inklusive men inte begränsat till:

 1. fel hos Kunden eller dess hjälporganisationer;
 2. fel från tredje part som inte är hjälpar till STS, liksom i fall av force majeure, förutsatt att i alla fall att STS har vidtagit avtal enligt vissa avtal mot vissa

Parternas ansvar för skada orsakad av orätt uppsåt och grov vårdslöshet samt för personskador är obegränsad. I alla andra fall, för varje avtalsår, ska parterna ansvara för egendomsskador och ekonomiska förluster upp till 100% av den bindande årsavgift som överenskommits enligt det relevanta individuella kontraktet, dock högst 50 000 CHF per förlusthändelse. Under inga omständigheter ska parterna vara ansvariga för indirekta eller följdskador, inklusive men inte begränsat till förlorade vinster, data eller anseendeförluster och krav från tredje part.

I samband med uthyrning av tjänster ansvarar STS endast för att noggrant välja ut de anställda som tillhandahålls.

Om STS är skyldiga till avtalsenliga påföljder för avtalsbrott, har kunden inte rätt till ytterligare krav i detta avseende, inklusive skador eller återbetalning eller minskning, allt efter omständigheterna.

Alla andra bestämmelser om STS: s ansvar, även i dokument som har föregångsförmåga till dessa GTC, ska endast gälla om de uttryckligen hänvisar till denna bestämmelse.

De ovannämnda bestämmelserna gäller för avtalsenliga och utomstående anspråk.

11. Force majeure

Parterna förstår force majeure inom ramen för avtalen särskilt, men inte uteslutande, att hänvisa till följande: Naturfenomen med särskild intensitet (laviner, översvämningar, jordskred, jordbävningar, vulkanutbrott, etc.), sabotage, DDOS-attacker, hackning, skadlig kod, ransomware, epidemier, strömavbrott vid energileverantörernas anläggningar, krig och krigshandlingar, revolutioner, uppror, terrorism, upplopp etc. och de åtgärder som vidtas mot dem, liksom oförutsebara tjänstemän begränsningar.

Om en part inte kan fullgöra sina avtalsförpliktelser till följd av force majeure ska den tillfälligt befrias från sina skyldigheter, förutsatt att den har vidtagit alla avtalsenliga åtgärder mot vissa händelser.

Om det i ett sådant fall är att följa avtalet objektivt omöjligt eller inte längre är rimligt för den andra parten, kan det avsluta de berörda tjänsterna omedelbart.

12. Dataskydd och sekretess

12.1. Dataskydd

Varje part ska behandla personuppgifter som rör anställda och andra hjälpmedel från den andra parten inom ramen för avtalsförhållandet. Detta inkluderar t.ex. namn, post/e-post/IP-adress, telefonnummer, yrke/funktion, identifieringsmedel, kopior av ID-kort etc. För att fullgöra kontraktet och upprätthålla avtalsförhållandet (t.ex. kommunikation, inresa /åtkomstkontroll, felrapporter, beställningar, fakturering, tillfredsställelsesanalyser, information om nya produkter, inbjudningar till evenemang, etc.), ska parterna vara individuellt ansvariga för att behandla dessa personuppgifter på sina egna respektive system medan de använder lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda uppgifterna. Ytterligare information finns i sekretesspolicyn för STS.

För kvalitetssäkring, produktutveckling och för anpassade erbjudanden ska STS också behandla uppgifter om anställda och andra medhjälpare till kunden om användningen av de tjänster som tillhandahålls av STS. STS ska i förväg informera kunden om alla andra syften för databehandling via sina kommunikationskanaler, t.ex. via speciella portaler eller användargrupper. I enlighet med kraven i dataskyddslagstiftningen har kunden lämpliga alternativ för att godkänna eller avvisa vissa typer av databehandling.

Varje part ska följa bestämmelserna i den dataskyddslag som gäller för den i sin egen databehandling vid behandling av personuppgifter om anställda och andra medhjälpare till den andra parten.

Kunden är ansvarig för att informera de berörda registrerade om behandlingen av uppgifterna om dem och, om nödvändigt, för att få de nödvändiga samtyckena (inklusive befogenhet att överföra databehandlingen till STS eller respektive certifierings- eller förtroendetjänst, t.ex. Swisscom (Schweiz) Ltd eller Swisscom IT Services SE, om en sådan tjänst tillhandahålls).

Vid hantering av data ska STS följa gällande lagstiftning. STS samlar, lagrar och bearbetar endast data som krävs för att utföra tjänsterna och administrera och hantera kundrelationen, särskilt för att garantera en hög kvalitet på tjänsten, för säkerheten för driften och infrastrukturen och för fakturering. Kunden bemyndigar dock STS, i samband med att avtalet ingås och genomförs, att få information om kunden och att avslöja uppgifter om sin betalningshistorik, använda sin data för att utforma och utveckla sina produkter och tjänster utifrån sina behov och för anpassade erbjudanden , och behandla sina uppgifter för samma ändamål inom Swisscom Group. Om en tjänst tillhandahålls av STS tillsammans med tredje part, eller om kunden erhåller tjänster från tredje part enligt avtalen, kan STS lämna ut uppgifter om kunden till tredje part, förutsatt att detta krävs för att tillhandahålla tjänsterna, är nödvändigt för inkasso eller hänför sig till densamma. I detta avseende samtycker kunden också till överföring av data utomlands, där STS anser det nödvändigt.

Dataskyddsnivån i Schweiz har bekräftats av Europeiska kommissionen som tillräcklig. Kravet på laglig överföring av uppgifter från EU: s medlemsstater till Schweiz, nämligen att en adekvat nivå av dataskydd garanteras av den mottagande myndigheten i tredjelandet, har således uppfyllts.

12.2. Sekretess

För konfidentiell information som Kunden anförtrott STS i samband med användningen av tjänsterna (nämligen innehållsdata för kundapplikationer som lagras av STS för Kundens räkning), avsnitt 13.1 punkt 4, inklusive bestämmelserna i kontraktsdatabehandlingen, ska gälla i tillämpliga delar, även om det inte utgör personuppgifter.

När det gäller tystnadsplikt som gäller för kunden enligt särskilda författningar ska STS och eventuella hjälporganisationer som den anlitas av anses inte vara dess hjälpar i straffrättens mening och är endast ansvariga för att följa dessa bestämmelser om detta har uttryckligen kommit överens.

Båda parter, såväl som eventuella hjälpar som anlitats av dem i Schweiz och utomlands för avtalsmässig utförande, insamling, M&A -revisioner, skatterevisioner eller liknande normala affärstransaktioner, förbinder sig att behandla konfidentiell all information som de får kännedom om i samband med tillhandahållandet av deras tjänster enligt avtalen eller till avtalsförhållandet eller avseende den andra partens kunder och affärsrelationer och som inte är allmänt känt.

Parterna förbinder sig att inte göra denna information tillgänglig för andra tredje parter än deras hjälptjänstemän förutom i den mån avtalen tillåter dem att göra det, den andra parten uttryckligen tillåter detta, eller så krävs detta på grund av ett domstolsbeslut eller lagstadgad skyldighet.

13. Efterlevnad av andra lagar, förordningar och krav

Parterna ska följa de lagar och förordningar som gäller för dem. Det innebär att STS särskilt ska följa lagar och förordningar som gäller för STS i allmänhet som leverantör av produkter och tjänster för information och kommunikationsteknologi. Kunden är ansvarig för att fastställa och specificera kraven enligt de lagar och förordningar som gäller för dess affärsverksamhet. Om inte uttryckligen avtalat, STS tar inget ansvar för att dess produkter och tjänster är lämpliga för att följa lagar och förordningar som gäller för kunden eller dess industri.

När det gäller de varor som anskaffas från STS (produkter, programvara och teknik) ska Kunden följa alla tillämpliga export-/importkontrollförordningar (export, import eller transitering av varor), särskilt de i USA, inklusive sanktioner och embargon.

Vid rättsliga anspråk från tredje part eller myndigheter som avser data, innehåll eller resurser som tillhandahålls av kunden (särskilt mjukvarulicenser) eller användningen av tjänsterna annat än i enlighet med lagen, ska kunden hålla gottgörelse STS, säkerställa ett lämpligt försvar mot sådana påståenden och täcka kostnaderna för sådant försvar.

Om säkerhetshot, olaglig eller felaktig användning eller användning av utrustning som orsakar störningar identifieras eller det finns trovärdiga bevis för sådan användning eller om allvarliga avvikelser avseende tillämplig signaturlagstiftning (i enlighet med erkännandemyndighetens bedömningssystem) STS förbehåller sig rätten att vidta åtgärder för att förhindra eller minska förestående skador. Avvikelser ska anses allvarliga om de inte har åtgärdats av kunden eller dess hjälptjänstemän inom tre månader efter det att meddelandet gjorts.

STS ska informera kunden omedelbart och, om möjligt, i förväg. Åtgärderna inkluderar särskilt:

 1. begära att kunden omedelbart och permanent avstår från eller faktiskt förhindrar olaglig eller felaktig användning av resurser och tar bort alla resurser som orsakar avbrott; samt extraordinär uppsägning för goda ändamål;
 2. att omedelbart och tillfälligt avbryta alla berörda kontraktstjänster (t.ex. blockera åtkomsttjänster tillfälligt).

Att vidta sådana åtgärder utgör inte ett kontraktsbrott från STS om inte STS själv är ansvarig för orsaken till avbrottet/hotet.

Kunden är inte skyldig att rätta till eller orsaka avhjälpning av avvikelser som påträffas i samband med tillämplig signaturlagstiftning, men både avsaknaden av rättelseperioderna och icke-rättelsen av den allvarliga -överensstämmelse som hittats av kunden ska utgöra god anledning för STS att säga upp avtalet enligt avsnitt 2.6 punkt 3 i GTC.

14. Konsekvenser av uppsägning

Båda parterna ska se till att materialet (t.ex. nycklar, IT- och telekommunikationsanordningar, identifikationsmedel och dokument) återlämnas i tid såväl som utrymmen som den andra parten tillhandahåller dem under kontraktstiden.

Om inte annat anges i ett kontrakt ska STS radera de uppgifter som kunden lämnat efter avtalets upphörande om inte legitima skäl, särskilt lagstadgade arkiveringsskyldigheter som gäller för STS och bevisning, hindrar detta.

Vid uppsägning av komplexa driftstjänster ska båda parterna samarbeta för en korrekt överlämning av verksamheten, oavsett anledningen till att avtalet upphör. I detta fall ska STS, vid behov och mot en separat avgift, stödja kunden vid nödvändiga uppsägningsåtgärder, inklusive eventuella migrationsförberedelser inom området för tjänster som omfattas av avtalen. Kunden förbinder sig i sin tur att informera STS om sitt förväntade behov av assistans i god tid före kontraktets slut för att möjliggöra motsvarande resursplanering av STS. Parterna ska i god tid komma överens om de tjänster som STS ska tillhandahålla i samband med att avtalet sägs upp eller bortom detsamma.

Om parterna har kommit överens om att engångstjänster som redan tillhandahålls i enlighet med kontraktet (såsom köp av hårdvara/programvara, implementeringsprojekt etc.) ska betalas av kunden som en del av en återkommande avgift (t.ex. tillsammans med underhåll eller driftspriser), de belopp som fortfarande är utestående för dem förfaller omedelbart vid uppsägning av kontraktet för återkommande tjänster, oavsett laglig grund för uppsägning.

15. Ytterligare bestämmelser

Utan ett uttryckligt avtal har ingen av parterna rätt att agera för den andra partens räkning.

Ingen av parterna får kvitta sina krav utan den andra partens samtycke. I händelse av konkurs och inom ramen för de tillämpliga lagstadgade bestämmelserna är det möjligt att kvitta av borgenären utan samtycke från gäldenären.

Rättigheterna och skyldigheterna enligt respektive kontrakt får inte överlåtas eller överföras till tredje part förutom med skriftlig tillåtelse från den andra parten. STS kan dock överlåta och överföra rättigheter och skyldigheter till ett annat medlemsföretag i Swisscom-koncernen och därmed fullgöra sina respektive skyldigheter.

16. Inget enkelt partnerskap

Parterna är överens om att de inte bildar ett enkelt partnerskap (art. 530 f. CO) genom avtalen. Om, mot förmodan, ett enkelt partnerskap avtalas mellan parterna, ska uppsägningen av det avtal som det avser samtidigt resultera i upplösning av det enkla partnerskapet. I ett sådant fall är parterna inte skyldiga att betala bidrag av något slag eller att göra ytterligare bidrag. Deltagande i vinster eller förluster är förbjudet. Varje part bär sina egna kostnader och risker.

17. Klausul om avskiljbarhet

Om någon del av ett kontrakt visar sig vara ogiltig eller ogiltig, ska detta inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna eller den fortsatta giltigheten av respektive kontrakt och övriga kontrakt. Den ogiltiga eller ogiltiga bestämmelsen ska ersättas med en giltig bestämmelse som är så förenlig som möjligt med parternas avsikt.

18. Ändringar av GTC

STS förbehåller sig rätten att när som helst ändra GTC. Den relevanta ändrade versionen ska publiceras på webbplatsen https://trustservices.swisscom.com/en/ i god tid innan den träder i kraft och ska meddelas via systemets statussida: https: //trustservices.swisscom. com/sv/service-status/.

Den ändrade GTC anses vara godkänd om inte Kunden skriftligen gör invändningar inom en månad efter mottagandet. En invändning ska anses utgöra ett meddelande om uppsägning av kontraktet och ska automatiskt resultera i upplösning av avtalet.

19. Tillämplig lag och jurisdiktion

Parternas avtalsförhållande, inklusive dessa GTC och alla avtal baserade på dem, omfattas uteslutande av schweizisk lag. Parterna avstår från konflikt med lagar i internationell privaträtt och FN: s konvention om avtal för internationell försäljning av varor av den 11 april 1980.

Parterna är överens om att domstolarna i Zürich ska ha exklusiv jurisdiktion över alla tvister som uppstår från eller i samband med parternas nuvarande kontraktsförhållande, det vill säga det rättsliga förhållandet baserat på avtalen, inklusive dessa GTC.


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom