Opći uvjeti poslovanja Swisscom Trust Services

PDF Download

U nastavku želimo predstaviti naše Opće uvjete poslovanja. Ovi Opći uvjeti poslovanja (GTC) uređuju opće aspekte poslovnog odnosa za kupnju ili pružanje usluga i srodne isporuke od Swisscom Trust Services Ltd, Zurich, Švicarska („STS“) do svojih kupaca („kupci“).

1. Ugovori

1.1. Ugovorna struktura

Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio ugovora između STS -a i Kupca i definiraju pravnu osnovu za njihov poslovni odnos.

Narudžbe ili ugovori u osnovi reguliraju usluge koje će pružati STS i naknadu koju Kupac za njih duguje, kao i značajke specifične za proizvod.

Upućivanje na ove Uvjete općih uvjeta poslovanja odnosi se na cjelokupni ugovorni aranžman između STS -a i Kupca.

Izuzimanje ovih Općih uvjeta poslovanja ili uključivanje drugih ugovornih odredbi i uvjeta na koje se Kupac poziva u izjavama, osobito narudžbama, ponudama ili pozivima za podnošenje ponuda, primjenjivat će se samo ako je STS to izričito prihvatio u tekstualnom obliku za dotične usluge. Pružanje usluge od strane STS -a ne predstavlja takvo (prešutno) prihvaćanje.

1.2. Ugovorne komponente

Sljedeće su sastavni dio ovih Općih uvjeta poslovanja opadajućim hijerarhijskim redoslijedom:

 1. Opis usluge naveden u narudžbi ili u ugovoru koji čini osnovu za stavku narudžbe u narudžbi;
 2. STS osnovni dokument od 01.04.2021.

U slučaju nedosljednosti u primjeni ovih ugovornih dokumenata, prioritet odredbi bit će određen redoslijedom po kojem su ti dokumenti navedeni.

Trenutna verzija korisničkog ugovora u 2.2 (1) a) i b) može se pronaći na web stranici https://trustservices.swisscom.com/hr/preuzimanja/ .

Promjene ovih dokumenata priopćuju se putem stranice statusa sustava koja nudi poruke na koje se možete pretplatiti :: https://trustservices.swisscom.com/hr/status-usluge/

1.3. Sklapanje i izmjene ugovora

Kako bi koristio uslugu, Kupac mora naručiti tako da potpuno i ispravno ispuni obrazac za narudžbu koji pruža STS ili web obrazac na web stranici i pošalje ga e -poštom na kontakt adresu navedenu u obrascu za narudžbu. Potvrda narudžbe smatrat će se obvezujućim ugovornim sadržajem, osim ako se Kupac ne usprotivi u roku od pet dana od isporuke i dokaže da je sklopljen drugačiji ugovor. STS ima slobodu odbiti naredbe, navodeći razloge za to.

Osim toga, ugovori o uslugama ili drugi ugovori također se mogu zaključiti između STS-a i Kupca ako su potpisani ručno i poslani u STS poštom ili potpisani u elektronički naprednom ili elektronički kvalificiranom obliku i preneseni elektroničkim putem u STS.

Svi dodatni dokumenti također moraju biti popunjeni u skladu s nalogom, potpisani na pravno valjani način i priloženi, ovisno o uputama u dokumentu (npr. Izjava o prihvaćanju, sporazum o agenciji RA ili sporazum o delegiranju djelatnost registracijskog tijela Kupca).

Kupac se obvezuje pružiti istinite podatke prilikom naručivanja usluge.

1.4. Opis usluge

Pojedinosti o pruženim uslugama opisane su u odgovarajućem opisu usluge i mogu se dalje navesti u zahtjevima narudžbe. Opis usluge možete pronaći u obrascu za narudžbu, online obrascu za narudžbu na https://trustservices.swisscom.com/en/ ili u ugovornom dokumentu.

1.5. Ugovorne izmjene

STS može prilagoditi usluge i procese promjenama u operativnim, poslovnim i pravnim okolnostima, ako i u mjeri u kojoj se prilagodbe odnose na zaštitu utemeljenu na interesu. To uključuje, na primjer, prilagodbe za:

 1. novi tehnički standardi,
 2. nove tehnologije,
 3. novi zakonski i regulatorni zahtjevi,
 4. naredbe nadzornih tijela,
 5. prilagodbe u kontekstu novih mogućih upotreba
 6. promjene modela licence, ako je to razumno za Kupca,
 7. inflacije, gdje je to razumno

Tehničke promjene programskog sučelja (API) na pristupnim točkama pristupa uslugama u skladu s odgovarajućim opisima usluga koje ne predstavljaju poboljšanje usluge bit će obaviještene Kupca šest mjeseci unaprijed putem informacijskog portala ili besplatni paralelni pristup mora biti dostupni za neovisnu pretvorbu izmijenjenog ili novog API -ja u razdoblju od šest mjeseci. Poboljšanja sučelja s novim značajkama također se mogu najaviti u kratkom roku. Izvješća na gore spomenutom portalu statusa usluge mogu se pretplatiti.

Ako su takve prilagodbe hitne, npr. Zbog visokog IT rizika ili izravnog naloga nadležnih tijela ili nadzornih tijela, u bilo kojem trenutku mogu se izvršiti odgovarajuće prilagodbe sučelja. Ako će te prilagodbe na strani Klijenta dovesti do prilagodbe Klijentove aplikacije, bit će najavljene najmanje 60 kalendarskih dana unaprijed.

O svim ostalim ugovornim izmjenama Swisscom će obavijestiti kupca najkasnije šest tjedana prije izmjene putem e -pošte ili u pisanom obliku. U mjeri u kojoj su prilagodbe objektivno značajne, Kupac ima izvanredno pravo raskinuti utjecajne ugovore od planiranog datuma za izmjenu ugovora, a Kupac će to pravo iskoristiti u roku od 30 dana od datuma obavijesti o prilagodbi . Prilagođavanje cijena inflaciji (vidi odjeljak 5.7) ne predstavlja značajnu prilagodbu.

1.6. Datum stupanja na snagu, rok i prestanak

Osim ako se stranke dogovore o obveznom potpisu ili pojedinačnom ugovoru, sklapanje ugovora izvršit će se nakon provjere svih podataka prema redoslijedu koji je preprodavač ispunio putem potvrde putem e -pošte od strane STS -a. Potpis se može staviti elektroničkim putem u jednostavnom, naprednom, kvalificiranom ili rukom pisanom obliku.

Ugovori o ponavljajućim uslugama sklapaju se na neodređeno vrijeme s obzirom na stalne obveze sadržane u njima i mogu se raskinuti u bilo koje vrijeme, osim ako nije drugačije određeno nalogom, Prilozima Općih uvjeta poslovanja ili ugovorom, uz pismenu obavijest od tri mjeseca stupa na snagu na kraju kalendarskog mjeseca. Ako je dogovoren minimalni rok ugovora, raskid je moguć najranije na kraju ovog roka. Također je moguće prekinuti samo pojedinačne djelomične usluge, uz poštivanje otkaznog roka koji je na snazi u svakom slučaju.

Pravo na raskid ugovora bez najave iz opravdanih razloga zadržano je u svakom trenutku. Dobar razlog postoji u situacijama koje uključuju, ali nisu ograničene na sljedeće:

 1. pojavu događaja ili okolnosti koji čine ugovornu suradnju prema relevantnim ugovorima nerazumnom za stranku koja je raskinula ugovor, uključujući, ali ne ograničavajući se na trajno ozbiljno kršenje značajnih ugovornih obveza od strane druge strane;
 2. službeno objavljivanje zahtjeva za stečaj u odnosu na drugu stranku ili joj je odobren moratorij;
 3. nepotpuno plaćanje akontacije ili drugog ugovorno dugovanog kolaterala (vidi posebno odjeljke 5.3, 5.4 i 5);
 4. nepoštivanje rokova za ispravljanje, kao i propust da se ispravi ozbiljna neusklađenost utvrđena u usluzi koju je klijent izvršio u kontekstu usluge povjerenja ili certifikacije (u skladu sa shemom procjene tijela za priznavanje važećim zakonima o potpisu);
 5. svaki propust od strane Kupca da ispuni obveze navedene u opisu usluge koje mogu pokrenuti slučaj odgovornosti za Trust

Ako se kršenje ugovora od strane STS -a može ispraviti, Kupac mora pismeno upozoriti STS i odobriti mu rok od 60 kalendarskih dana za otklanjanje kršenja prije nego što Kupac objavi raskid.

2. Usluge STS -a

STS će svoje usluge pružati u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta poslovanja i narudžbama ili ugovorima. STS će svoje usluge pružati na profesionalan i marljiv način.

Pojedinosti o pruženim uslugama opisane su u odgovarajućem opisu usluge i navedene su u dodatnim zahtjevima narudžbe ili ugovora. Opis usluge možete pronaći u online obrascu za naručivanje na https://trustservices.swisscom.com/en/ ili u ugovornom dokumentu.

STS može angažirati pomoćne osobe (osobito kooperante) u Švicarskoj i inozemstvu. Swisscom će biti odgovoran za ponašanje svojih pomoćnika na isti način kao i za svoje ponašanje, osim ako je u pojedinačnom ugovoru navedena ograničena odgovornost ili je Korisnik zatražio uključivanje određenog pomoćnog osoblja.

Osim ako u obrascu za narudžbu nije drugačije navedeno, opis usluge ili potvrda narudžbe ili ugovor, usluge potpisa i registracije ili usluga povezana s tehničkim pristupom bit će pruženi u roku od 10 radnih dana, pod uvjetom da je Korisnik ispunio sve preduvjete ili su na drugi način ispunjen.

3. Obveze suradnje Kupca

Klijent mora podržati sve zaposlenike tvrtke STS ili Swisscom (Švicarska) Ltd i Swisscom IT Services Finance SE kao certifikaciju i trust services, kao i njegove pomoćne agente aktivno i pravodobno u pogledu pružanja usluga Swisscoma, poduzeti potrebne pripremne i osiguravanje radnji i davanje potrebnog pristupa svojim prostorijama, sustavima i resursima, prema potrebi.

Klijent je odgovoran za čuvanje komponenti i sigurnosnih značajki koje mu STS isporučuje za korisnikovu uporabu (osobito lozinke, tokeni, informacije o pristupu sustavu, šifrirajući i sigurnosni uređaji, metode provjere autentičnosti itd.) Te će obavijestiti STS odmah ako se to ne može jamčiti (npr. Zbog otkrivanja sigurnosnih značajki ili neovlaštenih manipulacija).

Klijent se nadalje obvezuje pravovremeno staviti na raspolaganje sve podatke, informacije i dokumente koji mogu biti relevantni za STS -ove usluge.

Kupac je dužan obavijestiti STS o svojim trenutno važećim poštanskim i e-mail adresama radi ugovorne korespondencije i fakturiranja. STS može uredno dostaviti Klijentu informacije relevantne za ugovor (npr. Račune, podsjetnike, promjene proizvoda ili općih uvjeta poslovanja, operativne podatke, kao što su radovi na održavanju itd.) Poštom ili na posljednju adresu e-pošte koju je dao Kupac ili putem druge elektronički komunikacijski kanali.

Kupac će odmah prijaviti sve druge promjene podataka navedenih u narudžbi ili ugovoru, osobito organizacijske podatke, kontrolore, tehničke i komercijalne osobe za kontakt, autorizacije pristupa, komercijalna ovlaštenja itd. Na navedenu adresu STS-a u obrascu za narudžbu ili ugovoru.

Osim toga, primjenjuju se posebne obveze suradnje navedene u drugim ugovornim komponentama.

Čak i ako Kupac ne ispuni svoje obveze suradnje ili to ne učini na odgovarajući način, STS će nastojati pružiti svoje usluge, ali više neće biti dužan to činiti. Klijent mora nadoknaditi STS za nastale dodatne troškove. Primjenjivat će se ugovorene satnice ili dnevne stope ili, u nedostatku takvog sporazuma, primjenjivat će se standardne satnice ili dnevne tarife (obje u daljnjem tekstu „primjenjive satnice ili dnevne stope“). Ako je STS zajednički odgovoran, svaka će stranka snositi svoj proporcionalni udio u dodatnom trošku.

Ako ostvarivanjem prava na inspekciju i kontrolu od strane Swisscom-a (Švicarska) Ltd, Swisscom IT Services SE ili trećih strana koje je Swisscom naručio na web stranici Klijenta, rezultat kontrole opravdava da Korisnik snosi cijenu ili trošak ili trošak, budući da Kupac nije ispunio svoje usluge suradnje, STS će dodatno fakturirati nastale troškove inspekcije i kontrole.

4. Naknade i fakturiranje

Korisnik mora platiti naknade navedene u narudžbama za usluge koje pruža STS.

Osim ako STS nije drugačije naveo, sve cijene su bez poreza, pristojbi i pristojbi. Ako su u cijene uključeni bilo kakvi porezi, dažbine ili pristojbe, STS može prilagoditi cijene u skladu s tim u vrijeme bilo kakve promjene takvih poreza, dažbina ili pristojbi, bez da Kupac ima posebno pravo otkaza.

Ako bilo koji porez, pristojbe i/ili naknade, uključujući ali ne ograničavajući se na poreze po odbitku i/ili odbitke, naplaćuju ili u ime stranih državnih tijela za transakcije prema ugovorima, snosit će ih Kupac osim ako Kupac pruža dokaze o odgovarajućem izuzeću. Ako bilo koji takav porez ili pristojbu moraju zadržati ili odbiti od bilo koje uplate koju je Korisnik izvršio prema ovom ugovoru, Kupac će povećati uplatu za ovaj dodatni iznos tako da, nakon zadržavanja ili odbitka tog iznosa, STS primi iznos koji platila bi da nema takvog poreza po odbitku ili odbitka. Ako nastanu dodatni porezi, pristojbe ili pristojbe u vezi s pružanjem usluga u inozemstvu (npr. Zbog raspoređivanja zaposlenika ili drugih pomoćnika STS-a na lokacijama korisnika izvan Švicarske), njih također mora platiti Korisnik. STS će o tome unaprijed obavijestiti Kupca i nastojati u skladu s tim izbjeći/smanjiti te poreze, dažbine ili naknade. Kupac će unaprijed obavijestiti STS o svim relevantnim poreznim promjenama u pogledu svojih stranih lokacija koje su obuhvaćene opsegom usluga. STS ima pravo prilagoditi svoje cijene i usluge u skladu s tim.

STS će zahtijevati plaćanja dospjela putem računa. Računi se plaćaju u roku od 30 kalendarskih dana od izdavanja računa.

Smatrat će se da je kupce račune odobrio osim ako im se Kupac u pisanom obliku ne usprotivi, navodeći objektivne razloge za svoje primjedbe, u roku od 90 dana od datuma izdavanja računa. Bilo koje netočne stavke na računu ne daju pravo Kupcu da zadrži plaćanje ispravnih stavki na računu.

Po isteku roka plaćanja kupac će biti u zaostatku. Primjenjuje se zakonska stopa zatezne kamate. Ako Korisnik ne izvrši plaćanje, STS može izvršiti druge usluge uvjetovati plaćanjem u cijelosti svih nepodmirenih računa, a prema vlastitom nahođenju i unaprijed plaćenih sredstava ili drugih vrsta kolaterala.

Ako nije postignut poseban ugovor o cijenama za usluge koje je zatražio Kupac, Klijent će se naplatiti po stvarnim troškovima primjenjujući primjenjive satnice ili dnevne cijene.

STS ima pravo fakturirati Kupca za naknade za podsjetnike (plus zatezne kamate). STS također može angažirati treće strane u bilo koje vrijeme u svrhu naplate ili može ustupiti potraživanja takvim trećim stranama.

Različite vrste usluga prikazane su zasebno u računu.

4.1. Naknade na zahtjev

Određene usluge (npr. Potpisi ili identifikacija) nude se "na zahtjev". Zahtjevi se zbrajaju mjesečno i fakturiraju na kraju mjeseca usluge. Izjava o uslugama mora sadržavati broj zahtjeva u mjesecu.

4.2. Jednokratne naknade

Jednokratne naknade mogu se naplatiti za konzultantske i/ili jednokratne usluge ili naknade za postavljanje i/ili naknade za povezivanje na početku usluge za pakiranje proizvoda prema korisniku i/ili troškove vezane za projekt. Vaučeri koji klijentu daju pravo na pozivanje usluga također se jednokratno kupuju unaprijed. To se može vidjeti u obrascu za narudžbu, u ugovoru ili u online narudžbi za uslugu.

4.3. Mjesečna i godišnja cijena korištenja

Uz naknade na zahtjev, fiksne godišnje naknade mogu se naplaćivati za usluge ili kvote na zahtjev na početku svake ugovorne godine ili na početku svakog sljedećeg mjeseca. Oni se mogu vidjeti u obrascu za narudžbu, online obrascu za narudžbu ili u ugovoru. U slučaju prijevremenog raskida ugovora, već se ne plaćaju godišnje naknade.

4.4. Mjesečne ili godišnje cijene korištenja vezane za kategoriju

Mjesečne i godišnje cijene korištenja također se mogu povezati s traženim godišnjim obujmom transakcija.

Klijent može odabrati kategoriju godišnjih iznosa transakcija na temelju procijenjenog obujma transakcija na početku ugovora. Ako brojevi transakcija, odnosno zahtjevi za uslugom, padnu ispod gore navedenog broja transakcije u kategoriji, STS može, za sljedeću ugovornu godinu, vratiti Kupca u odgovarajuću kategoriju koja odgovara opsegu zahtjeva iz prethodne godine, u skladu s s količinom postignutom u prethodnoj godini, osim ako je drugačije dogovoreno sa STS -om (npr. zbog početka tržišta koje se upravo dogodilo).

4.5. Godišnje cijene korištenja povezane s količinom

Proizvodi ili transakcije povezane s uslugom mogu se dobiti na ugovorno razdoblje od jedne ili više godina i do određenog opsega narudžbe zahtjeva za uslugu u zamjenu za prethodno plaćanje od strane Kupca. Količina narudžbe navedena je u obrascu za narudžbu, ugovoru ili online obrascu za narudžbu.

Nakon što se iscrpi volumen narudžbe, volumen narudžbe može se povećati u bilo kojem trenutku putem ponovne narudžbe. Volumen ponovnog naručivanja dodaje se postojećem volumenu narudžbe u vrijeme ponovnog naručivanja. Dobiveni volumen narudžbe bit će osnova za novu cijenu i fakturirat će se odmah proporcionalno do kraja godišnjeg razdoblja usluge, odnosno odgovarajućeg kraja ugovorne godine (vidi stavak 6. ovog odjeljka). Kumulativni iznos narudžbe na kraju ugovorne godine, ako je primjenjivo, automatski će se koristiti kao osnova za fakturiranje razdoblja usluge sljedeće ugovorne godine, osim ako se Kupac tome protivi.

Stoga se u svakom redoslijedu izmjena mora uzeti u obzir postojeći volumen narudžbe.

Kupac može smanjiti količinu narudžbe iz prethodne godine najkasnije 30 dana prije početka nove ugovorne godine. Neće biti vraćanja neiskorištenih količina narudžbi.

Minimalna količina narudžbe navedena je u obrascu za narudžbu, ugovoru ili online obrascu za narudžbu.

U slučaju ponovnih narudžbi, razlika između ponovnog naručivanja i prethodnog godišnjeg plaćanja ili izračunate vrijednosti zaliha fakturira se tijekom godine za svaki puni mjesec nakon ponovnog naručivanja do početka nove ugovorne godine na proporcionalnoj osnovi 1/12 po mjesecu dotičnog radnog staža na kraju ugovorne godine.

Za usluge ne postoji tehničko ograničenje količine zahtjeva. Stoga je kupac mogao prema potrebi prekoračiti količinu narudžbe. STS će redovito provjeravati usklađenost s količinom narudžbe za prethodnu ugovornu godinu. U slučaju da je iznos narudžbe premašen, razlika između volumena narudžbe i stvarnog volumena na kraju obračunske godine koja je završila fakturira se retroaktivno za godinu ugovora koja je završila. Ako kupac nema prigovora, iznos narudžbe koji trenutno postoji na kraju ugovorne godine također će se automatski fakturirati za sljedeću ugovornu godinu.

4.6. Naknada za promjenu

Kupac može zahtijevati promjene u sklopu usluga. One mogu biti podložne promjenama naknada, kako je navedeno u obrascu za promjenu, ugovoru ili online obrascu za promjenu pri naručivanju promjene.

4.7. Klauzula o eskalaciji cijena i cijene u stranoj valuti

Ako nije kupljena nijedna pojedinačna usluga, uvjeti postojećeg ugovora primjenjivat će se u slučaju produljenja ugovora, ovisno o tome da STS prilagođava cijene prema švicarskom indeksu potrošačkih cijena ili poništava cijene, uzimajući u obzir tržišnu situaciju i bez promjene narudžba je stavljena u skladu s novim uvjetima.

Osim toga, ako se usluge nude u valuti koja nije švicarski franak (CHF), STS može predvidjeti prilagodbe cijena ako se tečaj ponuđene valute prema švicarskom franku promijenio za više od 10%.

4.8. Druge usluge

Usluge koje traži Kupac, čije cijene nisu posebno ugovorene, fakturirat će se po stvarnim troškovima po standardnim tarifama STS-a navedenim u odgovarajućim obrascima narudžbe.

4.9. Troškovi iz džepa

Osim ako nije drugačije dogovoreno, ako Korisnik zatraži usluge na licu mjesta, troškove putovanja, obroka i smještaja snosi Kupac i fakturira se zasebno.

5. Prijem i prihvaćanje

Klijent preuzima isporuku svih STS usluga odmah nakon pružanja (primitka).

Ako se sučelje stavi u uporabu za tehnički ponavljajuće se pružanje usluga (isporučivo), Kupac će primiti poruku od STS-a čim je sučelje spremno za upotrebu i prihvaćanje. Kupac će provjeriti vezu s sučeljem tijekom sljedećih 20 kalendarskih dana nakon obavijesti i prijaviti sve greške STS-u.

Ako je tako dogovoreno, kupac će po primitku obično provesti provjeru prihvata za jednokratne usluge pružene prema ugovoru o djelu i uslugama. Sastavlja se izvješće o prihvaćanju koje se odnosi na inspekcijski pregled prijema i njegove rezultate. STS ima pravo na pismenu izjavu o prihvaćanju. Ako nije dogovoren prijemni pregled ili se Kupac odrekne istog, Kupac mora pisanim putem obavijestiti STS o svim nedostacima u roku od 20 kalendarskih dana od dana rezerviranja.

Ugovorom o radu i uslugama, STS može zahtijevati prihvaćanje djelomičnih usluga, pod uvjetom da je to razumno za Kupca. U tom slučaju, svi nedostaci mogu se ustvrditi pri naknadnom konačnom prihvaćanju samo utoliko ako nisu i nisu mogli biti otkriveni tijekom ranijeg (djelomičnog) prihvaćanja.

Ako prijemna inspekcija utvrdi barem jedan materijalni nedostatak, prihvaćanje se odgađa. STS će ispraviti otkrivene materijalne nedostatke u razumnom roku i još jednom dostaviti predmetni proizvod na odobrenje od strane Kupca.

Ako se tijekom daljnjeg prihvatnog testa utvrdi barem jedan materijalni nedostatak, Kupac ima pravo otkazati zahvaćenu komponentu usluge ili, ako to nije razumno, pojedinačne ugovore ili predmetne narudžbe. Povlačenje neće utjecati na sve ponavljajuće usluge koje STS pruža tijekom trajanja ugovora i mora ih platiti Korisnik.

Nematerijalni nedostaci ne daju Kupcu pravo na uskraćivanje prihvaćanja, ali ih STS mora ispraviti u razumnom roku. Ako to nije moguće, Kupac ima pravo na odgovarajuće smanjenje cijene.

Osim ako Kupac u pisanom obliku ne izjavi da uskraćuje prihvaćanje i identificira značajne nedostatke u roku od 20 dana od pružanja usluga, usluge će se automatski smatrati prihvaćenima. Usluge će se također automatski smatrati prihvaćenima čim Kupac koristi isporučene proizvode u svom poslu ili poslu ili uzrokuje njihovu upotrebu u takvim poslovima.

6. Fakturiranje trećih strana

Kupac može fakturirati treće strane za usluge koje je nabavio. Prilikom sastavljanja ugovora s tim trećim stranama, Korisnik će jasno naznačiti da treće strane moraju podnijeti svoja ugovorna potraživanja prema ugovoru s Kupcem isključivo protiv Kupca, a ne protiv STS-a, Swisscom-a (Švicarska) Ltd ili Swisscom IT Services Finance SE ili drugi pomoćni uređaji koje angažira STS.

7. Zadana vrijednost STS -a

Osim ako nije drugačije dogovoreno u pisanom obliku, STS neće raditi nakon isteka razumnog razdoblja odgode koje je Korisnik postavio u pisanom podsjetniku. Smatrat će se da su rokovi ispunjeni nakon pružanja usluge od strane STS -a.

Ako je STS zadani, Kupac mora pismeno odrediti razumno razdoblje odgode za kasnije izvršenje.

Ako STS također ne ispuni svoju obvezu izvršenja do isteka ovog roka, Kupac ima pravo otkazati zahvaćenu komponentu usluge ili, ako to nije razumno, dotične pojedinačne ugovore. Povlačenje neće utjecati na sve usluge koje STS pruža tijekom trajanja ugovora i moraju ih platiti.

Nepoštivanje razina usluga s vremenskim specifikacijama ne potpada pod odredbe o zadanim postavkama. U tom smislu primjenjuju se preostale ugovorne odredbe (osobito Jamstvo).

U slučaju dugoročnih obveza povlačenje je zabranjeno. Gore navedeno neće utjecati na pravo raskida iz opravdanih razloga.

8. Jamstvo

STS jamči da su njegove usluge u skladu sa specifikacijama, prikazima i karakteristikama koje su objektivno potrebne za dogovorenu uporabu navedenu u ugovorima. Dolje navedeni rokovi i prava na nedostatke smatrat će se konačnim, podložno obveznim zakonskim odredbama.

8.1. Jamstvo za kupoprodajne ugovore

STS daje jamstvo Kupcu u skladu s uvjetima i odredbama priloženim proizvodima. U nedostatku takvih privitaka, od isporuke se primjenjuje jamstveno razdoblje od 12 mjeseci za hardver i tri mjeseca za softver/licence.

8.2. Jamstvo za jednokratne usluge pružene prema ugovoru o djelu i uslugama

Jamstveni rok bit će šest (6) mjeseci od datuma pravomoćnog prihvaćanja.

Ako nakon uspješnog prihvaćanja radove upravlja, održava ili podržava STS, nedostaci će se ispraviti isključivo u skladu s odredbama i postupcima navedenim u odgovarajućem ugovoru za operativne, održavanje ili usluge podrške.

8.3. Pravo na nedostatke u kupoprodajnim ugovorima i jednokratnim uslugama koje se pružaju prema ugovorima o djelu i uslugama

U slučaju kvara obuhvaćenog jamstvom, Kupac može u početku samo zahtijevati besplatno otklanjanje nedostataka. Ako se nedostatak ne može otkloniti u razumnom roku s obzirom na uzrok kvara, Kupac će odrediti razumno razdoblje odgode za besplatno otklanjanje nedostatka. STS može, prema vlastitom nahođenju, također ponuditi zamjenu umjesto popravka. Ako ispravljanje ponovno ne uspije, Kupac može:

 1. zatražiti odgovarajuće smanjenje cijene, ili
 2. u slučaju materijalnog kvara otkazati zahvaćenu komponentu usluge ili, ako to nije razumno, pojedinačne ugovore ili predmetne narudžbe. Ako povlačenje neizravno utječe na ugovore s ponavljajućim uslugama (npr. Rad ili održavanje proizvoda), te se usluge mogu raskinuti iz iznimnih razloga ako postoji stvarna veza i primjenjuje se gore navedena odgovarajuća nerazumnost. Tada se plaća pristojba pro rata temporis

8.4. Jamstvo i prava na greške u radu, održavanju i uslugama podrške

STS jamči da će biti u skladu s razinama usluga dogovorenim u ugovorima.

Usluge za koje nije ugovorena druga razina usluge pružaju se na najbolji mogući način. “Najbolji napori” znači da će STS nastojati na prikladan i ekonomski opravdan način, koristeći resurse koji su mu na raspolaganju, pružiti usluge i/ili rješavanje problema, bez jamstva, međutim, veće kvalitete ili moraju biti ispunjene specifikacije vremena.

Ako STS ozbiljno prekrši iste zajamčene razine usluga više od dva puta u roku od šest mjeseci, to će predstavljati dobar razlog za otkaz od strane Kupca.

8.5. Jamstvo vlasništva

STS jamči da njegove usluge ne krše nikakva vlasnička prava trećih strana u Švicarskoj (u daljnjem tekstu "vlasnička prava").

Ako treća strana pokuša spriječiti Kupca u korištenju usluga STS-a prema ugovorenim uvjetima i odredbama korištenja na temelju navodno superiornih prava intelektualnog vlasništva, Kupac će o tome pismeno obavijestiti STS u roku od pet kalendarskih dana. Podložno pravovremenoj obavijesti i razumnoj podršci od strane korisnika, STS će prema vlastitom nahođenju i trošku:

 1. izmijeniti svoje usluge (uključujući softver) tako da ne (dalje) krše prava intelektualnog vlasništva treće strane, a da pritom ispunjavaju sve materijalne ugovorne zahtjeve; ili
 2. pružiti Kupcu licencu iz treće

Ako su obje opcije nemoguće ili nesrazmjerne za STS, može raskinuti zahvaćene komponente usluga ili ugovore iz iznimnih razloga. Kupac ima odgovarajuće pravo otkaza ako je opcija koju je odabrao STS objektivno nerazumna za nju. U oba slučaja, Kupac će imati pravo na naknadu štete, uz ograničenje odgovornosti utvrđeno u odjeljku 11.

Ako treća strana podnese tužbu protiv Kupca, Kupac će na STS prenijeti isključivu kontrolu nad vođenjem slučaja i poduzeti sve potrebne radnje u tu svrhu, u mjeri u kojoj je to dopušteno i moguće prema važećim poslovnicima . Ovisno o prethodno navedenim preduvjetima, troškovi parničnog postupka (uključujući razumne odvjetničke naknade) i odštetni zahtjevi treće strane (uključujući sudske i pravne troškove) koji se mogu pripisati takvom zahtjevu i koji su konačno nametnuti Kupcu u takvom postupku ili nagodbi koju je odobrio STS će se smatrati izravnom štetom Kupca. U svim ostalim aspektima primjenjuje se odjeljak 11. ovih Općih uvjeta poslovanja.

8.6. Izuzeci od jamstva

Bilo koje jamstvo bit će isključeno u slučaju nedostataka za koje STS ili bilo koji pomoćni djelatnik koji je angažiran nisu odgovorni (npr. Intervencije drugih trećih strana ili Kupca, viša sila). Nadalje, ugovorna jamstva ne primjenjuju se na resurse koje daje Kupac (posebno, softverske licence proizvođača treće strane), čak i ako ih je STS nabavio u ime Kupca.

STS ne jamči da se rad koji je razvio ili isporučio (osobito prilagođeni softver) i IT sustavi kojima upravlja mogu koristiti bez prekida i besprijekorno u svim kombinacijama koje želi Kupac, s bilo kojim podacima, hardverom ili softverom.

Ako kupac ili bilo koja pomoćna tvrtka koju on angažira ima ovlaštenja koja mu omogućuju da intervenira u operativnu odgovornost STS-a (osobito administratorska/root prava), razine usluga na koje utječe mogućnost intervencije obustavit će se. STS zadržava pravo utvrđivanja tehničkih i organizacijskih parametara za takva ovlaštenja.

Ako STS pruža usluge u vezi s analizom ili otklanjanjem navodnih ili stvarnih nedostataka koji nisu pokriveni jamstvom, Kupac mora platiti te usluge po cijeni i po važećim satnim ili dnevnim tarifama.

9. Vlasnička, vlasnička i upotrebna prava, softverska poboljšanja

9.1. Vlasništvo

Osim ako nije izričito pisano dogovoreno drugačije, ugovori ne predviđaju nikakav prijenos vlasništva. Tijekom trajanja ugovora neće doći do štetnog posjeda.

9.2. Vlasnička prava i prava korištenja

STS daje Klijentu, na korištenje samom Klijentu, neprenosivo, neisključivo pravo na korištenje usluga STS-a navedenih u ugovorima. Sadržaj i opseg ovog prava navedeni su u opisima usluga. U slučaju da se usluge pružaju prema ugovoru samo na određeno vrijeme, ovo pravo je ograničeno na trajanje odgovarajućeg ugovora.

Ako Kupac prepoznaje proizvode trećih strana kao dio STS usluga, Kupac također prihvaća uvjete korištenja i uvjete licenciranja te ostale zahtjeve ovih trećih strana koji su povezani s tim proizvodima i daje trećim stranama pravo izravne provedbe ovih uvjeta protiv Kupca.

Sva prava na intelektualno vlasništvo koja postoje ili nastaju u vrijeme izvršenja ugovora (autorska prava, prava na patente, know-how itd.) Koja se odnose na usluge STS-a zadržavaju STS ili nositelj prava treće strane. Niti jedna stranka nije ograničena na drugi način iskorištavanja ili korištenja ovog intelektualnog vlasništva, niti jedna od njih ima obveze prema Kupcu u pogledu istih. Tamo gdje su stranke zajednički stvorile intelektualno vlasništvo, međusobno se ovlašćuju da trajno koriste i iskorištavaju ta prava neovisno jedna o drugoj prema vlastitom nahođenju i bez ograničenja u pogledu lokacije, uz obvezu čuvanja povjerljivosti. U slučaju softvera, osim ako nije drugačije pisano dogovoreno, Kupac nema pravo na izvorni kod te ga neće koristiti niti nabaviti. Kupac priznaje pravnu valjanost intelektualnog vlasništva STS-a i bilo koje treće strane u pogledu usluga koje pruža STS i ne poduzima nikakve radnje koje bi mogle umanjiti vrijednost istog. Poduzet će sve što je u njenoj moći kako bi spriječio neovlaštenu uporabu.

Ovaj stavak ostaje pri raskidu ugovora.

9.3. Posebni uvjeti i odredbe za poboljšanja softvera od strane Kupca

U mjeri u kojoj Kupac prima softverske usluge u obliku binarnog koda od STS -a i proširuje ih vlastitim poboljšanjima na softverski proizvod, jamči

 1. da ovo poboljšanje softvera ne krši vlasnička prava trećih strana,
 2. da su sve važeće licence koje se odnose na besplatni softver otvorenog koda („FOSS”) korištene u poboljšanju softvera međusobno kompatibilne i da nema sukoba licenci,
 3. da se poštuju sve obveze licenciranja važećih licenci, posebno korišteni FOSS (npr. komentiraju se prilagodbe koda; dostavljaju se tekstovi licenci, izjave o autorskim pravima, datoteke s obavijestima,),
 4. da upotreba FOSS-a ili drugog softvera uključenog u poboljšanje softvera ne dovodi do toga da binarni kôd koji pruža STS podliježe uvjetima FOSS-a ili drugih

Kupac će također osigurati da se binarni kod koji je dostavio STS ne promijeni. Ako se konačni softverski proizvod ukine na platformi za preuzimanje (npr. Trgovini aplikacija), moraju se poštivati odredbe i uvjeti ovih operatora platforme.

Ako treća strana, STS, Swisscom (Švicarska) Ltd ili Swisscom IT Services Finance

SE pokušava spriječiti obavljanje svojih usluga na temelju navodno viših prava intelektualnog vlasništva u vezi sa softverskim proizvodom, STS će o tome pismeno obavijestiti Kupca u roku od pet kalendarskih dana. Podložno pravovremenoj obavijesti i razumnoj podršci od strane STS -a, Korisnik će

 1. prema vlastitom nahođenju ili izmijeniti svoje poboljšanje softvera tako da bude u skladu s odredbama ove odredbe i ne krši prava intelektualnog vlasništva,
 2. o svom trošku nabaviti licencu od treće strane za Swisscom, ili
 3. osporiti treću stranu

Ako treća strana podnese tužbu protiv STS-a, STS će, u mjeri u kojoj je to moguće prema procesnom pravu, prenijeti na Kupca isključivu kontrolu nad vođenjem slučaja i poduzeti sve potrebne radnje u tu svrhu. U skladu s ovim, Kupac će preuzeti troškove vođenja predmeta (uključujući razumne odvjetničke naknade) i nadoknaditi STS-u svaku izravnu štetu nastalu pravomoćnom sudskom presudom protiv STS-a. STS gubi svoja potraživanja prema ovom jamstvu ako povuče kontrolu nad postupanjem u slučaju od korisnika ili ne prenese tu kontrolu na njega, osobito ako se STS, bez izričitog pristanka klijenta, bavi tužbama trećih strana nagodbom ili priznanjem, bilo u cijelosti ili djelomično. Kupac neće uskratiti takvu privolu bez dobrog razloga.

Ovaj stavak ostaje pri raskidu ugovora.

10. Odgovornost

U slučaju bilo kakvog kršenja ugovora, stranke će biti odgovorne za dokazanu štetu, osim ako mogu dokazati da nisu krive. Ne smatra se da postoji greška STS -a u slučajevima koji uključuju, ali nisu ograničeni na:

 1. greška Kupca ili njegovih pomoćnika;
 2. greške trećih strana koje nisu pomoćne osobe STS -a, kao i u slučaju više sile, pod uvjetom da je u svakom slučaju STS poduzeo sve ugovorene mjere protiv određenih

Odgovornost stranaka za štetu prouzročenu nezakonitom namjerom i grubom nepažnjom, kao i za osobne ozljede, neograničena je. U svim ostalim slučajevima, za svaku ugovornu godinu, stranke će biti odgovorne za imovinsku štetu i financijske gubitke do 100% obvezujuće godišnje pristojbe dogovorene prema odgovarajućem pojedinačnom ugovoru, međutim, uz maksimalno 50.000 CHF po događaju gubitka. Ni pod kojim okolnostima stranke neće biti odgovorne za neizravne ili posljedične štete, uključujući, ali ne ograničavajući se na izgubljenu dobit, podatke ili gubitke ugleda i potraživanja trećih strana.

U vezi s zapošljavanjem usluga, STS je jedino odgovoran za marljiv odabir opskrbljenih djelatnika.

Ako STS duguje ugovorne kazne za kršenje ugovora, Kupac nema pravo na daljnje zahtjeve u tom smislu, uključujući naknadu štete ili povrat ili smanjenje, ovisno o slučaju.

Sve ostale odredbe koje se odnose na odgovornost STS-a, čak i u dokumentima koji imaju prednost u odnosu na ove Opće uvjete poslovanja, primjenjivat će se samo ako se izričito pozivaju na ovu odredbu.

Gore navedene odredbe primjenjuju se na ugovorne i izvanugovorne tražbine.

11. Viša sila

Stranke shvaćaju višu silu u kontekstu ugovora, posebno, ali ne isključivo, koja se odnosi na sljedeće: Prirodni fenomeni posebnog intenziteta (lavine, poplave, klizišta, potresi, erupcije vulkana itd.), Sabotaže, DDOS napadi, hakiranje, zlonamjerni softver, ransomware, epidemije, nestanci struje u objektima opskrbljivača energijom, rat i ratni činovi, revolucije, pobune, terorizam, neredi itd. I mjere koje su poduzete protiv njih, kao i nepredvidive službene osobe ograničenja.

Ako stranka ne može u potpunosti ispuniti svoje ugovorne obveze zbog više sile, bit će privremeno oslobođena svojih obveza, pod uvjetom da je poduzela sve ugovorene mjere protiv određenih događaja.

Ako je u takvom slučaju pridržavanje ugovora objektivno nemoguće ili više nije razumno za drugu stranu, može odmah raskinuti zahvaćene usluge koje stupaju na snagu.

12. Zaštita podataka i povjerljivost

12.1. Zaštita podataka

Svaka će stranka obrađivati osobne podatke koji se odnose na zaposlenike i druge pomoćne objekte druge stranke u kontekstu ugovornog odnosa. To uključuje npr. Ime, poštansku/e-adresu/IP adresu, telefonski broj, zanimanje/funkciju, sredstva identifikacije, kopije osobnih iskaznica itd. U svrhu izvršavanja ugovora i održavanja ugovornog odnosa (npr. Komunikacija, unos /kontrola pristupa, izvješća o problemima, narudžbe, fakturiranje, analize zadovoljstva, informacije o novim proizvodima, pozivi na događaje itd.), Stranke će biti pojedinačno odgovorne za obradu ovih osobnih podataka u vlastitim sustavima poštovanja, uz korištenje odgovarajućih tehničke i organizacijske mjere za zaštitu podataka. Dodatne informacije možete pronaći u Izjavi o privatnosti STS -a.

U svrhu osiguranja kvalitete, razvoja proizvoda i prilagođenih ponuda, STS će također obrađivati podatke o zaposlenicima i drugim pomoćnim osobama korisnika u vezi s korištenjem usluga koje pruža STS. STS će unaprijed obavijestiti Kupca o svim drugim svrhama za obradu podataka putem svojih komunikacijskih kanala, npr. Putem posebnih portala ili korisničkih skupina. U skladu sa zahtjevima zakona o zaštiti podataka, Kupac ima odgovarajuće opcije za pristanak ili odbijanje određenih vrsta obrade podataka.

Svaka će se stranka pridržavati odredbi zakona o zaštiti podataka koji se na nju primjenjuje u njezinoj vlastitoj obradi podataka pri obradi osobnih podataka zaposlenika i drugih pomoćnika druge stranke.

Klijent je odgovoran za informiranje zahvaćenih ispitanika o obradi podataka koji se na njih odnose i, ako je potrebno, za dobivanje potrebne suglasnosti (uključujući moć prijenosa obrade podataka u STS ili odgovarajuću uslugu certifikacije ili povjerenja, npr. Swisscom (Switzerland) Ltd ili Swisscom IT Services SE, ako je takva usluga predviđena).

Prilikom rukovanja podacima, STS je u skladu s važećim zakonodavstvom. STS prikuplja, skladišti i obrađuje samo podatke koji su potrebni za obavljanje usluga te upravljanje i upravljanje odnosima s klijentima, posebno za jamčenje visoke kvalitete usluge, za sigurnost rada i infrastrukture te za izdavanje računa. Međutim, Kupac ovlašćuje STS, u vezi sa sklapanjem i izvršavanjem ugovora, da pribavi podatke o Kupcu i otkrije podatke o njegovoj povijesti plaćanja, koristi njegove podatke za projektiranje i razvoj svojih proizvoda i usluga na temelju svojih potreba i za prilagođene ponude , te obrađivati svoje podatke za iste svrhe unutar Swisscom Grupe. Ako STS pruža uslugu zajedno s trećim stranama ili ako Kupac dobiva usluge trećih strana prema ugovorima, STS može otkriti podatke koji se odnose na Kupca trećim stranama, pod uvjetom da je to potrebno za pružanje usluga, što je potrebno za naplatu duga ili je u vezi s istim. U tom smislu, Kupac također pristaje na prijenos podataka u inozemstvo, ako to STS smatra potrebnim.

Razina zaštite podataka u Švicarskoj potvrđena je od strane Europske komisije kao odgovarajuća. Time je ispunjen zahtjev za zakonit prijenos podataka iz država članica Europske unije u Švicarsku, naime da tijelo primateljica u zemlji trećoj strani jamči odgovarajuću razinu zaštite podataka.

12.2. Povjerljivost

Za povjerljive podatke koje je Korisnik povjerio STS -u u vezi s korištenjem usluga (naime podaci o sadržaju korisničkih aplikacija koje STS pohranjuje u ime Kupca), odjeljak 13.1 stavak 4, uključujući odredbe u obradi podataka ugovora, primjenjivat će se mutatis mutandis, čak i ako to ne čine osobni podaci.

U vezi s dužnostima povjerljivosti koje se primjenjuju na Kupca prema posebnim statutima, STS i svi pomoćni djelatnici koje on angažira neće se smatrati njegovim pomoćnicima u smislu kaznenog zakona i odgovorni su za poštivanje takvih odredbi samo ako je to izričito dogovoreno.

Obje se strane, kao i svi pomoćnici koje angažiraju u Švicarskoj i inozemstvu u svrhu izvršavanja ugovora, naplate, revizije spajanja i preuzimanja, porezne revizije ili sličnih uobičajenih poslovnih transakcija, obvezuju se da će kao povjerljive tretirati sve podatke za koje postanu svjesni u vezi s pružanje njihovih usluga prema ugovorima ili prema ugovornom odnosu ili u vezi s kupcima i poslovnim odnosima druge stranke i koje nije opće poznato.

Stranke se obvezuju da ove podatke neće učiniti dostupnim trećim stranama osim svojim pomoćnicima, osim ako im ugovori to dopuštaju, druga stranka to izričito dopušta ili je to potrebno na temelju sudskog naloga ili zakonske dužnosti.

13. Usklađenost s drugim zakonima, propisima i zahtjevima

Stranke će se pridržavati zakona i propisa koji se na njih primjenjuju. To znači da će se STS posebno pridržavati zakona i propisa koji se primjenjuju na STS općenito kao pružatelj proizvoda i usluga informacijske i komunikacijske tehnologije. Klijent je odgovoran za utvrđivanje i specificiranje zahtjeva prema tim zakonima i propisima koji se primjenjuju na njegove poslovne aktivnosti. Osim ako nije izričito ugovoreno, STS ne preuzima odgovornost za prikladnost svojih proizvoda i usluga u skladu sa zakonima i propisima koji se primjenjuju na Kupca ili njegovu industriju.

U pogledu robe nabavljene iz STS-a (proizvodi, softver i tehnologija), kupac će se pridržavati svih primjenjivih propisa o kontroli izvoza/uvoza (izvoz, uvoz ili tranzit robe), osobito onih iz SAD-a, uključujući uvođenje sankcija i embarga.

U slučaju pravnih zahtjeva trećih strana ili tijela koji se odnose na podatke, sadržaj ili izvore koje pruža Kupac (osobito softverske licence) ili korištenje usluga koje nisu u skladu sa zakonom, Korisnik će obeštetiti STS, osigurati odgovarajuću obranu od takvih zahtjeva i pokriti troškove takve obrane.

Ako su identificirane sigurnosne prijetnje, nezakonita ili nepropisna uporaba ili uporaba opreme koja uzrokuje smetnje ili postoje vjerodostojni dokazi o takvoj uporabi ili ako postoje ozbiljne neusklađenosti u vezi s važećim zakonima o potpisu (u skladu sa shemom procjene tijela za priznavanje) utvrđeno, STS zadržava pravo poduzeti mjere za sprječavanje ili smanjenje nadolazeće štete. Neskladnosti će se smatrati ozbiljnim ako ih Korisnik ili njegovi pomoćnici nisu otklonili u roku od tri mjeseca od primitka obavijesti.

STS će obavijestiti Klijenta odmah, a ako je moguće i unaprijed. Mjere posebno uključuju:

 1. zahtijevati od Kupca da se odmah i trajno suzdrži od ili spriječi stvarno nezakonito ili nepropisno korištenje resursa i ukloni sve resurse koji uzrokuju prekide; kao i izvanredni raskid iz opravdanih razloga;
 2. trenutačno i privremeno prekidajući sve ugovorne usluge na koje se to odnosi (npr. privremeno blokiranje usluga pristupa).

Poduzimanje takvih mjera ne predstavlja kršenje ugovora od strane STS-a, osim ako je sam STS odgovoran za uzrok prekida/prijetnje.

Kupac nije dužan ispraviti ili uzrokovati ispravljanje bilo kakvih neusklađenosti utvrđenih u vezi s važećim zakonima o potpisu, ali i nepoštivanje razdoblja ispravljanja i neispravljenje ozbiljnih neispravnosti -sukladnost koju je otkrio Kupac predstavlja dobar razlog da STS raskine Ugovor u skladu s odjeljkom 2.6, stavak 3 OUP -a.

14. Posljedice raskida

Obje će stranke osigurati pravovremeni povrat materijala (poput ključeva, informatičkih i telekomunikacijskih uređaja, sredstava za identifikaciju i dokumenata), kao i prostora koje im je druga stranka stavila na raspolaganje tijekom trajanja ugovora.

Osim ako u ugovoru nije drugačije određeno, STS će izbrisati podatke koje je Korisnik dostavio nakon raskida ugovora osim ako to ne isključuju legitimni razlozi, osobito zakonske obveze arhiviranja primjenjive na STS i osiguranje dokaza.

U slučaju prestanka složenih operativnih usluga, obje će strane surađivati u svrhu pravilne primopredaje operacija, bez obzira na razlog prestanka ugovora. U tom slučaju, STS će podržati Kupca, prema potrebi i uz zasebnu naknadu, u potrebnim radnjama raskida, uključujući sve pripreme za migraciju u području usluga obuhvaćenih ugovorima. Kupac se, s druge strane, obvezuje obavijestiti STS o svojoj predviđenoj potrebi za pomoći na vrijeme prije isteka ugovora kako bi STS omogućio odgovarajuće planiranje resursa. Stranke će se na vrijeme dogovoriti o uslugama koje će STS pružati u kontekstu raskida ugovora ili izvan njih.

Ako su se stranke dogovorile da će jednokratne usluge koje su već pružene u skladu s ugovorom (poput kupnje hardvera/softvera, implementacijskih projekata itd.) Kupac plaća kao dio stalne naknade (npr. Zajedno s održavanjem ili operativne cijene), iznosi koji su u tom pogledu još uvijek nepodmireni dospijevaju odmah po raskidu ugovora o uslugama koje se ponavljaju, bez obzira na pravni osnov za raskid.

15. Daljnje odredbe

Bez izričitog sporazuma, niti jedna stranka nema pravo djelovati u ime druge stranke.

Nijedna stranka ne može pobiti svoja potraživanja bez pristanka druge stranke. U slučaju stečaja i u okviru primjenjivih zakonskih odredbi, vjerovnik je u mogućnosti izvršiti prebijanje bez pristanka dužnika.

Prava i obveze prema odgovarajućim ugovorima neće se ustupiti niti prenijeti na treće strane osim uz pisani pristanak druge stranke. Međutim, STS može dodijeliti i prenijeti prava i obveze na drugu tvrtku članicu Swisscom Grupe, ispunjavajući na taj način svoje obveze.

16. Nema jednostavnog partnerstva

Stranke se slažu da ugovorima ne sklapaju jednostavno partnerstvo (čl. 530 i dalje CO). Ako je, suprotno očekivanjima, između stranaka ugovoreno jednostavno partnerstvo, raskid ugovora na koji se odnosi istovremeno će rezultirati raskidom jednostavnog partnerstva. U tom slučaju, stranke nisu obvezne plaćati doprinose bilo koje vrste niti davati dodatne doprinose. Zabranjeno je sudjelovanje u dobiti ili gubitku. Svaka stranka snosi svoje troškove i rizike.

17. Klauzula o odvojivosti

Ako se bilo koji dio ugovora pokaže nevažećim ili ništavim, to neće utjecati na valjanost preostalih odredbi niti na daljnju valjanost odnosnih ugovora i drugih ugovora. Nevažeća ili ništava odredba zamijenit će se važećom odredbom koja je što je moguće dosljednija namjeri stranaka.

18. Promjene Općih uvjeta poslovanja

STS zadržava pravo izmjene Općih uvjeta poslovanja u bilo kojem trenutku. Odgovarajuća izmijenjena verzija bit će pravovremeno objavljena na web stranici https://trustservices.swisscom.com/en/ prije nego što stupi na snagu i bit će obaviještena putem stranice statusa sustava: https: //trustservices.swisscom. com/hr/service-status/.

Izmijenjeni Opći uvjeti poslovanja smatrat će se odobrenim osim ako se Kupac u pisanom obliku ne usprotivi u roku od mjesec dana od primitka. Prigovor će se smatrati obaviješću o raskidu ugovora i automatski će rezultirati njegovim raskidom.

19. Mjerodavno pravo i nadležnost

Ugovorni odnos stranaka, uključujući ove opće uvjete poslovanja i sve temeljene na njima, podliježe isključivo švicarskom pravu. Stranke se odriču sukoba zakona s međunarodnim privatnim pravom i Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe od 11. travnja 1980. godine.

Stranke se slažu da će sudovi u Zürichu imati isključivu nadležnost za sve i sve sporove koji proizlaze iz ili u vezi s sadašnjim ugovornim odnosom stranaka, tj. Pravnim odnosom koji se temelji na ugovorima, uključujući ove Opće uvjete poslovanja.


Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći na vašem jeziku što je prije moguće. Ova je stranica prevedena automatski i može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Možete posjetiti stranicu na kojoj preuzimamo izvorni sadržaj s ovdje kako bismo izbjegli potencijalne nesporazume.

Zoom