Allmänna villkor för Swisscom Trust Services

PDF Ladda ner

I det följande vill vi presentera våra allmänna villkor. Dessa allmänna villkor (GTC) reglerar de allmänna aspekterna av affärsrelationen för köp eller tillhandahållande av tjänster och relaterade leveranser från Swisscom Trust Services Ltd, Zürich, Schweiz ("STS") till sina kunder ("Kunder").

1. Kontrakt

1.1. Avtalsstruktur

Dessa allmänna avtal utgör en integrerad del av avtalen mellan STS och kunden och definierar den rättsliga grunden för deras affärsrelation.

Beställningar eller kontrakt reglerar i huvudsak de tjänster som STS ska tillhandahålla och den ersättning som Kunden är skyldig för dem, såväl som produktspecifika egenskaper.

Hänvisningar i dessa allmänna avtal till avtal avser hela avtalsarrangemanget mellan STS och kunden.

Undantaget av dessa allmänna avtal eller införandet av andra avtalsvillkor som kunden hänvisar till i deklarationer, särskilt beställningar, erbjudanden eller inbjudningar att lämna anbud, ska endast gälla om STS uttryckligen har accepterat detta i textform för de berörda tjänsterna. STS tillhandahållande av tjänsten utgör inte ett sådant (tyst) godkännande.

1.2. Kontraktskomponenter

Följande är en integrerad komponent av dessa GTC i fallande hierarkisk ordning:

 1. Den tjänstebeskrivning som anges i beställningen eller i avtalet som ligger till grund för beställningsartikeln i beställningen;
 2. STS grunddokument av 2021-04-01.

I händelse av inkonsekvenser i tillämpningen av dessa avtalshandlingar ska bestämmelsernas prioritet bestämmas av den ordning i vilken dessa handlingar listas.

Den aktuella versionen av kundavtalet i 2.2 (1) a) och b) finns på webbplatsen https://trustservices.swisscom.com/sv/nedladdningar/ .

Ändringar av dessa dokument kommuniceras via systemstatussidan, som erbjuder prenumerationsmeddelanden: https://trustservices.swisscom.com/sv/servicestatus/

1.3. Ingående av och ändringar av kontrakt

För att kunna använda tjänsten måste Kunden göra en beställning genom att fullständigt och korrekt fylla i beställningsformuläret som tillhandahålls av STS eller webbformuläret på webbplatsen och mejla det till den kontaktadress som anges på beställningsformuläret. Orderbekräftelsen ska anses vara bindande avtalsinnehåll om inte Kunden invänder inom fem dagar efter leverans och visar att ett annat avtal har träffats. Det står STS fritt att avslå order och ange sina skäl för att göra detta.

Därutöver kan även serviceavtal eller andra avtal ingås mellan STS och Kunden om de har undertecknats för hand och skickats till STS per post eller undertecknats i elektroniskt avancerad eller elektroniskt kvalificerad form och skickats elektroniskt till STS.

Eventuella ytterligare dokument måste också fyllas i i enlighet med ordern, undertecknas på ett juridiskt giltigt sätt och bifogas, beroende på instruktionerna i dokumentet (t.ex. acceptförklaring, RA-agenturavtal eller avtalet om delegering av kundens registreringsmyndighetsverksamhet).

Kunden förbinder sig att lämna sanningsenlig information vid beställning av tjänsten.

1.4. Service beskrivning

Detaljerna för de tillhandahållna tjänsterna beskrivs i respektive tjänstebeskrivning och kan anges ytterligare i kraven i beställningen. Tjänstebeskrivningen finns antingen i beställningsformuläret, onlinebeställningsformuläret på https://trustservices.swisscom.com/sv/ eller i kontraktsdokumentet.

1.5. Avtalsändringar

STS kan anpassa tjänster och processer till förändringar i operativa, affärsmässiga och juridiska förhållanden, om och i den mån anpassningarna avser ett skyddsgrundande intresse. Detta inkluderar till exempel justeringar för:

 1. nya tekniska standarder,
 2. ny teknik,
 3. nya lagar och förordningar,
 4. order från tillsynsmyndigheter,
 5. justeringar i samband med nya möjliga användningsområden
 6. ändringar av licensmodeller, där det är rimligt för kunden,
 7. inflation, där det är rimligt

Tekniska ändringar av programmeringsgränssnittet (API) vid tjänstens accessgränssnitt i enlighet med relevanta tjänstebeskrivningar som inte utgör en tjänsteförbättring ska meddelas Kunden sex månader i förväg via informationsportalen eller fri parallellåtkomst ska göras tillgänglig för att konvertera det modifierade eller nya API:t oberoende under en period av sex månader. Förbättringar av gränssnittet med nya funktioner kan också tillkännages med kort varsel. Rapporter i ovan nämnda tjänstestatusportal är prenumerationsbara.

Om sådana anpassningar är mycket brådskande, t.ex. på grund av en hög IT-risk eller en direkt order från myndigheter eller tillsynsorgan, kan lämpliga anpassningar göras av gränssnittet när som helst. Om dessa anpassningar på Kundens sida leder till en anpassning av Kundansökan ska de meddelas minst 60 kalenderdagar i förväg.

Alla andra avtalsändringar ska meddelas kunden av Swisscom senast sex veckor före ändringen via e-post eller skriftligen. I den mån anpassningarna är objektivt materiella ska Kunden ha en extraordinär rätt att säga upp de berörda avtalen från och med det planerade datumet för ändring av kontraktet, och Kunden ska utöva denna rätt inom 30 dagar från dagen för meddelande om anpassningen . Prisanpassningen till inflationen (se avsnitt 5.7) utgör ingen materiell anpassning.

1.6. Ikraftträdandedatum, löptid och uppsägning

Om inte Parterna kommer överens om en obligatorisk underskrift eller ett individuellt avtal, ska ingående av ett avtal ske efter verifiering av all information i beställningen som genomförts av Återförsäljaren via e-postbekräftelse av STS. En signatur kan anbringas elektroniskt i enkel, avancerad, kvalificerad eller handskriven form.

Avtal för återkommande tjänster ska ingås på obestämd tid med hänsyn till den fortlöpande förpliktelsen som finns däri och kan sägas upp när som helst om inte annat föreskrivs i beställningen, GTC-bilagan eller avtalet, med tre månaders skriftligt varsel att ta effekt i slutet av en kalendermånad. Om en minimikontraktstid har överenskommits är uppsägning möjlig tidigast vid slutet av denna period. Det är också möjligt att endast säga upp enskilda deltjänster, under förutsättning att den i varje enskilt fall gällande uppsägningstiden följs.

Rätten att säga upp avtalet utan föregående meddelande av goda skäl förbehålls alltid. Goda skäl ska finnas i situationer inklusive men inte begränsat till följande:

 1. förekomsten av händelser eller omständigheter som gör det orimligt att fortsätta det överenskomna samarbetet enligt de relevanta avtalen för den uppsägande parten, inklusive men inte begränsat till den andra partens ihållande allvarliga brott mot väsentliga avtalsförpliktelser;
 2. officiellt offentliggörande av en ansökan om konkurs för den andra parten eller ett moratorium som beviljats den;
 3. ofullständig betalning av en förskottsbetalning eller av andra kontraktuella säkerheter (se särskilt avsnitt 5.3, 5.4 och 5);
 4. underlåtenhet att iaktta rättelsetidsfristerna samt underlåtenhet att rätta till en allvarlig avvikelse som identifierats i en tjänst som utförts av kunden inom ramen för förtroende- eller certifieringstjänsten (i enlighet med erkännandemyndighetens bedömningssystem enligt till tillämplig signaturlagstiftning);
 5. varje underlåtenhet från kundens sida att uppfylla de skyldigheter som anges i tjänstebeskrivningen som kan utlösa ett ansvarsärende för Trusten

Om ett avtalsbrott från STS sida kan avhjälpas ska Kunden skriftligen varna STS och ge den en frist på 60 kalenderdagar för att åtgärda brottet innan Kunden tillkännager uppsägningen.

2. STS tjänster

STS ska tillhandahålla sina tjänster i enlighet med bestämmelserna i dessa allmänna avtal och beställningarna eller kontrakten. STS ska tillhandahålla sina tjänster på ett professionellt och noggrant sätt.

Detaljerna för de tillhandahållna tjänsterna beskrivs i respektive tjänstebeskrivning och anges i de ytterligare kraven i beställningen eller kontraktet. Tjänstebeskrivningen finns antingen i onlinebeställningsformuläret på https://trustservices.swisscom.com/en/ eller i avtalsdokumentet.

STS kan anlita hjälpanställda (särskilt underleverantörer) i Schweiz och utomlands. Swisscom är ansvarigt för sina assistenters uppträdande på samma sätt som för sitt eget beteende såvida inte begränsat ansvar anges i det individuella avtalet eller Kunden har begärt inblandning av en specifik assistent.

Om inte annat anges i beställningsformuläret ska tjänstebeskrivningen eller orderbekräftelsen eller kontraktet, signatur- och registreringstjänster eller en tjänst kopplad till teknisk åtkomst tillhandahållas inom 10 arbetsdagar, förutsatt att alla förutsättningar är uppfyllda av Kunden eller på annat sätt uppfyllt.

3. Samarbetsskyldigheter för kunden

Kunden måste stödja alla anställda hos STS eller Swisscom (Switzerland) Ltd och Swisscom IT Services Finance SE som certifiering och trust services, såväl som dess hjälpagenter aktivt och i rätt tid när det gäller tillhandahållandet av Swisscoms tjänster, vidta nödvändiga förberedelser och tillhandahållande av åtgärder och ge nödvändig åtkomst till sina lokaler, system och resurser efter behov.

Kunden ansvarar för att skydda de komponenter och säkerhetsfunktioner som STS tillhandahåller den för Kundens användning (särskilt lösenord, tokens, systemåtkomstinformation, kryptering och säkerhetsanordningar, autentiseringsmetoder etc.) och ska informera STS omedelbart om detta inte kan garanteras (t.ex. på grund av avslöjande av säkerhetsdetaljer eller otillåten manipulation).

Kunden är vidare skyldig att i tid tillgängliggöra all data, information och dokument som kan vara relevanta för STS tjänster.

Kunden är skyldig att informera STS om sina för närvarande giltiga postadresser och e-postadresser för avtalskorrespondens och fakturering. STS kan i vederbörlig ordning förse Kunden med information som är relevant för avtalet (t.ex. fakturor, påminnelser, produkt- eller GTC-ändringar, driftsinformation såsom underhållsarbete etc.) per post eller till den senast angivna e-postadressen från Kunden eller genom annan elektroniska kommunikationskanaler.

Kunden ska omedelbart rapportera alla andra ändringar av uppgifterna som anges i beställningen eller avtalet, särskilt organisatoriska data, registeransvariga, tekniska och kommersiella kontaktpersoner, tillträdesbehörigheter, kommersiella auktorisationer etc. till den kontaktadress till STS som anges. i beställningsformuläret eller kontraktet.

Dessutom ska de särskilda samarbetsförpliktelser som anges i de andra avtalskomponenterna gälla.

Även om Kunden underlåter att uppfylla sina samarbetsskyldigheter eller underlåter att göra det på ett korrekt sätt, ska STS sträva efter att tillhandahålla sina tjänster men är inte längre skyldig att göra det. Kunden måste ersätta STS för den extra kostnaden. De avtalsmässigt överenskomna tim- eller dygnspriserna ska gälla eller, i avsaknad av ett sådant avtal, ska standardtim- eller dygnspriser (båda nedan kallade "tillämpliga tim- eller dagspriser") gälla. Om STS är gemensamt ansvarig ska var och en av parterna stå för sin proportionella andel av merkostnaden.

Om Swisscom (Switzerland) Ltd, Swisscom IT Services SE eller tredje part på uppdrag av Swisscom på kundens plats utövar inspektions- och kontrollrätten, motiverar resultatet av kontrollen att kunden står för ett pris eller en kostnad eller kostnad, då Kunden inte har fullgjort sina samarbetstjänster, ska STS därutöver fakturera nedlagda kostnader för besiktning och kontroll.

4. Avgifter och fakturering

Kunden ska betala de avgifter som anges i beställningarna för de tjänster som STS tillhandahåller.

Om inget annat anges av STS är alla priser exklusive skatter, tullar och avgifter. Om några skatter, tullar eller avgifter ingår i priserna, kan STS justera priserna i enlighet därmed vid tidpunkten för eventuell ändring av sådana skatter, tullar eller avgifter, utan att Kunden har särskild rätt till uppsägning.

Om några skatter, tullar och/eller avgifter, inklusive men inte begränsat till källskatter och/eller avdrag, tas ut av eller på uppdrag av utländska statliga myndigheter på transaktioner enligt kontrakten, ska de bäras av kunden såvida inte kunden ger bevis på motsvarande undantag. Om någon sådan skatt eller tull måste innehållas eller dras av från någon betalning som gjorts enligt detta avtal av kunden, ska kunden öka betalningen med detta ytterligare belopp så att STS, efter innehållet eller avdraget av detta belopp, ska erhålla det belopp som det skulle ha betalats i avsaknad av sådan källskatt eller avdrag. Om ytterligare skatter, tullar eller avgifter uppkommer i samband med tillhandahållande av tjänster utomlands (t.ex. på grund av utplacering av anställda eller andra assistenter till STS på kundställen utanför Schweiz), måste även dessa betalas av Kunden. STS ska informera Kunden om detta i förväg och ska sträva efter att undvika/minimera dessa skatter, tullar eller avgifter i enlighet därmed. Kunden ska i förväg informera STS om alla relevanta skatteförändringar avseende dess utlandsorter som omfattas av tjänsternas omfattning. STS har rätt att justera sina priser och tjänster i enlighet med detta.

STS ska kräva förfallna betalningar via faktura. Fakturor ska betalas inom 30 kalenderdagar efter fakturering.

Fakturor ska anses ha godkänts av Kunden om inte Kunden skriftligen invänder mot dem, med sakliga skäl för sina invändningar, inom 90 dagar från fakturadatum. Eventuella felaktiga fakturaposter ger inte Kunden rätt att hålla inne betalning av korrekta fakturaposter.

Kunden är i försummelse vid utgången av betalningsperioden. Den lagstadgade dröjsmålsräntan ska tillämpas. Om Kunden misslyckas med en betalning, kan STS göra sitt utförande av andra tjänster beroende av betalning i sin helhet av alla utestående fakturor och, efter eget gottfinnande, även av förskottsbetalningar eller andra typer av säkerheter.

Om inte särskilt avtal om priser träffats för tjänster efterfrågade av Kunden, ska Kunden debiteras till verklig kostnad enligt gällande tim- eller dygnspriser.

STS har rätt att fakturera Kunden för påminnelseavgifter (plus dröjsmålsränta). STS kan också anlita tredje part när som helst för indrivningsändamål eller kan överlåta anspråk på sådana tredje parter.

Olika typer av tjänster visas separat på fakturan.

4.1. Avgifter på begäran

Vissa tjänster (t.ex. signaturer eller identifiering) erbjuds "på begäran". Förfrågningar ska summeras månadsvis och faktureras i slutet av en månads tjänstgöring. Tjänsteutdraget ska innehålla antalet förfrågningar som gjorts under månaden.

4.2. Engångsavgifter

Engångsavgifter kan tas ut för konsult- och/eller engångstjänster eller etableringsavgifter och/eller anslutningsavgifter vid tjänstens start för den kundspecifika förpackningen av produkterna och/eller projektspecifika utgifter. Kuponger som berättigar kunden att ringa upp tjänster köps också på engångsbasis i förskott. Dessa kan ses i beställningsformuläret, i avtalet eller i onlinebeställningsformuläret för tjänsten.

4.3. Månads- och årsanvändningspris

Utöver beställningsavgifterna kan fasta årsavgifter tas ut för tjänster eller kvoter på begäran i början av varje avtalsår eller i början av varje efterföljande månad. Dessa kan ses i beställningsformuläret, onlinebeställningsformuläret eller kontraktet. Vid förtida uppsägning av kontraktet ska inga redan inbetalda årsavgifter återbetalas.

4.4. Kategorirelaterade månatliga eller årliga användningspriser

Månatliga och årliga användningspriser kan också kopplas till en begärd årlig transaktionsvolym.

Kunden kan välja en kategori av årliga transaktionsvolymer baserat på dess uppskattade transaktionsvolym vid kontraktets början. Om transaktionsnumren, det vill säga förfrågningarna om en tjänst, understiger ovan nämnda transaktionsnummer i kategorin, kan STS för följande avtalsår återföra Kunden till motsvarande kategori som motsvarar dess föregående års förfrågningsvolym, i enlighet med med den volym som uppnåtts under föregående år, om inte annat överenskommits med STS (t.ex. på grund av en nyss genomförd marknadsstart).

4.5. Volymbundna årsanvändningspriser

Produkter eller transaktioner relaterade till en tjänst kan erhållas för en avtalsperiod på ett eller flera år och upp till en viss ordervolym av tjänsteförfrågningar i utbyte mot förskottsbetalning av Kunden. Ordervolymen anges i beställningsformuläret, avtalet eller onlinebeställningsformuläret.

När ordervolymen är förbrukad kan ordervolymen när som helst ökas genom en ombeställning. Återbeställningsvolymen läggs till den befintliga beställningsvolymen vid tidpunkten för ombeställningen. Den resulterande ordervolymen ska ligga till grund för det nya priset och ska omedelbart faktureras pro rata fram till slutet av den årliga serviceperioden, dvs. motsvarande utgång av kontraktsåret (se punkt 6 i detta avsnitt). Den ackumulerade ordervolymen vid utgången av avtalsåret, i förekommande fall, ska automatiskt läggas till grund för fakturering av serviceperioden för påföljande avtalsår om inte Kunden motsätter sig detta.

En befintlig ordervolym måste därför beaktas i varje ändringsorder.

Kunden kan minska ordervolymen från föregående år senast 30 dagar före det nya avtalsårets början. Det ska inte ske återbetalning av outnyttjade ordervolymer.

Minsta beställningskvantitet anges i beställningsformuläret, avtalet eller onlinebeställningsformuläret.

Vid efterbeställning ska skillnaden mellan efterbeställningen och tidigare årsbetalning eller beräknat lagervärde faktureras under årets lopp för varje hel månad efter efterbeställningen fram till det nya avtalsårets början pro rata kl. 1/12 per månad av den aktuella tjänstetiden vid utgången av avtalsåret.

För tjänster finns det ingen teknisk begränsning av antalet förfrågningar. Kunden kunde därför övertrassera ordervolymen när som helst efter behov. STS ska löpande kontrollera efterlevnaden av ordervolymen för föregående avtalsår. I händelse av att ordervolymen överskrids ska skillnaden mellan ordervolymen och den faktiska volymen vid utgången av det faktureringsår som har avslutats faktureras i efterhand för det avtalsår som har avslutats. Om ingen invändning görs från Kundens sida, ska den ordervolym som för närvarande finns vid utgången av avtalsåret faktureras automatiskt även för påföljande avtalsår.

4.6. Ändringsavgift

Kunden kan begära ändringar som en del av tjänsterna. Dessa kan vara föremål för ändringsavgifter, som anges i ändringsformuläret, avtalet eller online ändringsformuläret vid beställning av ändringen.

4.7. Priseskaleringsklausul och priser i utländsk valuta

Om ingen enskild tjänst har köpts ska villkoren i det befintliga avtalet gälla vid avtalsförlängningar, med förbehåll för att STS anpassar priserna till det schweiziska konsumentprisindexet eller nollställer priserna, med hänsyn till marknadssituationen och under förutsättning att ingen förändring beställning har gjorts i enlighet med nya villkor.

Dessutom, om tjänster erbjuds i en annan valuta än schweizerfranc (CHF), kan STS tillhandahålla prisjusteringar om växelkursen för den erbjudna valutan till schweizerfranc har ändrats med mer än 10 %.

4.8. Andra tjänster

Tjänster efterfrågade av Kunden, vars priser inte är särskilt överenskomna, faktureras till verklig kostnad enligt de standardpriser för STS som anges i respektive beställningsblankett.

4.9. Egna utgifter

Om inte annat avtalats, om Kunden efterfrågar tjänster på plats, ska kostnader för resor, måltider och logi betalas av Kunden och faktureras separat.

5. Kvitto och acceptans

Kunden ska ta emot alla STS-tjänster omedelbart efter leverans (mottagande).

Om ett gränssnitt tas i bruk för tekniskt återkommande tillhandahållande av tjänster (levereras), ska Kunden få ett meddelande från STS så snart gränssnittet är klart för användning och acceptans. Kunden ska kontrollera anslutningen till gränssnittet under de följande 20 kalenderdagarna efter anmälan och rapportera eventuella fel till STS.

Om så överenskommits, ska Kunden vid mottagandet normalt utföra en mottagningsbesiktning för engångstjänster som tillhandahålls enligt ett kontrakt för arbete och tjänster. En mottagningsrapport ska upprättas över mottagningsbesiktningen och dess resultat. STS har rätt till en skriftlig acceptförklaring. Om ingen acceptbesiktning har överenskommits eller kunden avstår från detsamma, måste kunden skriftligen meddela STS om eventuella defekter inom 20 kalenderdagar efter leverans.

Med avtal om arbete och tjänster kan STS begära acceptans av deltjänster, förutsatt att detta är rimligt för Kunden. I detta fall kan eventuella defekter göras gällande vid efterföljande slutgodkännande endast i den mån de inte upptäcktes och inte kunde upptäckas vid en tidigare (del)acceptans.

Om godkännandebesiktningen identifierar minst ett väsentligt fel ska godkännandet skjutas upp. STS ska korrigera de upptäckta materialdefekterna inom rimlig tid och återigen tillhandahålla den aktuella leveransen för godkännande av Kunden.

Om minst ett väsentligt fel upptäcks vid ytterligare acceptanstest har Kunden rätt att häva den berörda servicekomponenten eller, om detta inte är rimligt, de enskilda kontrakten eller beställningsartiklarna som avses. Eventuella återkommande tjänster som STS tillhandahåller under avtalsperioden påverkas inte av återkallelsen och måste betalas av Kunden.

Icke-materiella defekter berättigar inte Kunden att undanhålla acceptans utan måste åtgärdas av STS inom rimlig tid. Om detta inte är möjligt har Kunden rätt till motsvarande prisavdrag.

Såvida inte kunden skriftligen anger att den vägrar att acceptera och identifierar väsentliga defekter inom 20 dagar efter tillhandahållande av tjänsterna, ska tjänsterna automatiskt anses accepterade. Tjänster ska också automatiskt anses accepterade så snart Kunden använder leveranserna i sin verksamhet eller verksamhet eller låter dem användas i sådan.

6. Fakturering av tredje part

Kunden kan fakturera tredje part för de tjänster denne har upphandlat. Vid upprättandet av kontraktet med dessa tredje parter ska kunden tydligt ange att tredje part måste hävda sina kontraktsanspråk enligt avtalet med kunden uteslutande mot kunden och inte mot STS, Swisscom (Switzerland) Ltd eller Swisscom IT Services Finance SE eller andra hjälpföretag som anlitas av STS.

7. Standard för STS

Om inte annat skriftligen överenskommits, är STS i fallissemang efter utgången av en skälig anståndstid som Kunden bestämt i en skriftlig påminnelse. Tidsfrister ska anses ha uppfyllts vid tillhandahållande av tjänsten av STS.

Om STS är i fallissemang måste Kunden skriftligen fastställa en rimlig anståndstid för efterföljande prestation.

Om STS även underlåter att uppfylla sin prestationsskyldighet vid utgången av denna period, har Kunden rätt att säga upp den berörda tjänstekomponenten eller, om detta inte är rimligt, de enskilda avtalen som berörs. Eventuella återkommande tjänster som STS tillhandahåller under avtalsperioden påverkas inte av återkallelsen och måste betalas av Kunden.

Bristande efterlevnad av servicenivåer med tidsspecifikationer faller inte under bestämmelserna om fallissemang. De återstående avtalsbestämmelserna (särskilt garantin) ska gälla i detta avseende.

Vid långvariga förpliktelser är uttag förbjudet. Det föregående ska inte påverka rätten till uppsägning av goda skäl.

8. Garanti

STS garanterar att dess tjänster överensstämmer med de specifikationer, representationer och egenskaper som objektivt krävs för den avtalade användningen som anges i kontrakten. Tidsfristerna och rättigheterna för defekter som definieras nedan ska anses vara slutgiltiga, med förbehåll för tvingande lagbestämmelser.

8.1. Garanti för köpekontrakt

STS lämnar en garanti till Kunden i enlighet med de villkor och villkor som är kopplade till produkterna. I avsaknad av sådana bilagor gäller en garantitid på 12 månader för hårdvara och tre månader för mjukvara/licenser från leverans.

8.2. Garanti för engångstjänster som tillhandahålls enligt ett kontrakt för arbete och tjänster

Garantiperioden ska vara sex (6) månader från datumet för giltig godkännande.

Om arbetet efter framgångsrikt godtagande drivs, underhålls eller stöds av STS, ska defekter korrigeras enbart i enlighet med de bestämmelser och processer som anges i respektive kontrakt för drift-, underhålls- eller supporttjänster.

8.3. Rättigheter till fel i försäljningsavtal och i engångstjänster som tillhandahålls enligt avtal om arbete och tjänster

Vid ett fel som täcks av garantin kan Kunden initialt endast begära avhjälpande av defekterna utan kostnad. Om felet inte kan avhjälpas inom skälig tid med hänsyn till orsaken till felet, ska Kunden utan kostnad fastställa en skälig anståndstid för att avhjälpa felet. STS kan, efter eget gottfinnande, även tillhandahålla en ersättning i stället för reparation. Om rättelse misslyckas igen kan kunden antingen:

 1. begära en lämplig sänkning av priset, eller
 2. i händelse av ett väsentligt fel, annullera den berörda servicekomponenten eller, om detta inte är rimligt, de enskilda kontrakten eller beställningsartiklarna. Om avtal med återkommande tjänster indirekt påverkas av återkallelsen (t.ex. drift eller underhåll av produkten) kan dessa tjänster sägas upp av synnerliga skäl om ett sakligt samband föreligger och den ovan nämnda motsvarande orimligheten gäller. En avgift ska då betalas pro rata temporis

8.4. Garanti och rättigheter avseende defekter för drift, underhåll och supporttjänster

STS garanterar att de kommer att följa de servicenivåer som överenskommits i kontrakten.

Tjänster för vilka ingen annan servicenivå har överenskommits ska tillhandahållas på bästa sätt. ”Bästa ansträngning” innebär att STS ska sträva efter att på ett ändamålsenligt och ekonomiskt rimligt sätt, med de resurser som står till sitt förfogande, tillhandahålla tjänsterna och/eller felsökning, utan att dock garantera någon högre kvalitet eller att ev. tidsspecifikationer ska uppfyllas.

Om STS allvarligt bryter mot samma garanterade servicenivåer mer än två gånger inom sex månader ska detta utgöra goda skäl för uppsägning från Kundens sida.

8.5. Äganderättsgaranti

STS garanterar att dess tjänster inte gör intrång i några äganderätter som innehas av tredje part i Schweiz (hädanefter "äganderätter").

Om en tredje part försöker hindra Kunden från att använda STS tjänster i enlighet med de avtalsmässigt överenskomna användarvillkoren baserade på påstådda överlägsna immateriella rättigheter, ska Kunden meddela STS detta skriftligen inom fem kalenderdagar. Med förbehåll för snabba meddelanden och rimligt stöd från Kunden ska STS, efter eget gottfinnande och bekostnad:

 1. modifiera sina tjänster (inklusive programvara) så att de inte (ytterligare) gör intrång i tredje parts immateriella rättigheter samtidigt som de uppfyller alla väsentliga kontraktskrav; eller
 2. ge kunden en licens från den tredje

Om båda alternativen är omöjliga eller oproportionerliga för STS, kan den säga upp de berörda tjänstekomponenterna eller kontrakten på exceptionella skäl. Kunden ska ha motsvarande rätt till uppsägning om den möjlighet som STS valt är objektivt oskälig för det. I båda fallen ska kunden ha rätt till ersättning för skador, med förbehåll för den ansvarsbegränsning som anges i avsnitt 11.

Om tredje part vänder sig till Kunden ska Kunden överlåta den exklusiva kontrollen över ärendet till STS och vidta alla nödvändiga åtgärder för detta ändamål, i den utsträckning det är tillåtet och möjligt enligt gällande arbetsordning. . Med förbehåll för de föregående förutsättningarna, kostnaderna för tvister (inklusive rimliga advokatarvoden) och skadeståndsanspråk från den berättigade tredje parten (inklusive domstols- och rättegångskostnader) som kan hänföras till ett sådant krav och som slutligen åläggs kunden i ett sådant förfarande eller en förlikning godkänd av STS ska anses vara direkt skadestånd för Kunden. I alla andra avseenden ska § 11 i dessa allmänna avtal tillämpas.

8.6. Undantag från garantin

Eventuell garanti utesluts i händelse av defekter som STS eller någon av STS anlitad assistent inte ansvarar för (t.ex. ingripanden från andra tredje parter eller kunden, force majeure). Dessutom gäller inte de avtalsenliga garantierna för resurser som tillhandahålls av Kunden (i synnerhet programvarulicenser från en tredjepartstillverkare), även om dessa upphandlats av STS på uppdrag av Kunden.

STS lämnar ingen garanti för att arbete som utvecklats eller levererats av STS (särskilt skräddarsydd mjukvara) och IT-system som drivs av STS kan användas utan avbrott och felfritt i alla kombinationer som Kunden önskar, med varje given data, hårdvara eller mjukvara.

Om Kunden eller någon av denne anlitad assistent innehar behörigheter som gör det möjligt för denne att ingripa i STS operativa ansvar (särskilt administratörs-/rooträttigheter), ska de servicenivåer som påverkas av möjligheten till ingripande avbrytas. STS förbehåller sig rätten att fastställa tekniska och organisatoriska parametrar för sådana behörigheter.

Om STS tillhandahåller tjänster i samband med analys eller avhjälpande av påstådda eller faktiska defekter som inte täcks av dess garanti, ska Kunden betala för sådana tjänster till självkostnadspris och till gällande tim- eller dygnspriser.

9. Äganderätt, äganderätt och användningsrättigheter, mjukvaruförbättringar

9.1. Äganderätt

Om inte annat uttryckligen har överenskommits skriftligen, innehåller kontrakten inte någon överföring av äganderätten. Ingen negativ besittning får ske under kontraktets löptid.

9.2. Egendoms- och användningsrättigheter

STS ger Kunden, för Kundens eget bruk, en icke-överlåtbar, icke-exklusiv rätt att använda STS:s tjänster enligt avtalen. Innehållet och omfattningen av denna rättighet anges i tjänstebeskrivningarna. När det gäller tjänster som endast ska tillhandahållas enligt avtalet över eller under en viss tidsperiod, ska denna rättighet begränsas till det relevanta avtalets varaktighet.

Om Kunden känner igen tredjepartsprodukter som en del av STS:s tjänster, godkänner Kunden även användarvillkoren och licensvillkoren och andra krav från dessa tredje parter som är kopplade till dessa produkter och ger tredje part rätten att tillämpa dessa villkor direkt. mot kunden.

Alla rättigheter till immateriella rättigheter som existerar eller uppstår vid tidpunkten för fullgörandet av avtalet (upphovsrätt, patenträttigheter, know-how, etc.) relaterade till tjänster från STS ska behållas av STS eller tredje parts rättighetsinnehavare. Ingen av parterna är begränsade till att på annat sätt utnyttja eller använda denna immateriella egendom, och inte heller är någon av dem skyldiga gentemot kunden med avseende på densamma. Där parterna har skapat immateriell egendom gemensamt, ger de varandra tillstånd att permanent använda och utnyttja dessa rättigheter oberoende av varandra efter eget gottfinnande och utan begränsningar vad gäller plats, med förbehåll för tystnadsplikten. När det gäller programvara, om inte annat skriftligen avtalats, har Kunden ingen rätt till källkoden och ska inte använda eller upphandla densamma. Kunden erkänner den rättsliga giltigheten av STS och eventuella tredje parters immateriella rättigheter avseende tjänsterna som tillhandahålls av STS och ska inte vidta några åtgärder som kan försämra värdet av densamma. Den ska vidta alla åtgärder som den kan för att förhindra all obehörig användning.

Denna paragraf ska fortsätta att gälla efter uppsägningen av kontrakten.

9.3. Särskilda villkor för mjukvaruförbättringar av Kunden

I den mån Kunden erhåller mjukvarutjänster i form av binär kod från STS och utökar dem med egna förbättringar till en mjukvaruprodukt, garanterar den

 1. att denna programvaruförbättring inte gör intrång i tredje parts äganderätt,
 2. att alla tillämpliga licenser som hänför sig till den fria och öppen källkodsmjukvara (“FOSS”) som används i programvaruförbättringen är kompatibla med varandra och att det inte finns några licenskonflikter,
 3. att alla licensförpliktelser för de tillämpliga licenserna, i synnerhet den använda FOSS, efterlevs (t.ex. kodjusteringar kommenteras; licenstexter, upphovsrättsuttalanden, meddelandefiler tillhandahålls, ),
 4. att användningen av FOSS eller annan programvara som ingår i mjukvaruförbättringen inte resulterar i att den binära koden som tillhandahålls av STS omfattas av villkoren i en FOSS eller annan

Kunden ska även se till att den binära koden som tillhandahålls av STS inte ändras. Om den slutliga mjukvaruprodukten avvecklas på en nedladdningsplattform (t.ex. appbutik), måste dessa plattformsoperatörers villkor följas.

Om en tredje part, STS, Swisscom (Switzerland) Ltd eller Swisscom IT Services Finance

SE försöker förhindra utförandet av sina tjänster baserat på påstådda överlägsna immateriella rättigheter i förhållande till mjukvaruprodukten, STS ska meddela Kunden detta skriftligen inom fem kalenderdagar. Med förbehåll för att STS meddelas i tid och rimligt stöd ska Kunden

 1. efter eget gottfinnande antingen modifiera sin programvaruförbättring så att den följer villkoren häri och inte gör intrång i några immateriella rättigheter,
 2. på egen bekostnad skaffa en licens från tredje part för Swisscom, eller
 3. bestrida den tredje parten

Om tredje part vänder sig till STS ska STS, i den utsträckning det är möjligt enligt processrätt, överlåta till Kunden exklusiv kontroll över ärendet och vidta alla nödvändiga åtgärder för detta ändamål. Med förbehåll för detta ska kunden stå för kostnaderna för att driva ärendet (inklusive rimliga advokatarvoden) och ersätta STS för eventuella direkta skador till följd av ett slutgiltigt domstolsbeslut mot STS. STS förlorar sina anspråk enligt denna garanti om de drar tillbaka kontrollen över ärendet från Kunden eller underlåter att överföra sådan kontroll till denne, särskilt om STS, utan kundens uttryckliga medgivande, hanterar anspråk från tredje part. genom förlikning eller tillträde, helt eller delvis. Kunden ska inte vägra ett sådant samtycke utan goda skäl.

Denna paragraf ska fortsätta att gälla efter uppsägningen av kontrakten.

10. Ansvar

Vid eventuella avtalsbrott är Parterna ansvariga för bevisade skador, såvida de inte kan visa att de inte har något fel. Inget fel ska anses föreligga från STS sida i fall inklusive men inte begränsat till:

 1. fel hos kunden eller dennes assistenter;
 2. fel från tredje man som inte är medhjälpare till STS, samt vid force majeure, under förutsättning i alla fall att STS har vidtagit några avtalsenliga åtgärder mot vissa

Parternas ansvar för skador orsakade av uppsåt och grov vårdslöshet samt för personskador är obegränsat. I alla andra fall, för varje avtalsår, ska Parterna vara ansvariga för egendomsskador och ekonomiska förluster upp till 100 % av den bindande årsavgift som överenskommits under det relevanta individuella avtalet, dock med ett maximum av 50 000 CHF per förlusthändelse. Parterna ska under inga omständigheter hållas ansvariga för indirekta skador eller följdskador, inklusive men inte begränsat till utebliven vinst, data- eller rykteförluster och krav från tredje part.

I samband med uthyrning av tjänster ansvarar STS endast för att omsorgsfullt välja ut de anställda som tillhandahålls.

Om avtalsmässiga sanktioner är skyldiga av STS för avtalsbrott, har Kunden inte rätt till några ytterligare krav i detta avseende, inklusive skadestånd eller återbetalning eller minskning, allt efter omständigheterna.

Alla andra bestämmelser om STS:s ansvar, även i dokument som har företräde framför dessa allmänna avtal, ska endast gälla om de uttryckligen hänvisar till denna bestämmelse.

Ovanstående bestämmelser gäller avtalsenliga och utomkontraktuella anspråk.

11. Force majeure

Parterna förstår force majeure inom ramen för avtalen särskilt, men inte uteslutande, att hänvisa till följande: Naturfenomen av särskild intensitet (laviner, översvämningar, jordskred, jordbävningar, vulkanutbrott etc.), sabotage, DDOS-attacker, hacking, skadlig kod, ransomware, epidemier, strömavbrott hos energileverantörernas anläggningar, krig och krigshandlingar, revolutioner, uppror, terrorism, upplopp etc. och de åtgärder som vidtagits mot dem, samt oförutsedda tjänstemän. restriktioner.

Om en part inte kan uppfylla sina avtalsförpliktelser till fullo till följd av force majeure, ska den befrias från sina skyldigheter på tillfällig basis, förutsatt att den har vidtagit alla avtalsmässigt överenskomna åtgärder mot vissa händelser.

Om det i ett sådant fall är objektivt omöjligt att följa avtalet eller inte längre är rimligt för den andra parten, kan den omedelbart säga upp de berörda tjänsterna.

12. Dataskydd och konfidentialitet

12.1. Dataskydd

Vardera parten ska behandla personuppgifter om anställda och andra assistenter hos den andra parten inom ramen för avtalsförhållandet. Detta inkluderar t.ex. namn, postadress/e-postadress/IP-adress, telefonnummer, yrke/funktion, identifiering, kopior av ID-kort etc. För att fullgöra avtalet och upprätthålla avtalsförhållandet (t.ex. kommunikation, inträde). /åtkomstkontroll, felanmälningar, beställningar, fakturering, nöjdhetsanalyser, information om nya produkter, inbjudningar till evenemang etc.), ska Parterna vara individuellt ansvariga för att behandla dessa personuppgifter i sina respektive system samtidigt som de använder lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda uppgifterna. Ytterligare information finns i STS sekretesspolicy .

För kvalitetssäkring, produktutveckling och för skräddarsydda erbjudanden ska STS även behandla uppgifter om anställda och andra assistenter till Kunden avseende användningen av de tjänster som STS tillhandahåller. STS ska i förväg informera Kunden om eventuella andra syften med databehandling via sina kommunikationskanaler, t.ex. via särskilda portaler eller användargrupper. I enlighet med dataskyddslagens krav har Kunden lämpliga möjligheter att samtycka till eller avslå vissa typer av databehandling.

Varje part ska följa bestämmelserna i den dataskyddslagstiftning som är tillämplig på den i sin egen databehandling vid behandling av personuppgifter från den andra partens anställda och andra assistenter.

Kunden ansvarar för att informera de berörda registrerade om behandlingen av uppgifterna om dem och, vid behov, för att inhämta de nödvändiga samtyckena (inklusive befogenhet att överföra databehandlingen till STS eller respektive certifierings- eller förtroendetjänst, t.ex. Swisscom (Switzerland) Ltd eller Swisscom IT Services SE, om en sådan tjänst tillhandahålls).

Vid hantering av data ska STS följa gällande lagstiftning. STS samlar endast in, lagrar och bearbetar data som krävs för att utföra tjänsterna samt administrera och hantera kundrelationen, specifikt för att garantera en hög servicekvalitet, för säkerheten i driften och infrastrukturen samt för fakturering. Kunden bemyndigar dock STS att i samband med ingående och genomförande av avtalet inhämta information om Kunden och lämna ut uppgifter om dennes betalningshistorik, använda sina uppgifter för att designa och utveckla sina produkter och tjänster utifrån sina behov och för skräddarsydda erbjudanden , och behandlar sina uppgifter för samma ändamål inom Swisscom Group. Om en tjänst tillhandahålls av STS i samarbete med tredje part, eller om kunden erhåller tjänster från tredje part enligt avtalen, kan STS lämna ut uppgifter om kunden till tredje part, förutsatt att detta krävs för att tillhandahålla tjänsterna, är nödvändigt för inkasso eller är relaterad till densamma. I detta avseende samtycker Kunden även till överföring av uppgifter utomlands, där STS bedömer det nödvändigt.

Dataskyddsnivån i Schweiz har bekräftats av Europeiska kommissionen som tillräcklig. Kravet på laglig överföring av uppgifter från EU:s medlemsländer till Schweiz, nämligen att en adekvat nivå av dataskydd garanteras av den mottagande myndigheten i det tredje landet, har därmed uppfyllts.

12.2. Sekretess

För konfidentiell information som anförtrotts STS av Kunden i samband med användningen av tjänsterna (nämligen innehållsdata i kundapplikationer som lagras av STS för Kundens räkning), avsnitt 13.1 punkt 4, inklusive bestämmelsen i avtalsdatabehandlingen, ska gälla i tillämpliga delar, även om det inte utgör personuppgifter.

När det gäller tystnadsplikt som gäller för Kunden enligt särskilda författningar, ska STS och eventuella medhjälpare som anlitas av STS inte anses vara dess medhjälpare i straffrättslig mening och ska endast ansvara för att sådana bestämmelser följs om detta har uttryckligen överenskommits.

Båda Parterna, såväl som eventuella medhjälpare som anlitats av dem i Schweiz och utomlands i syfte att utföra avtal, indrivning, M&A-revisioner, skatterevisioner eller liknande normala affärstransaktioner, förbinder sig att behandla all information som de får kännedom om konfidentiell. tillhandahållandet av deras tjänster enligt avtalen eller avtalsförhållandet eller avseende kunder och affärsrelationer hos den andra parten och som inte är allmänt känt.

Parterna förbinder sig att inte göra denna information tillgänglig för andra tredje parter än deras medhjälpare förutom i den mån kontrakten tillåter dem att göra det, den andra parten uttryckligen tillåter detta eller så krävs baserat på ett domstolsbeslut eller lagstadgad skyldighet.

13. Efterlevnad av andra lagar, förordningar och krav

Parterna ska följa de lagar och förordningar som är tillämpliga på dem. Detta innebär att STS särskilt ska följa lagar och regler som gäller för STS generellt som leverantör av informations- och kommunikationstekniska produkter och tjänster. Kunden ansvarar för att fastställa och specificera kraven enligt de lagar och förordningar som gäller för dess affärsverksamhet. Såvida det inte uttryckligen avtalats tar STS inget ansvar för att dess produkter och tjänster är lämpliga för överensstämmelse med de lagar och regler som gäller för Kunden eller dess bransch.

När det gäller de varor som anskaffats från STS (produkter, mjukvara och teknologi), ska kunden följa alla tillämpliga export-/importkontrollbestämmelser (export, import eller transitering av varor), särskilt de i USA, inklusive sanktioner och embargon.

I händelse av rättsliga anspråk från tredje part eller myndigheter som avser data, innehåll eller resurser som tillhandahålls av kunden (särskilt mjukvarulicenser) eller användning av tjänsterna på annat sätt än i enlighet med lagen, ska kunden hålla skadeslös. STS, säkerställa ett lämpligt försvar mot sådana anspråk och täcka kostnaderna för sådant försvar.

Om säkerhetshot, olaglig eller olämplig användning eller användning av utrustning som orsakar störningar identifieras eller trovärdiga bevis för sådan användning finns eller om allvarliga avvikelser avseende tillämplig signaturlagstiftning (i enlighet med erkännandemyndighetens bedömningsschema) är identifierat förbehåller sig STS rätten att vidta åtgärder för att förhindra eller minska förestående skada. Avvikelser ska anses vara allvarliga om de inte har åtgärdats av Kunden eller dennes assistenter inom tre månader från meddelandet om detta.

STS ska informera Kunden omgående och om möjligt i förväg. Åtgärderna inkluderar särskilt:

 1. begära att kunden omedelbart och permanent avstår från eller faktiskt förhindrar all olaglig eller olämplig användning av resurser och att ta bort alla resurser som orsakar avbrott; samt extraordinär uppsägning av goda skäl;
 2. att på omedelbar och tillfällig basis avbryta alla berörda kontraktstjänster (t.ex. tillfälligt blockera åtkomsttjänster).

Vidtagandet av sådana åtgärder utgör inte ett avtalsbrott från STS sida om inte STS själv är ansvarig för orsaken till avbrottet/hotet.

Kunden är inte skyldig att rätta till eller förorsaka rättelse av eventuella avvikelser som konstaterats i samband med tillämplig signaturlagstiftning, men både underlåtenhet att iaktta rättelseperioderna och underlåtenhet att korrigera den allvarliga bristen. – överensstämmelse som kunden finner ska utgöra goda skäl för STS att säga upp avtalet i enlighet med avsnitt 2.6 punkt 3 i GTC.

14. Konsekvenser av uppsägning

Båda parter ska säkerställa att material (såsom nycklar, IT- och telekommunikationsanordningar, identifieringsmedel och dokument) återlämnas i rätt tid, samt utrymmen som den andra parten ställer till deras förfogande under avtalsperioden.

Om inte annat anges i ett avtal ska STS radera de uppgifter som Kunden lämnat efter avtalets upphörande om inte legitima skäl, särskilt lagstadgade arkiveringsskyldigheter som gäller för STS och bevissäkring, hindrar detta.

Vid uppsägning av komplexa driftstjänster ska båda parter samarbeta i syfte att säkerställa en korrekt överlåtelse av verksamheten, oavsett orsaken till uppsägningen av avtalet. I detta fall ska STS stödja Kunden, vid behov och mot en separat avgift, i nödvändiga uppsägningsåtgärder, inklusive eventuella migrationsförberedelser inom det tjänsteområde som omfattas av kontrakten. Kunden åtar sig i sin tur att i god tid före avtalets utgång informera STS om sitt förväntade behov av assistans för att möjliggöra motsvarande resursplanering från STS sida. Parterna ska i god tid komma överens om de tjänster som ska tillhandahållas av STS i samband med uppsägning av avtalet eller utöver detsamma.

Om Parterna har kommit överens om att engångstjänster som redan tillhandahålls i enlighet med kontraktet (såsom köp av hårdvara/mjukvara, implementeringsprojekt etc.) ska betalas av Kunden som en del av en återkommande avgift (t.ex. tillsammans med underhåll eller driftpriser), ska de belopp som fortfarande är utestående för dessa förfalla till betalning omedelbart efter uppsägning av avtalet för återkommande tjänster, oberoende av den rättsliga grunden för uppsägning.

15. Ytterligare bestämmelser

Utan ett uttryckligt avtal har ingen av parterna rätt att agera på den andra partens vägnar.

Ingen av parterna får kvitta sina fordringar utan den andra partens samtycke. I händelse av konkurs och inom ramen för tillämpliga lagbestämmelser är kvittning av borgenären möjlig utan gäldenärens samtycke.

Rättigheterna och skyldigheterna enligt respektive avtal ska inte överlåtas eller överföras till tredje part förutom med skriftligt medgivande från den andra parten. Däremot kan STS överlåta och överföra rättigheterna och skyldigheterna till ett annat medlemsföretag i Swisscom Group, och därigenom fullgöra sina respektive skyldigheter.

16. Inget enkelt partnerskap

Parterna är överens om att de inte bildar ett enkelt partnerskap (art. 530 ff. CO) genom kontrakten. Om ett enkelt partnerskap mot förmodan avtalas mellan Parterna, ska uppsägningen av det kontrakt som det avser samtidigt leda till att det enkla partnerskapet upplöses. I ett sådant fall är Parterna inte skyldiga att betala bidrag av något slag eller att lämna några ytterligare bidrag. Deltagande i vinst eller förlust är förbjudet. Varje part bär sina egna kostnader och risker.

17. Avskiljbarhetsklausul

Om någon del av ett kontrakt visar sig vara ogiltigt eller ogiltigt, ska detta inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna eller den fortsatta giltigheten av respektive kontrakt och de andra kontrakten. Den ogiltiga eller ogiltiga bestämmelsen ska ersättas med en giltig bestämmelse som är så förenlig som möjligt med Parternas avsikt.

18. Ändringar av GTC

STS förbehåller sig rätten att ändra GTC när som helst. Den relevanta ändrade versionen ska publiceras på webbplatsen https://trustservices.swisscom.com/en/ i god tid innan den träder i kraft och ska meddelas via systemets statussida: https://trustservices.swisscom. com/en/service-status/.

Den ändrade GTC ska anses godkänd om inte kunden skriftligen invänder sig inom en månad efter mottagandet. En invändning ska anses utgöra uppsägning av avtalet och ska automatiskt leda till upplösning av avtalet.

19. Tillämplig lag och jurisdiktion

Parternas avtalsförhållande, inklusive dessa allmänna avtal och alla avtal baserade på dessa, är exklusivt föremål för schweizisk lag. Parterna avstår från lagkonfliktsreglerna i internationell privaträtt och FN:s konvention om avtal om internationella försäljningar av varor av den 11 april 1980.

Parterna är överens om att domstolarna i Zürich ska ha exklusiv jurisdiktion över alla tvister som uppstår från eller i samband med Parternas nuvarande avtalsförhållande, dvs det rättsliga förhållandet baserat på kontrakten, inklusive dessa allmänna avtal.


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom