Opći uvjeti poslovanja Swisscoma Trust Services

PDF preuzimanje

U nastavku Vam želimo predstaviti naše Opće uvjete poslovanja. Ovi Opći uvjeti i odredbe (OU) uređuju opće aspekte poslovnog odnosa za kupnju ili pružanje usluga i povezanih isporuka od Swisscom Trust Services Ltd, Zürich, Švicarska (“STS”) svojim kupcima (“Kupci”).

1. Ugovori

1.1. Ugovorna struktura

Ovi OUP sastavni su dio ugovora između STS-a i Kupca i definiraju pravni temelj njihovog poslovnog odnosa.

Narudžbe ili ugovori u osnovi reguliraju usluge koje STS treba pružiti i naknadu koju korisnik duguje za njih, kao i značajke specifične za proizvod.

Reference u ovim OUP-ima na ugovore odnose se na cjelokupni ugovorni aranžman između STS-a i Kupca.

Isključivanje ovih Općih uvjeta ili uključivanje drugih ugovornih odredbi i uvjeta na koje se Korisnik poziva u izjavama, posebno narudžbama, ponudama ili pozivima za podnošenje ponuda, primjenjivat će se samo ako je STS to izričito prihvatio u tekstualnom obliku za dotične usluge. Pružanje usluge od strane STS-a ne predstavlja takvo (prešutno) prihvaćanje.

1.2. Ugovorne komponente

Sljedeće su sastavni dio ovih OUP-a u silaznom hijerarhijskom redoslijedu:

 1. Opis usluge naveden u narudžbi ili u ugovoru koji čini osnovu za stavku narudžbe u narudžbi;
 2. Osnovni dokument STS-a od 01.04.2021.

U slučaju nedosljednosti u primjeni ovih ugovornih dokumenata, prioritet odredbi će se odrediti redoslijedom kojim su ti dokumenti navedeni.

Trenutna verzija korisničkog ugovora u 2.2 (1) a) i b) može se pronaći na web stranici https://trustservices.swisscom.com/hr/preuzimanja/ .

Promjene ovih dokumenata priopćavaju se putem stranice statusa sustava, koja nudi poruke na koje se možete pretplatiti: https://trustservices.swisscom.com/hr/status-usluge/

1.3. Sklapanje i izmjene ugovora

Kako bi mogao koristiti uslugu, Kupac mora izvršiti narudžbu tako da u potpunosti i ispravno ispuni obrazac za narudžbu koji pruža STS ili web obrazac na web stranici te ga pošalje e-poštom na kontakt adresu navedenu na obrascu za narudžbu. Potvrda narudžbe smatra se obvezujućim ugovornim sadržajem osim ako se Kupac ne usprotivi u roku od pet dana od isporuke i dokaže da je sklopljen drugačiji ugovor. STS ima slobodu odbiti narudžbe, navodeći svoje razloge za to.

Osim toga, između STS-a i Kupca mogu se sklopiti i ugovori o uslugama ili drugi ugovori ako su oni osobno potpisani i poslani STS-u poštom ili potpisani u elektronički naprednom ili elektronički kvalificiranom obliku i elektronički poslani STS-u.

Svi dodatni dokumenti također moraju biti popunjeni u skladu s nalogom, potpisani na pravno valjan način i priloženi, ovisno o uputama u dokumentu (npr. izjava o prihvaćanju, ugovor o agenciji RA ili sporazum o delegiranju ovlaštenja djelatnost registracijskog tijela Kupca).

Kupac se obvezuje dati istinite podatke prilikom naručivanja usluge.

1.4. Opis usluge

Pojedinosti o pruženim uslugama opisane su u dotičnom opisu usluge i mogu biti dodatno navedene u zahtjevima narudžbe. Opis usluge možete pronaći u obrascu za narudžbu, online obrascu za narudžbu na https://trustservices.swisscom.com/en/ ili u dokumentu ugovora.

1.5. Izmjene i dopune ugovora

STS može prilagoditi usluge i procese promjenama u operativnim, poslovnim i pravnim okolnostima, ako se iu mjeri u kojoj se prilagodbe odnose na interesnu zaštitu. To uključuje, na primjer, prilagodbe za:

 1. novi tehnički standardi,
 2. nove tehnologije,
 3. novi zakonski i regulatorni zahtjevi,
 4. nalozi nadzornih tijela,
 5. prilagodbe u kontekstu novih mogućih upotreba
 6. promjene modela licence, gdje je to razumno za Kupca,
 7. inflacije, gdje je to razumno za

Tehničke promjene programskog sučelja (API) na pristupnim točkama sučelja usluge u skladu s relevantnim opisima usluge koje ne predstavljaju poboljšanje usluge, mora se obavijestiti Korisnika šest mjeseci unaprijed putem informacijskog portala ili besplatnog paralelnog pristupa. biti stavljen na raspolaganje za neovisnu pretvorbu izmijenjenog ili novog API-ja u razdoblju od šest mjeseci. Poboljšanja sučelja s novim značajkama također se mogu najaviti u kratkom roku. Na izvješća na gore navedenom portalu statusa usluge možete se pretplatiti.

Ako su takve prilagodbe vrlo hitne, npr. zbog visokog IT rizika ili izravnog naloga nadležnih ili nadzornih tijela, odgovarajuće prilagodbe sučelja se mogu izvršiti u bilo kojem trenutku. Ako će te prilagodbe na strani Kupca rezultirati prilagodbom aplikacije Kupca, one će biti najavljene najmanje 60 kalendarskih dana unaprijed.

Sve ostale izmjene ugovora Swisscom će obavijestiti Korisnika najkasnije šest tjedana prije izmjene e-poštom ili pisanim putem. U mjeri u kojoj su prilagodbe objektivno materijalne, Kupac ima izvanredno pravo raskinuti zahvaćene ugovore od planiranog datuma izmjene ugovora, a Kupac će to pravo iskoristiti u roku od 30 dana od dana obavijesti o prilagodbi. . Prilagodba cijena inflaciji (vidi odjeljak 5.7) ne predstavlja materijalnu prilagodbu.

1.6. Datum stupanja na snagu, rok i raskid

Osim ako se Strane ne dogovore o obveznom potpisu ili pojedinačnom ugovoru, sklapanje ugovora će se dogoditi nakon provjere svih podataka u narudžbi koju je ispunio Prodavač putem e-mail potvrde STS-a. Potpis se može staviti elektronički u jednostavnom, naprednom, kvalificiranom ili rukom pisanom obliku.

Ugovori o uslugama koje se ponavljaju sklapaju se na neodređeno vrijeme s obzirom na stalnu obvezu sadržanu u njima i mogu se raskinuti u bilo koje vrijeme osim ako nije drugačije određeno u narudžbi, prilozima OUU ili ugovoru, uz pisanu obavijest od tri mjeseca. učinak na kraju kalendarskog mjeseca. Ako je ugovoreno minimalno trajanje ugovora, raskid je moguć najranije na kraju ovog roka. Također je moguće prekinuti samo pojedinačne djelomične usluge, uz poštivanje otkaznog roka koji je na snazi u svakom pojedinom slučaju.

Zadržano je pravo na raskid ugovora bez prethodne najave iz valjanog razloga. Dobar razlog postoji u situacijama koje uključuju, ali ne ograničavajući se na sljedeće:

 1. pojava događaja ili okolnosti zbog kojih nastavak dogovorene suradnje prema relevantnim ugovorima čini nerazumnim za stranku koja raskine ugovor, uključujući, ali ne ograničavajući se na, trajno ozbiljno kršenje materijalnih ugovornih obveza od strane druge strane;
 2. službena objava zahtjeva za stečaj u odnosu na drugu stranku ili moratorij koji joj je odobren;
 3. nepotpuno plaćanje predujma ili drugog kolaterala koji se duguje po ugovoru (vidi posebno odjeljke 5.3, 5.4 i 5);
 4. nepoštivanje rokova za ispravak, kao i neuspjeh u otklanjanju ozbiljne nesukladnosti utvrđene u usluzi koju je izvršio Kupac u kontekstu usluge povjerenja ili certificiranja (u skladu sa shemom procjene tijela za priznavanje prema na primjenjivo zakonodavstvo o potpisivanju);
 5. svaki neuspjeh od strane Kupca da se pridržava obveza navedenih u opisu usluge koji može pokrenuti slučaj odgovornosti za Trust

Ako se kršenje ugovora od strane STS-a može otkloniti, Kupac mora upozoriti STS u pisanom obliku i dati mu rok od 60 kalendarskih dana da otkloni kršenje prije nego što Kupac proglasi raskid.

2. Usluge STS-a

STS će pružati svoje usluge u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta i narudžbi ili ugovora. STS će svoje usluge pružati na profesionalan i marljiv način.

Detalji pruženih usluga opisani su u odgovarajućem opisu usluge i navedeni su u dodatnim zahtjevima narudžbe ili ugovora. Opis usluge možete pronaći u online obrascu za narudžbu na https://trustservices.swisscom.com/en/ ili u ugovornom dokumentu.

STS može angažirati pomoćne tvrtke (osobito podizvođače) u Švicarskoj i inozemstvu. Swisscom će biti odgovoran za ponašanje svojih pomoćnih osoba na isti način kao i za svoje vlastito ponašanje, osim ako je ograničena odgovornost navedena u pojedinačnom ugovoru ili je Kupac zatražio uključivanje određene pomoćne osobe.

Osim ako nije drugačije navedeno u obrascu za narudžbu, opis usluge ili potvrde narudžbe ili ugovora, potpisivanja i registracije ili usluge povezane s tehničkim pristupom bit će pružene u roku od 10 radnih dana, pod uvjetom da je Kupac ispunio sve preduvjete ili na neki drugi način ispunjeno.

3. Suradničke obveze Kupca

Korisnik mora podržati sve zaposlenike STS-a ili Swisscom (Switzerland) Ltd i Swisscom IT Services Finance SE kao certifikaciju i trust services, kao i svoje pomoćne agente aktivno i pravovremeno u pogledu pružanja usluga Swisscoma, poduzeti potrebne pripreme i pružanje aktivnosti i odobravanje potrebnog pristupa svojim prostorijama, sustavima i resursima, prema potrebi.

Kupac je odgovoran za zaštitu komponenti i sigurnosnih značajki koje mu dostavlja STS za njegovu upotrebu (osobito lozinke, tokene, informacije o pristupu sustavu, šifriranje i sigurnosne uređaje, metode provjere autentičnosti, itd.) te će obavijestiti STS odmah ako se to ne može jamčiti (npr. zbog otkrivanja sigurnosnih značajki ili neovlaštene manipulacije).

Kupac je nadalje dužan pravodobno staviti na raspolaganje sve podatke, informacije i dokumente koji mogu biti relevantni za usluge STS-a.

Kupac je dužan obavijestiti STS o svojim trenutno važećim poštanskim i e-mail adresama za ugovornu korespondenciju i fakturiranje. STS može propisno dostaviti Kupcu informacije relevantne za ugovor (npr. fakture, podsjetnici, promjene proizvoda ili OUU, operativne informacije kao što su radovi na održavanju, itd.) poštom ili na posljednju adresu e-pošte koju je dao Kupac ili putem drugih elektronički komunikacijski kanali.

Svaku drugu promjenu podataka navedenih u narudžbi ili ugovoru, posebice organizacijskih podataka, voditelja, tehničkih i komercijalnih kontakt osoba, ovlaštenja pristupa, komercijalnih ovlaštenja itd., Kupac će odmah prijaviti na kontakt adresu STS-a. u narudžbenici ili ugovoru.

Osim toga, primjenjuju se posebne obveze suradnje navedene u drugim ugovornim komponentama.

Čak i ako Kupac ne postupi u skladu sa svojim obvezama suradnje ili to ne učini kako treba, STS će nastojati pružati svoje usluge, ali više nije dužan to činiti. Kupac mora nadoknaditi STS-u nastali dodatni trošak. Primjenjuju se ugovorno ugovorene satnice ili dnevne cijene ili, u nedostatku takvog dogovora, primjenjuju se standardne satnice ili dnevne cijene (obje u daljnjem tekstu – "primjenjive satnice ili dnevne cijene"). Ako je STS zajednički odgovoran, svaka od stranaka snosi svoj proporcionalni udio dodatnih troškova.

Ako, korištenjem prava na inspekciju i kontrolu od strane Swisscom (Switzerland) Ltd, Swisscom IT Services SE ili trećih strana koje je naručio Swisscom na mjestu Kupca, rezultat kontrole opravdava da Kupac snosi cijenu ili trošak ili trošak, budući da Naručitelj nije izvršio svoje usluge suradnje, STS će dodatno fakturirati nastale troškove pregleda i kontrole.

4. Naknade i fakturiranje

Kupac mora platiti naknade navedene u narudžbama za usluge koje pruža STS.

Osim ako STS nije drugačije deklarirao, sve cijene ne uključuju poreze, carine i pristojbe. Ako su u cijene uključeni porezi, pristojbe ili naknade, STS može sukladno tome prilagoditi cijene u trenutku bilo kakve promjene takvih poreza, pristojbi ili naknada, a da Kupac nema posebno pravo na raskid.

Ako bilo koje poreze, pristojbe i/ili naknade, uključujući, ali ne ograničavajući se na poreze po odbitku i/ili odbitke, naplaćuju ili u ime stranih državnih tijela na transakcije prema ugovorima, snosi ih Kupac osim ako Kupac pruža dokaze o odgovarajućem izuzeću. Ako se bilo koji takav porez ili pristojba mora zadržati ili odbiti od bilo kojeg plaćanja izvršenog od strane Korisnika prema ovom ugovoru, Kupac će povećati plaćanje za ovaj dodatni iznos tako da, nakon zadržavanja ili odbitka tog iznosa, STS primi iznos koji platio bi u odsutnosti takvog poreza po odbitku ili odbitka. Ako se u vezi s pružanjem usluga u inozemstvu pojave dodatni porezi, pristojbe ili naknade (npr. zbog raspoređivanja zaposlenika ili drugih pomoćnih djelatnika STS-a na lokacijama korisnika izvan Švicarske), i njih mora platiti Kupac. STS će o tome unaprijed obavijestiti Kupca te će nastojati izbjeći/smanjiti ove poreze, pristojbe ili naknade u skladu s tim. Kupac će unaprijed obavijestiti STS o svim relevantnim poreznim promjenama u odnosu na svoje inozemne lokacije koje su obuhvaćene opsegom usluga. STS ima pravo sukladno tome prilagoditi svoje cijene i usluge.

STS će zahtijevati dospjele uplate putem računa. Računi se plaćaju u roku od 30 kalendarskih dana od fakturiranja.

Račune će se smatrati odobrenima od strane Kupca osim ako se Kupac na njih pismeno usprotivi, navodeći objektivne razloge za svoje prigovore, u roku od 90 dana od datuma fakture. Netočne stavke na fakturi ne daju pravo Kupcu da zadrži plaćanje ispravnih stavki računa.

Kupac će biti u kašnjenju nakon isteka roka plaćanja. Primjenjuje se zakonska stopa zatezne kamate. Ako Kupac zakasni s plaćanjem, STS može svoje obavljanje drugih usluga uvjetovati plaćanjem u cijelosti svih nepodmirenih faktura te, prema vlastitom nahođenju, plaćanjem unaprijed ili drugim vrstama kolaterala.

Ako nije sklopljen poseban dogovor o cijenama za usluge koje je zatražio Kupac, Kupac će se naplaćivati po stvarnom trošku prema važećim satnicama ili dnevnim cijenama.

STS ima pravo kupcu fakturirati naknade za opomenu (plus zatezne kamate). STS također može angažirati treće strane u bilo koje vrijeme u svrhu naplate ili može prenijeti potraživanja takvim trećim stranama.

Različite vrste usluga prikazane su zasebno na računu.

4.1. Naknade na zahtjev

Određene usluge (npr. potpisi ili identifikacija) nude se 'na zahtjev'. Zahtjevi se zbrajaju na mjesečnoj bazi i fakturiraju na kraju mjeseca usluge. Izvod usluga sadrži broj zahtjeva u mjesecu.

4.2. Jednokratne naknade

Jednokratne naknade mogu se naplatiti za konzultantske i/ili jednokratne usluge ili naknade za postavljanje i/ili naknade za povezivanje na početku usluge za pakiranje proizvoda specifično za kupca i/ili troškove specifične za projekt. Bonovi koji kupcu daju pravo na pozivanje usluga također se kupuju jednokratno unaprijed. Oni se mogu vidjeti u obrascu za narudžbu, u ugovoru ili u online obrascu za narudžbu usluge.

4.3. Mjesečna i godišnja cijena korištenja

Uz naknade na zahtjev, fiksne godišnje naknade mogu se naplaćivati za usluge ili kvote na zahtjev na početku svake ugovorne godine ili na početku svakog sljedećeg mjeseca. Oni se mogu vidjeti u obrascu za narudžbu, online obrascu za narudžbu ili u ugovoru. U slučaju prijevremenog raskida ugovora, ne vraćaju se nikakve godišnje naknade koje su već plaćene.

4.4. Mjesečne ili godišnje cijene korištenja vezane uz kategorije

Mjesečne i godišnje cijene korištenja također se mogu povezati s traženim godišnjim volumenom transakcije.

Kupac može odabrati kategoriju godišnjeg obujma transakcija na temelju svog procijenjenog volumena transakcije na početku ugovora. Ako brojevi transakcija, odnosno zahtjeva za uslugu, padnu ispod prethodno navedenog broja transakcije u kategoriji, STS može za sljedeću ugovornu godinu vratiti Korisnika u odgovarajuću kategoriju koja odgovara opsegu zahtjeva iz prethodne godine, u skladu s s obimom ostvarenim u prethodnoj godini, osim ako nije drugačije dogovoreno sa STS-om (npr. zbog netom održanog pokretanja tržišta).

4.5. Godišnje cijene korištenja vezane uz količinu

Proizvodi ili transakcije povezane s uslugom mogu se dobiti na ugovorni rok od jedne ili više godina i do određenog opsega zahtjeva za uslugom u zamjenu za plaćanje unaprijed od strane Kupca. Obim narudžbe je naveden u narudžbenici, ugovoru ili online obrascu za narudžbu.

Nakon što je obujam narudžbe iscrpljen, volumen narudžbe se može povećati u bilo kojem trenutku ponovnim narudžbom. Volumen ponovne narudžbe dodaje se postojećem volumenu narudžbe u trenutku ponovnog narudžbe. Rezultirajući volumen narudžbe bit će osnova za novu cijenu i odmah će se fakturirati proporcionalno do kraja godišnjeg servisnog razdoblja, odnosno odgovarajućeg kraja ugovorne godine (vidi stavak 6. ovog odjeljka). Kumulativni volumen narudžbe na kraju ugovorne godine, ako je primjenjivo, automatski će se koristiti kao osnova za fakturiranje razdoblja usluge sljedeće ugovorne godine, osim ako se Kupac protivi tome.

Stoga se u svakom nalogu za promjenu mora uzeti u obzir postojeći volumen narudžbe.

Kupac može smanjiti količinu narudžbe iz prethodne godine najkasnije 30 dana prije početka nove ugovorne godine. Nema povrata neiskorištenih količina narudžbe.

Minimalna količina narudžbe navedena je u obrascu za narudžbu, ugovoru ili online obrascu za narudžbu.

U slučaju ponovnih narudžbi, razlika između ponovnog narudžbe i prethodne godišnje uplate ili izračunate vrijednosti zaliha fakturira se tijekom godine za svaki puni mjesec nakon ponovnog narudžbe do početka nove ugovorne godine na pro rata osnovi u 1/12 mjesečno dotičnog razdoblja službe na kraju ugovorne godine.

Za usluge ne postoji tehničko ograničenje količine zahtjeva. Kupac je stoga mogao u bilo kojem trenutku prema potrebi povećati količinu narudžbe. STS će redovito provjeravati usklađenost s obimom narudžbi za prethodnu ugovornu godinu. U slučaju da je količina narudžbe prekoračena, razlika između obujma narudžbe i stvarnog volumena na kraju obračunske godine koja je završila fakturira se retroaktivno za ugovornu godinu koja je završila. Ako Kupac ne uloži prigovor, količina narudžbe koja trenutno postoji na kraju ugovorne godine također će se automatski fakturirati za sljedeću ugovornu godinu.

4.6. Naknada za promjenu

Kupac može zahtijevati promjene u sklopu usluga. Oni mogu biti podložni naknadama za promjenu, kao što je navedeno u obrascu za promjenu, ugovoru ili online obrascu za promjenu prilikom naručivanja promjene.

4.7. Klauzula o eskalaciji cijena i cijene u stranoj valuti

Ako nije kupljena pojedinačna usluga, u slučaju produljenja ugovora primjenjuju se uvjeti postojećeg ugovora, pod uvjetom da STS prilagodi cijene švicarskom indeksu potrošačkih cijena ili ponovno postavi cijene, uzimajući u obzir situaciju na tržištu i pod uvjetom da nema promjena narudžba je izvršena u skladu s novim uvjetima.

Osim toga, ako se usluge nude u valuti koja nije švicarski franak (CHF), STS može predvidjeti korekcije cijene ako se tečaj ponuđene valute prema švicarskom franku promijenio za više od 10%.

4.8. Druge usluge

Usluge koje je zatražio Kupac, a cijene nisu posebno dogovorene, fakturiraju se po stvarnom trošku po standardnim cijenama STS-a navedenim u odgovarajućim narudžbenicama.

4.9. Troškovi iz džepa

Osim ako nije drugačije dogovoreno, ako Kupac zatraži usluge na licu mjesta, putne troškove, obroke i smještaj snosi Kupac i posebno se fakturiraju.

5. Primanje i prihvaćanje

Kupac će preuzeti sve STS usluge odmah po pružanju (primanju).

Ako se sučelje stavi u službu za tehnički ponavljajuće pružanje usluga (isporučivo), Kupac će primiti poruku od STS-a čim je sučelje spremno za korištenje i prihvaćanje. Kupac će provjeriti vezu sa sučeljem tijekom sljedećih 20 kalendarskih dana nakon obavijesti i sve pogreške prijaviti STS-u.

Ako je tako dogovoreno, nakon primitka, Kupac će u pravilu izvršiti inspekciju prijema za jednokratne usluge pružene temeljem ugovora o radu i uslugama. O prijemnom pregledu i njegovim rezultatima sastavlja se zapisnik o prihvatu. STS ima pravo na pisanu izjavu o prihvaćanju. Ako nije dogovoren pregled prijema ili se Kupac odriče istog, Kupac mora pisanim putem obavijestiti STS o svim nedostacima u roku od 20 kalendarskih dana od isporuke.

Ugovorom o radu i uslugama STS može zahtijevati prihvaćanje djelomičnih usluga, pod uvjetom da je to razumno za Kupca. U tom slučaju, eventualni nedostaci mogu se tvrditi prilikom naknadnog konačnog prihvaćanja samo ako nisu bili i nisu mogli biti otkriveni tijekom ranijeg (djelomičnog) prihvaćanja.

Ako se prihvatnim pregledom utvrdi barem jedan materijalni nedostatak, prihvaćanje se odgađa. STS će u razumnom roku ispraviti otkrivene materijalne nedostatke i ponovno dostaviti predmetnu isporuku na odobrenje Kupcu.

Ako se tijekom daljnjeg testa prihvaćanja utvrdi barem jedan materijalni nedostatak, Kupac ima pravo otkazati zahvaćenu komponentu usluge ili, ako to nije razumno, dotične pojedinačne ugovore ili stavke narudžbe. Odustajanje neće utjecati na sve ponavljajuće usluge koje STS pruža tijekom trajanja ugovora i mora ih platiti Kupac.

Nematerijalni nedostaci ne daju pravo Kupcu da uskrati prihvaćanje, ali ih STS mora ispraviti u razumnom vremenskom razdoblju. Ukoliko to nije moguće, Kupac ima pravo na odgovarajuće sniženje cijene.

Osim ako Kupac u pisanom obliku ne izjavi da uskraćuje prihvaćanje i ne utvrdi materijalne nedostatke u roku od 20 dana od pružanja usluga, usluge će se automatski smatrati prihvaćenim. Usluge će se također automatski smatrati prihvaćenima čim Kupac koristi isporučene rezultate u svojim operacijama ili poslovanju ili prouzrokuje njihovo korištenje u tome.

6. Fakturiranje trećih strana

Kupac može fakturirati trećim stranama za usluge koje je nabavio. U izradi ugovora s tim trećim stranama, Kupac će jasno naznačiti da treće strane svoje ugovorne zahtjeve prema ugovoru s Kupcem moraju isticati isključivo protiv Kupca, a ne protiv STS, Swisscom (Switzerland) Ltd ili Swisscom IT Services Finance SE ili druge pomoćne tvrtke koje angažira STS.

7. Neispunjenje STS-a

Osim ako nije drugačije dogovoreno u pisanom obliku, STS će biti u kašnjenju nakon isteka razumnog razdoblja odgode koje je Kupac odredio u pisanom podsjetniku. Smatrat će se da su rokovi ispunjeni nakon pružanja usluge od strane STS-a.

Ako je STS u zadanom stanju, Kupac mora u pisanom obliku odrediti razumno razdoblje odgode za naknadnu izvedbu.

Ako STS također ne ispuni svoju obvezu izvršenja do isteka tog razdoblja, Kupac ima pravo otkazati zahvaćenu komponentu usluge ili, ako to nije razumno, dotične pojedinačne ugovore. Odustajanje neće utjecati na sve ponavljajuće usluge koje STS pruža tijekom trajanja ugovora i mora ih platiti Kupac.

Neusklađenost s razinama usluge s vremenskim specifikacijama ne potpada pod odredbe o neispunjenju. Preostale ugovorne odredbe (osobito Jamstvo) se primjenjuju u tom pogledu.

U slučaju dugoročnih obveza, povlačenje je zabranjeno. Prethodno navedeno ne dovodi u pitanje pravo na raskid iz valjanog razloga.

8. Jamstvo

STS jamči da su njegove usluge u skladu sa specifikacijama, prikazima i karakteristikama koje su objektivno potrebne za dogovorenu uporabu predviđenu ugovorima. Dolje definirani rokovi i prava na nedostatke smatraju se konačnima, podložni obveznim zakonskim odredbama.

8.1. Jamstvo za kupoprodajne ugovore

STS daje jamstvo Kupcu u skladu s odredbama i uvjetima priloženim proizvodima. U nedostatku takvih priloga, jamstveni rok od 12 mjeseci za hardver i tri mjeseca za softver/licence primjenjuje se od isporuke.

8.2. Jamstvo za jednokratne usluge pružene temeljem ugovora o radu i uslugama

Jamstveni rok je šest (6) mjeseci od datuma stvarnog prihvaćanja.

Ako, nakon uspješnog prihvaćanja, posao upravlja, održava ili podržava STS, nedostaci će se ispraviti isključivo u skladu s odredbama i procesima navedenim u dotičnom ugovoru za usluge rada, održavanja ili podrške.

8.3. Prava na nedostatke u kupoprodajnim ugovorima i jednokratnim uslugama po ugovorima o radu i uslugama

U slučaju kvara pokrivenog jamstvom, Kupac u početku može zatražiti samo besplatno otklanjanje nedostataka. Ako se nedostatak ne može otkloniti u razumnom roku s obzirom na uzrok kvara, Kupac će odrediti razumno razdoblje odgode za besplatno otklanjanje kvara. STS može, prema vlastitom nahođenju, također osigurati zamjenu umjesto popravka. Ako ispravak ponovno ne uspije, Kupac može:

 1. zatražiti odgovarajuće smanjenje cijene, ili
 2. u slučaju materijalnog kvara, otkazati zahvaćenu komponentu usluge ili, ako to nije razumno, pojedinačne ugovore ili stavke narudžbe u pitanju. Ako povlačenje neizravno utječe na ugovore s ponavljajućim uslugama (npr. rad ili održavanje proizvoda), te se usluge mogu raskinuti iznimno ako postoji činjenična veza i ako se primjenjuje gore spomenuta odgovarajuća nerazumnost. Naknada se tada plaća pro rata temporis

8.4. Jamstvo i prava na kvarove za usluge rada, održavanja i podrške

STS jamči da će biti u skladu s razinama usluga dogovorenim u ugovorima.

Usluge za koje nije dogovorena druga razina usluge pružat će se na temelju najboljeg truda. “Najbolji napor” znači da će STS nastojati na prikladan i ekonomski razuman način, koristeći resurse koji su mu dostupni, pružiti usluge i/ili otklanjanje poteškoća, bez jamčenja više kvalitete ili moraju biti ispunjene vremenske specifikacije.

Ako STS ozbiljno prekrši iste zajamčene razine usluge više od dva puta unutar šest mjeseci, to će predstavljati dobar razlog za raskid od strane Korisnika.

8.5. Jamstvo na naslov

STS jamči da njegove usluge ne krše vlasnička prava trećih strana u Švicarskoj (u daljnjem tekstu “vlasnička prava”).

Ako treća strana pokuša spriječiti Korisnika da koristi usluge STS-a prema ugovorno dogovorenim uvjetima korištenja na temelju navodno superiornih prava intelektualnog vlasništva, Kupac će o tome pisanim putem obavijestiti STS u roku od pet kalendarskih dana. Podložno pravodobnoj obavijesti i razumnoj podršci od strane Korisnika, STS će, prema vlastitom nahođenju i trošku:

 1. modificirati svoje usluge (uključujući softver) tako da ne (dalje) narušavaju prava intelektualnog vlasništva treće strane, dok unatoč tome ispunjavaju sve materijalne ugovorne zahtjeve; ili
 2. dostaviti Kupcu licencu iz trećeg

Ako su obje opcije nemoguće ili nerazmjerne za STS, on može raskinuti zahvaćene komponente usluge ili ugovore iznimno. Kupac ima odgovarajuće pravo na raskid ako je opcija koju je izabrao STS za njega objektivno nerazumna. U oba slučaja, Kupac ima pravo na naknadu štete, podložno ograničenju odgovornosti navedenom u odjeljku 11.

Ako treća strana podnese tužbu protiv Kupca, Kupac će prenijeti na STS isključivu kontrolu nad vođenjem slučaja i poduzet će sve potrebne radnje u tu svrhu, u mjeri u kojoj je to dopušteno i moguće prema važećim pravilima postupka. . Podložno gore navedenim preduvjetima, troškovi parnice (uključujući razumne odvjetničke naknade) i zahtjevi za naknadu štete treće strane (uključujući sudske i pravne troškove) koji se mogu pripisati takvom zahtjevu i konačno nametnuti Kupcu u takvom postupku ili nagodbi koju je odobrio STS će se smatrati izravnom štetom Kupca. U svim ostalim aspektima primjenjuje se članak 11. ovih OUU.

8.6. Izuzeci od jamstva

Jamstvo je isključeno u slučaju kvarova za koje STS ili bilo koje pomoćno osoblje koje je angažirao nije odgovorno (npr. intervencije drugih trećih strana ili Kupca, viša sila). Nadalje, ugovorna jamstva se ne primjenjuju na resurse koje pruža Kupac (osobito softverske licence proizvođača treće strane), čak i ako ih je STS nabavio u ime Kupca.

STS ne jamči da se rad koji je razvio ili isporučio od njega (osobito prilagođeni softver) i IT sustavi kojima upravlja može neometano i besprijekorno koristiti u svim kombinacijama koje želi Kupac, s bilo kojim podacima, hardverom ili softverom.

Ako Korisnik ili bilo koje pomoćno osoblje koje je angažirao ima ovlaštenja koja mu omogućuju interveniranje u STS-ovoj operativnoj odgovornosti (osobito administratorska/root prava), razine usluge na koje utječe mogućnost intervencije bit će suspendirane. STS zadržava pravo utvrđivanja tehničkih i organizacijskih parametara za takva ovlaštenja.

Ako STS pruža usluge u vezi s analizom ili otklanjanjem navodnih ili stvarnih kvarova koji nisu pokriveni njegovim jamstvom, Kupac mora platiti takve usluge po trošku i po primjenjivim satnicama ili dnevnim cijenama.

9. Vlasništvo, vlasnička i prava korištenja, softverska poboljšanja

9.1. Vlasništvo

Osim ako nije drugačije izričito dogovoreno u pisanom obliku, ugovori ne predviđaju nikakav prijenos vlasništva. Tijekom trajanja ugovora neće doći do suprotne posjede.

9.2. Prava vlasništva i korištenja

STS daje Korisniku, na korištenje od strane samog Korisnika, neprenosivo, neisključivo pravo korištenja usluga STS-a predviđenih ugovorima. Sadržaj i opseg ovog prava navedeni su u opisima usluga. U slučaju usluga koje će se pružati prema ugovoru tijekom ili samo na određeno vremensko razdoblje, ovo pravo je ograničeno na trajanje relevantnog ugovora.

Ako Kupac prepoznaje proizvode treće strane kao dio usluga STS-a, Kupac također prihvaća uvjete korištenja i licencne uvjete i druge zahtjeve tih trećih strana povezanih s tim proizvodima i daje trećim stranama pravo da izravno provedu ove uvjete. protiv Kupca.

Sva prava na intelektualno vlasništvo koja postoje ili su nastala u trenutku izvršenja ugovora (autorska prava, patentna prava, know-how, itd.) u vezi s uslugama STS-a zadržava STS ili nositelj prava treće strane. Nijedna strana nije ograničena u drugačijem iskorištavanju ili korištenju ovog intelektualnog vlasništva, niti je bilo koja od njih pod ikakvom obvezom prema Kupcu u vezi s istim. Ako su stranke zajednički stvorile intelektualno vlasništvo, one se međusobno trajno ovlašćuju za korištenje i iskorištavanje tih prava neovisno jedna o drugoj prema vlastitom nahođenju i bez ograničenja u pogledu lokacije, podložno obvezi povjerljivosti. U slučaju softvera, osim ako nije drugačije dogovoreno u pisanom obliku, Kupac nema pravo na izvorni kod te isti neće koristiti niti nabavljati. Kupac prihvaća pravnu valjanost intelektualnog vlasništva STS-a i bilo koje treće strane u vezi s uslugama koje pruža STS i neće poduzeti nikakve radnje koje bi mogle umanjiti vrijednost istih. Poduzet će sve radnje u okviru svojih mogućnosti kako bi spriječio bilo kakvu neovlaštenu upotrebu.

Ovaj stavak ostaje na snazi i nakon raskida ugovora.

9.3. Posebni uvjeti za poboljšanja softvera od strane Kupca

U mjeri u kojoj Kupac prima softverske usluge u obliku binarnog koda od STS-a i proširuje ih vlastitim poboljšanjima na softverski proizvod, jamči

 1. da ovo poboljšanje softvera ne krši nikakva vlasnička prava trećih strana,
 2. da su sve primjenjive licence koje se odnose na besplatni softver i softver otvorenog koda (“FOSS”) korištene u poboljšanju softvera međusobno kompatibilne i da nema sukoba licenci,
 3. da se poštuju sve obveze licenciranja primjenjivih licenci, posebno korištenog FOSS-a (npr. komentiraju se prilagodbe koda; daju se tekstovi licence, izjave o autorskim pravima, datoteke obavijesti, ),
 4. da upotreba FOSS-a ili drugog softvera uključenog u poboljšanje softvera ne rezultira time da binarni kod koji pruža STS podliježe uvjetima FOSS-a ili drugog

Kupac će također osigurati da se binarni kod koji dostavlja STS ne mijenja. Ako se konačni softverski proizvod prekine na platformi za preuzimanje (npr. App Store), moraju se poštivati odredbe i uvjeti ovih operatera platforme.

Ako treća strana, STS, Swisscom (Switzerland) Ltd ili Swisscom IT Services Finance

SE pokušava spriječiti obavljanje svojih usluga temeljenih na navodno superiornim pravima intelektualnog vlasništva u odnosu na softverski proizvod, STS će o tome obavijestiti Kupca u pisanom obliku u roku od pet kalendarskih dana. Podložno pravodobnoj obavijesti i razumnoj podršci od strane STS-a, Kupac će

 1. prema vlastitom nahođenju ili izmijeniti svoje softversko poboljšanje tako da bude u skladu s ovim uvjetima i ne krši nikakva prava intelektualnog vlasništva,
 2. o svom trošku nabaviti licencu od treće strane za Swisscom, ili
 3. osporiti treću stranu

Ako treća strana podnese tužbu protiv STS-a, STS će, u mjeri u kojoj je to moguće prema procesnom zakonu, prenijeti na Kupca isključivu kontrolu nad vođenjem predmeta i poduzeti sve potrebne radnje u tu svrhu. U skladu s ovim, Kupac će snositi troškove vođenja predmeta (uključujući razumne odvjetničke naknade) i nadoknaditi STS-u bilo kakvu izravnu štetu koja proizlazi iz pravomoćne sudske presude protiv STS-a. STS gubi svoja potraživanja na temelju ovog jamstva ako oduzme kontrolu nad vođenjem slučaja od Kupca ili ne prenese takvu kontrolu na istog, osobito ako STS, bez izričitog pristanka Kupca, rješava zahtjeve trećih strana nagodbom ili prijamom, bilo u cijelosti ili djelomično. Kupac neće uskratiti takvu suglasnost bez opravdanog razloga.

Ovaj stavak ostaje na snazi i nakon raskida ugovora.

10. Odgovornost

U slučaju bilo kakvog kršenja ugovora, strane su odgovorne za dokazanu štetu, osim ako su u mogućnosti dokazati da nisu krive. Ne smatra se da postoji nikakva greška na strani STS-a u slučajevima uključujući, ali ne ograničavajući se na:

 1. krivnja na strani Kupca ili njegovih pomoćnih osoba;
 2. krivnje trećih osoba koje nisu pomoćne osobe STS-a, kao iu slučaju više sile, pod uvjetom da je STS u svakom slučaju poduzeo sve ugovorno dogovorene mjere protiv određenih

Odgovornost stranaka za štetu prouzročenu nezakonitom namjerom i krajnjim nemarom, kao i za osobne ozljede, je neograničena. U svim ostalim slučajevima, za svaku ugovornu godinu, Stranke će biti odgovorne za imovinsku štetu i financijske gubitke do 100% obvezujuće godišnje naknade dogovorene u skladu s relevantnim pojedinačnim ugovorom, uz maksimalno 50.000 CHF po slučaju gubitka. Stranke ni pod kojim okolnostima neće biti odgovorne za neizravnu ili posljedičnu štetu, uključujući, ali ne ograničavajući se na izgubljenu dobit, gubitke podataka ili ugleda, i potraživanja trećih strana.

U vezi s unajmljivanjem usluga, STS je odgovoran samo za pažljiv odabir dostavljenih zaposlenika.

Ako STS duguje ugovorne kazne za kršenje ugovora, Kupac nema pravo na daljnje zahtjeve u tom pogledu, uključujući odštetu ili povrat ili smanjenje, ovisno o slučaju.

Sve druge odredbe koje se odnose na odgovornost STS-a, čak iu dokumentima koji imaju prednost nad ovim OUP, primjenjuju se samo ako se izričito pozivaju na ovu odredbu.

Prethodne odredbe primjenjuju se na ugovorna i izvanugovorna potraživanja.

11. Viša sila

Stranke shvaćaju višu silu u kontekstu ugovora posebno, ali ne isključivo, da se odnose na sljedeće: prirodne pojave posebnog intenziteta (lavine, poplave, klizišta, potresi, vulkanske erupcije itd.), sabotaže, DDOS napadi, hakiranje, zlonamjerni softver, ransomware, epidemije, nestanak struje u objektima dobavljača energije, rat i ratna djela, revolucije, pobune, terorizam, neredi itd. i mjere poduzete protiv njih, kao i nepredvidivi službeni ograničenja.

Ako stranka nije u mogućnosti u potpunosti ispuniti svoje ugovorne obveze zbog više sile, bit će privremeno oslobođena svojih obveza, pod uvjetom da je poduzela sve ili sve ugovorno dogovorene mjere protiv određenih događaja.

Ako je u takvom slučaju pridržavanje ugovora objektivno nemoguće ili više nije razumno za drugu stranu, ona može odmah prekinuti zahvaćene usluge.

12. Zaštita podataka i povjerljivost

12.1. Zaštita podataka

Svaka stranka obrađuje osobne podatke koji se odnose na zaposlenike i druge pomoćne osobe druge strane u kontekstu ugovornog odnosa. To uključuje npr. ime, poštansku/e-mail/IP adresu, telefonski broj, zanimanje/funkciju, sredstva identifikacije, preslike osobnih iskaznica, itd. Za potrebe izvršenja ugovora i održavanja ugovornog odnosa (npr. komunikacija, ulazak /kontrola pristupa, izvješća o problemima, narudžbe, fakturiranje, analize zadovoljstva, informacije o novim proizvodima, pozivi na događanja, itd.), Stranke su pojedinačno odgovorne za obradu ovih osobnih podataka na svojim vlastitim sustavima uz korištenje odgovarajućih tehničke i organizacijske mjere za zaštitu podataka. Dodatne informacije možete pronaći u Izjavi o privatnosti STS-a.

U svrhu osiguranja kvalitete, razvoja proizvoda i prilagođenih ponuda, STS će također obrađivati podatke o zaposlenicima i drugim pomoćnim osobama Kupca u vezi s korištenjem usluga koje pruža STS. STS će unaprijed obavijestiti Kupca o svim drugim svrhama obrade podataka putem svojih komunikacijskih kanala, npr. putem posebnih portala ili korisničkih grupa. U skladu sa zahtjevima zakona o zaštiti podataka, Kupac ima odgovarajuće mogućnosti pristanka ili odbijanja određenih vrsta obrade podataka.

Svaka će se stranka pridržavati odredbi zakona o zaštiti podataka koji se na nju primjenjuju u vlastitoj obradi podataka prilikom obrade osobnih podataka zaposlenika i drugih pomoćnih osoba druge strane.

Kupac je odgovoran za informiranje zahvaćenih ispitanika o obradi podataka koji se na njih odnose i, ako je potrebno, za dobivanje potrebnih suglasnosti (uključujući ovlasti prijenosa obrade podataka STS-u ili odgovarajućoj službi certificiranja ili povjerenja, npr. Swisscom (Switzerland) Ltd ili Swisscom IT Services SE, ako je takva usluga predviđena).

Prilikom rukovanja podacima, STS će se pridržavati važećeg zakonodavstva. STS prikuplja, pohranjuje i obrađuje samo podatke koji su potrebni za obavljanje usluga i administriranje i upravljanje odnosom s klijentima, posebno za jamčenje visoke kvalitete usluge, za sigurnost rada i infrastrukture te za fakturiranje. Međutim, Kupac ovlašćuje STS, u svezi sa sklapanjem i izvršenjem ugovora, da dobije informacije o Kupcu i da otkrije podatke o njegovoj povijesti plaćanja, koristi njegove podatke za dizajniranje i razvoj svojih proizvoda i usluga na temelju njegovih potreba te za prilagođene ponude. , i obrađuje svoje podatke u iste svrhe unutar Swisscom Grupe. Ako uslugu pruža STS u suradnji s trećim stranama, ili ako Kupac dobiva usluge trećih osoba prema ugovorima, STS može otkriti podatke koji se odnose na Korisnika trećim stranama, pod uvjetom da je to potrebno za potrebe pružanja usluga, ako je potrebno za naplatu duga ili je u vezi s istim. S tim u vezi, Kupac također pristaje na prijenos podataka u inozemstvo, gdje STS smatra potrebnim.

Europska komisija potvrdila je da je razina zaštite podataka u Švicarskoj odgovarajuća. Time je ispunjen zahtjev za zakonit prijenos podataka iz država članica Europske unije u Švicarsku, odnosno da tijelo primatelja u trećoj zemlji jamči odgovarajuću razinu zaštite podataka.

12.2. Povjerljivost

Za povjerljive informacije koje je Kupac povjerio STS-u u vezi s korištenjem usluga (odnosno podaci o sadržaju korisničkih aplikacija koje STS pohranjuje u ime Kupca), odjeljak 13.1 stavak 4, uključujući odredbu u obradi podataka iz ugovora, primjenjivat će se mutatis mutandis, čak i ako ne predstavlja osobne podatke.

U odnosu na obveze čuvanja povjerljivosti koje se primjenjuju na Kupca prema posebnim statutima, STS i bilo koje pomoćno osoblje koje on angažira neće se smatrati njegovim pomoćnicima u smislu kaznenog zakona i bit će odgovorni za poštivanje takvih odredbi samo ako je to izričito dogovoreno.

Obje strane, kao i sve pomoćne osobe koje angažiraju u Švicarskoj i inozemstvu u svrhu izvršenja ugovora, naplate, revizija spajanja i preuzimanja, poreznih revizija ili sličnih uobičajenih poslovnih transakcija, obvezuju se tretirati kao povjerljive sve informacije za koje postanu svjesne u vezi s pružanje njihovih usluga prema ugovorima ili ugovornom odnosu ili u vezi s kupcima i poslovnim odnosima druge strane i što nije opće poznato.

Stranke se obvezuju da ove informacije neće učiniti dostupnima trećim stranama osim njihovim pomoćnim osobama, osim ako im to dopuštaju ugovori, ako druga strana to izričito dopušta ili se to zahtijeva na temelju sudskog naloga ili zakonske obveze.

13. Usklađenost s drugim zakonima, propisima i zahtjevima

Stranke će se pridržavati zakona i propisa koji se na njih primjenjuju. To znači da će se STS posebno pridržavati zakona i propisa koji se primjenjuju na STS općenito kao davatelja proizvoda i usluga informacijske i komunikacijske tehnologije. Kupac je odgovoran za utvrđivanje i specificiranje zahtjeva prema onim zakonima i propisima koji se primjenjuju na njegove poslovne aktivnosti. Osim ako nije izričito ugovoreno, STS ne preuzima nikakvu odgovornost za prikladnost svojih proizvoda i usluga za usklađenost sa zakonima i propisima koji se primjenjuju na Kupca ili njegovu industriju.

Što se tiče robe nabavljene od STS-a (proizvoda, softvera i tehnologije), Kupac se obvezuje pridržavati se svih primjenjivih propisa o kontroli izvoza/uvoza (izvoz, uvoz ili tranzit robe), posebice one iz SAD-a, uključujući- uvođenje sankcija i embarga.

U slučaju pravnih zahtjeva trećih strana ili tijela koji se odnose na podatke, sadržaj ili resurse koje pruža Kupac (osobito softverske licence) ili korištenje usluga koje nisu u skladu sa zakonom, Kupac će nadoknaditi štetu STS, osigurati odgovarajuću obranu od takvih tvrdnji i pokriti troškove takve obrane.

Ako se utvrde sigurnosne prijetnje, nezakonita ili nepravilna uporaba ili uporaba opreme koja uzrokuje smetnje ili postoje vjerodostojni dokazi o takvoj upotrebi ili ako postoje ozbiljne nesukladnosti u vezi s primjenjivim zakonskim propisima (u skladu sa shemom procjene tijela za priznavanje) identificiran, STS zadržava pravo poduzeti mjere za sprječavanje ili smanjenje nadolazeće štete. Nesukladnosti se smatraju ozbiljnim ako ih Kupac ili njegove pomoćne osobe ne otklone u roku od tri mjeseca od obavijesti o tome.

STS će obavijestiti Korisnika odmah i, ako je moguće, unaprijed. Mjere uključuju, posebno:

 1. zahtijevajući od Kupca da se odmah i trajno suzdrži od ili da stvarno spriječi bilo kakvu nezakonitu ili nepropisnu upotrebu resursa i da ukloni sve resurse koji uzrokuju prekide; kao i izvanredni otkaz iz valjanog razloga;
 2. trenutno i privremeno prekidanje svih ugovornih usluga na koje se to odnosi (npr. privremeno blokiranje usluga pristupa).

Poduzimanje takvih mjera ne predstavlja kršenje ugovora od strane STS-a osim ako sam STS nije odgovoran za uzrok prekida/prijetnje.

Kupac nije dužan ispravljati ili uzrokovati ispravak bilo koje nesukladnosti utvrđene u vezi s primjenjivim zakonodavstvom potpisa, ali i nepoštivanje razdoblja ispravka i neispravljanje ozbiljnih nesukladnosti. -sukladnost koju je utvrdio Kupac predstavlja dobar razlog za STS da raskine Ugovor u skladu s Odjeljkom 2.6 stav 3 OUU.

14. Posljedice raskida

Obje strane će osigurati pravovremeni povrat materijala (kao što su ključevi, IT i telekomunikacijski uređaji, sredstva identifikacije i dokumenti), kao i prostora koji im je druga strana stavila na raspolaganje tijekom trajanja ugovora.

Osim ako ugovorom nije drugačije određeno, STS će izbrisati podatke koje je Kupac dostavio nakon raskida ugovora osim ako to ne isključuju legitimni razlozi, posebice zakonske obveze arhiviranja koje se primjenjuju na STS i osiguranje dokaza.

U slučaju raskida složenih operativnih usluga, obje strane će surađivati u svrhu propisne primopredaje poslova, bez obzira na razlog raskida ugovora. U tom slučaju, STS će podržati Kupca, gdje je to potrebno i uz posebnu naknadu, u potrebnim radnjama raskida, uključujući sve pripreme za migraciju u području usluga obuhvaćenih ugovorima. Kupac se, zauzvrat, obvezuje obavijestiti STS o svojoj predviđenoj potrebi za pomoći na vrijeme prije isteka ugovora kako bi omogućio odgovarajuće planiranje resursa od strane STS-a. Stranke će se pravodobno dogovoriti o uslugama koje će STS pružiti u kontekstu raskida ugovora ili nakon isteka.

Ako su se stranke dogovorile da će jednokratne usluge koje su već pružene u skladu s ugovorom (kao što je kupnja hardvera/softvera, provedbeni projekti, itd.) platiti Kupac kao dio ponavljajuće naknade (npr. zajedno s održavanjem ili operativnim cijenama), nepodmireni iznosi dospijevaju odmah po prestanku ugovora o uslugama koje se ponavljaju, bez obzira na zakonsku osnovu za raskid.

15. Daljnje odredbe

Bez izričitog sporazuma, niti jedna strana nema pravo djelovati u ime druge strane.

Niti jedna strana ne može prebiti svoja potraživanja bez pristanka druge strane. U slučaju stečaja iu okviru važećih zakonskih odredbi moguć je prijeboj od strane vjerovnika bez pristanka dužnika.

Prava i obveze iz odgovarajućih ugovora neće se ustupiti ili prenijeti na treće strane osim uz pisani pristanak druge strane. Međutim, STS može ustupiti i prenijeti prava i obveze na drugu tvrtku članicu Swisscom Grupe, ispunjavajući tako svoje obveze.

16. Nema jednostavnog partnerstva

Stranke su suglasne da ugovorima ne stvaraju jednostavno partnerstvo (čl. 530 ff. CO). Ako se, suprotno očekivanjima, ugovorne strane ugovore o jednostavnom ortakluku, raskid ugovora na koji se odnosi istodobno će rezultirati raskidom jednostavnog partnerstva. U tom slučaju, Stranke nisu obvezne plaćati doprinose bilo koje vrste niti davati dodatne doprinose. Zabranjeno je sudjelovanje u dobiti ili gubitku. Svaka strana snosi svoje troškove i rizike.

17. Klauzula o razdvajanju

Ako se bilo koji dio ugovora pokaže nevažećim ili ništavim, to neće utjecati na valjanost preostalih odredbi niti na nastavak valjanosti odgovarajućih ugovora i drugih ugovora. Nevažeća ili ništavna odredba bit će zamijenjena valjanom odredbom koja je što je više moguće u skladu s namjerom Strana.

18. Promjene Općih uvjeta

STS zadržava pravo izmjene Općih uvjeta u bilo kojem trenutku. Odgovarajuća izmijenjena verzija bit će objavljena na web stranici https://trustservices.swisscom.com/en/ pravodobno prije nego što stupi na snagu i bit će obaviještena putem stranice statusa sustava: https://trustservices.swisscom. com/hr/servis-status/.

Izmijenjeni Opći uvjeti smatrat će se odobrenim osim ako se Kupac ne usprotivi u pisanom obliku u roku od mjesec dana od primitka. Prigovor će se smatrati obaviješću o raskidu ugovora i automatski će rezultirati njegovim raskidom.

19. Mjerodavno pravo i nadležnost

Ugovorni odnos stranaka, uključujući ove Opće uvjete poslovanja i sve ugovore koji se temelje na njima, podliježu isključivo švicarskom zakonu. Stranke se odriču sukoba zakona pravila međunarodnog privatnog prava i Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe od 11. travnja 1980. godine.

Stranke su suglasne da će sudovi u Zürichu imati isključivu nadležnost za sve sporove koji proizlaze iz ili u vezi s sadašnjim ugovornim odnosom Strana, tj. pravnim odnosom temeljenim na ugovorima, uključujući ove Opće uvjete.


Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći na vašem jeziku što je prije moguće. Ova je stranica prevedena automatski i može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Možete posjetiti stranicu na kojoj preuzimamo izvorni sadržaj s ovdje kako bismo izbjegli potencijalne nesporazume.

Zoom